Τρίτη, 08 Μαΐου 2018

Συνδυαστική αντιμετώπιση εχθρών σε Ελιές, με την ολοκλήρωση της καρπόδεσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Πληροφορίες : Ν. Μπαγκής, Ρ.Οικονοµάκη 7. Παρατηρήσεις υπαίθρου: Ρ. Οικονοµάκη, Ρ. Ηλιάκη, Σ. Λούρου.
Συνδυαστική αντιμετώπιση εχθρών σε Ελιές, με την ολοκλήρωση της καρπόδεσης

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση του Πυρηνοτρήτη, Ρυγχίτη, Ωτιόρυγχο, Πολίνια, Ασπιδωτό και Παραλατόρια σε Ελιές σε στάδια F- G - H - I 

Βλαστικά στάδια ελιάς (Ποικιλία Κορωνέϊκη):

Πρώιµες περιοχές:

Ολοκληρώθηκε το βλαστικό στάδιο της καρπόδεσης (στάδιο H)- µικροί καρποί µεγέθους κόκκου σταριού (στάδιο Ι). Παρατηρείται ανοµοιόµορφη και συχνά ατελής καρπόδεση και περιορισµένη καρποφορία συνέπεια των αρνητικών επιδράσεων που έχουν δεχτεί οι ελιές από τις έντονα ξηροθερµικές κλιµατικές συνθήκες.

Mεσοπρώιµες περιοχές:

Πτώση πετάλων (στάδιο G) – Kαρπόδεση (στάδιο H).

Όψιµες περιοχές:

Άνθηση (στάδιο F1).

STADIA F G H I

Π Ρ Ω Ι Μ Ε Σ    Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ:

(Prays oleae)

Η πτήση της καρπόβιας γενιάς στις παραλιακές και στις πρώιµες περιοχές ξεκίνησε τέλη Απριλίου. Έχουν παρατηρηθεί ωοτοκίες στους µικρούς καρπούς. Οι νεαρές προνύµφες εισέρχονται στον καρπό από τον κάλυκα όπου βρίσκονταν τα αυγά και στη συνέχεια αναπτύσσονται στον πυρήνα.

Οι προσβεβληµένοι καρποί ξηραίνονται, µαυρίζουν και πέφτουν πριν την συγκοµιδή. Οδηγίες:

Συστήνεται ψεκασµός µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα κατά των νεαρών προνυµφών πριν µπουν µέσα στον καρπό. Μεγαλύτερη ανάγκη καταπολέµησης έχουν οι ελαιώνες χαµηλής καρποφορίας.

 − Παραλιακές και πρώιµες περιοχές: 10 – 13 Μαΐου.

Συστάσεις:

Επιλέγοντας κατάλληλο σκεύασµα µε αυτή την επέµβαση αντιµετωπίζετε τον ρυγχίτη και την κηκιδόµυγα των βλαστών που πέρυσι σηµείωσαν σοβαρές προσβολές σε ορισµένες περιοχές.

Επίσης αντιµετωπίζετε συνδυασµένα ακάρεα ή κοκκοειδή µε προσθήκη παραφινικού λαδιού αρκεί οι θερµοκρασίες να µην είναι µεγαλύτερες των 300 C .

Για τις µεσοπρώιµες και τις όψιµες περιοχές θα δοθούν οδηγίες σε επόµενο δελτίο.

Ενηµέρωση:

Στις Π.Ε. Χανίων και Λασιθίου τα δεδοµένα των συλλήψεων του εντόµου λαµβάνονται µε την συνεργασία της ∆ΑΟΚ Χανίων και της Α.Ε.Σ. Ένωση Μεραµβέλλου Α.Ε.

Ρ Υ Γ Χ Ι Τ Η Σ : ( µπίµπικας )

(Rhynchites cribripennis)

Μικρό σκαθάρι µεγέθους 0,5 εκ. χρώµατος κεραµιδί µε χαρακτηριστικό ρύγχος που τρέφεται στους νεαρούς καρπούς. Τα τελευταία χρόνια έχει σηµειώσει εξάρσεις πληθυσµών κατά περιοχές και έχει προξενήσει σηµαντικές προσβολές στην παραγωγή.

Τα ακµαία είτε για να τραφούν είτε για να ωοτοκήσουν σχηµατίζουν µε το ρύγχος τους τρύπες µορφής «κρατήρα» πάνω στην επιφάνεια των καρπών. Οι προνύµφες αναπτύσσονται µέσα στον πυρήνα προξενώντας πρόωρη καρπόπτωση.

Οδηγίες:

−Στους ελαιώνες πρώιµων περιοχών µετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης συστήνεται συχνός έλεγχος της πυκνότητας πληθυσµού µε τίναγµα των κλαδιών πολύ νωρίς το πρωί πάνω σε λευκή επιφάνεια.

Αν καταµετρήσετε περισσότερα από 3 - 4 ακµαία χρειάζεται καταπολέµηση όπως και αν διαπιστώσατε ζηµιά στην παραγωγή τα δύο τελευταία χρόνια.

Συστήνεται συνδυασµένη αντιµετώπιση µε τον πυρηνοτρήτη.

Ω Τ Ι Ο Ρ Υ Γ Χ Ο Σ :

(Otiorrynchus cribricollis)

Μικρό νυχτόβιο σκαθάρι που κρύβεται την ηµέρα µέσα στο χώµα και τη νύχτα ανεβαίνει στα δέντρα από τον κορµό. Προκαλεί χαρακτηριστικά περιφερειακά πριονωτά φαγώµατα στα φύλλα και πτώση των καρπών µαζί µε τον ποδίσκο ή πτώση µέρους του τρυφερού βλαστού.

Οδηγίες:

Σε ελαιώνες πρώιµων περιοχών µε ιστορικό προσβολών συστήνεται επέµβαση ή συνδυασµένη αντιµετώπιση µε τον πυρηνοτρήτη ψεκάζοντας επιπλέον τον λαιµό και τον κορµό των δέντρων.

Α Κ Α Ρ Ε Α :

(Eriophyidae)

Οδηγίες :

Στις πρώιµες περιοχές συστήνεται ψεκασµός των νεαρών κυρίως δέντρων που παρουσιάζουν προσβολή από τα ακάρεα Εriophyidae στο διάστηµα: 10 - 13 Μαΐου.

Π Ο Λ Λ Ι Ν Ι Α: (Pollinia pollini)

Α Σ Π Ι Δ Ι Ω Τ Ο Σ : (Aspidiotus nerii)

Π Α Ρ Λ Α Τ Ο Ρ Ι Α : (Parlatoria oleae)

Τα τελευταία χρόνια η πολλίνια εξελίσσεται σε σοβαρό εχθρό της ελιάς καθώς οι ξηροθερµικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξή της. Είναι κοκκοειδές (ψώρα) γκρίζου χρώµατος, εγκαθίσταται σε σχισµές και σκασίµατα του φλοιού λεπτών κλαδιών που προκαλούνται από φυσικά αίτια, από άλλα έντοµα όπως οι σχισµές ωοτοκίας των τζιτζικιών που παρουσίασαν έξαρση τη χρονιά που πέρασε ή από χειρισµούς (κλάδεµα, χτυπήµατα, εργαλεία). Προκαλεί ακανόνιστη και ασθενική βλάστηση, µειωµένη καρποφορία και νέκρωση των λεπτών κλαδιών. Οι προσβολές χρόνο µε το χρόνο επεκτείνονται και αποδυναµώνουν τον ελαιώνα προκαλώντας ξηράνσεις κλαδιών στις ποδιές των δέντρων.

Οδηγίες:

Η αντιµετώπιση των κοκκοειδών επιτυγχάνεται κυρίως µε καλλιεργητικές φροντίδες που σκοπό έχουν τη βελτίωση της ζωτικότητας των δέντρων (αφαίρεση και αποµάκρυνση προσβεβληµένων κλαδιών, διατήρηση καλής θρεπτικής κατάστασης). Η χηµική αντιµετώπιση, όπου κρίνεται απαραίτητη, συµπληρώνει τις καλλιεργητικές φροντίδες.

 Χρόνος επέµβασης:

− Πρώιµες περιοχές: 10 - 13 Μαΐου.

Να προτιµηθούν τα παραφινικά λάδια έχοντας υπόψη να µην ξεπερνούν οι θερµοκρασίες τους 30οC.


Δείτε εδώ το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

  • Λίστες των εγκεκριµένων εντοµοκτόνων και ακαρεοκτόνων για τη χρονιά που διανύουµε.
  • Χρησιµοποιείτε µόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια.
  • Διαβάζετε µε προσοχή τις οδηγίες στην ετικέτα συσκευασίας και φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά αποφεύγοντας κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα Δελτία για την ελιά εκδίδονται µε δεδοµένα που προέρχονται από συγκεκριµένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και µετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσω̟ευτικές ζώνες πρωιµότητας: Πρώιµη (παραλιακή), µεσοπρώιµη (ενδοχώρα) και όψιµη (ορεινή).

Στις αποφάσεις που λαµβάνετε για την προστασία της καλλιέργειάς σας στηριζόµενοι στις συστάσεις των Δελτίων πρέπει να συνεκτιµάτε τις τοπικές συνθήκες (ανάγλυφο κάθε περιοχής) και την ατοµικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, θρεπτική κατάσταση, φορτίο παραγωγής, κ.ά).

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας