Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Εσπεριδοειδή: Αποπρασινισµός καρπών... ευάλωτοι στις προσβολές της µύγας Μεσογείου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εσπεριδοειδή: Αποπρασινισµός καρπών... ευάλωτοι στις προσβολές της µύγας Μεσογείου

Στις πρώιµες ποικιλίες πορτοκαλιάς και µανταρινιάς ξεκινάει η αλλαγή χρώµατος των καρπών (αποπρασινισµός) και αρχίζουν να γίνονται ευάλωτοι στις προσβολές της µύγας.

exthroi esperidoeidwn

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: (Ceratitis capitata)

Οι προσβεβληµένοι καρποί διακρίνονται εύκολα διότι κιτρινίζουν πρόωρα και πέφτουν. Ποικιλίες µε λεπτό φλοιό είναι περισσότερο ευαίσθητες στις προσβολές.

Διαπιστώσεις:

Στο δίκτυο παγίδευσης παρουσιάζεται αύξηση των συλλήψεων.

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη δραστηριότητα του εντόµου. Λόγω της υψηλής πυκνότητας πληθυσµών που παρουσίασε το καλοκαίρι αναµένονται επιζήµιοι πληθυσµοί στις περιοχές καλλιέργειας.

Οδηγίες:

Συστήνεται άµεση ανάρτηση ετοιµόχρηστων παγίδων προσέλκυσης και θανάτωσης ή προσέλκυσης και παγίδευσης της µύγας στους παραγωγούς που επιλέγουν µέθοδο καταπολέµησης τη µαζική παγίδευση.

Η µέθοδος είναι περισσότερο αποτελεσµατική όταν η ανάρτηση των παγίδων γίνεται πριν την ωρίµανση, µε χαµηλούς πληθυσµούς όπως συµβαίνει τώρα στις πρώιµες ποικιλίες. Εάν δεν εφαρµόζεται οµαδικά ή εκτεταµένα σε µια περιοχή πρέπει να ενισχύεται η περίµετρος του οπωρώνα µε επιπλέον παγίδες. H µαζική παγίδευση προτείνεται και σε βιολογικές καλλιέργειες γιατί δρα εκλεκτικά και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και τον καταναλωτή.

Οι προσβεβληµένοι από τη µύγα καρποί είτε βρίσκονται πάνω στα δέντρα είτε βρίσκονται πεσµένοι στο έδαφος πρέπει να συλλέγονται και να παραχώνονται ή να αποµακρύνονται και να καταστρέφονται.

Οι ψεκασµοί κάλυψης ξεκινούν όταν ωριµάσουν οι καρποί ανάλογα µε την ένταση της προσβολής και επαναλαµβάνονται για όσο διάστηµα υπάρχει ανάγκη προστασίας της παραγωγής. Φροντίζετε να τηρείτε το χρόνο αναµονής έως τη συγκοµιδή όπως αναγράφεται στη ετικέτα των σκευασµάτων για να αποφεύγετε υπολείµµατα φυτοπροστευτικών στους καρπούς.

* Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Μαζική παγίδευση: Ανάρτηση στην πυκνότητα που αναγράφεται στη συσκευασία από τον κατασκευαστή.

− Παγίδες µε ετοιµόχρηστο δόλωµα και εντοµοκτόνο: Ελκυστικό τροφής + Deltamethrin (Magnet med, Decis trap).

− Παγίδες µε εντοµοελκυστικά: Ammonium acetate (άλατα αµµωνίου) + Hydrolysed proteins (υδρολυµένες ̟ρωτεΐνες) (Servatray).

Ψεκασµοί κάλυψης: Βιολογικό σκεύασµα του µύκητα Beauveria bassiana strain ATCC 74040 “NATURALIS” (µέχρι 5 εφαρµογές ανά 5-7 ηµέρες έως τη συγκοµιδή).

Acetamiprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµέρες)

Lambda cyhalothrin (2-3 εφαρµ./ 14 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

Phosmet (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Malathion (3 εφαρµογές / 10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ: (Phylllocnistis citrella)

Οδηγίες:

Οι προσβολές στην τρυφερή βλάστηση είναι έντονες το φθινόπωρο.

Καλλιεργητικά µέτρα: αφαίρεση των λαίµαργων βλαστών, περιορισµός αρδεύσεων και όψιµων αζωτούχων λιπάνσεων.

− Στα νεαρά αναπτυσσόµενα δέντρα και στα φυτώρια να συνεχιστεί η προστασία της τρυφερής βλάστησης όσο οι καιρικές συνθήκες παραµένουν ευνοϊκές.

− Στα παραγωγικά δέντρα η εφαρµογή των καλλιεργητικών µέτρων περιορίζει τις προσβολές. Αποφύγετε επεµβάσεις για την προστασία της ωφέλιµης πανίδας που αναπτύσσεται ικανοποιητικά αυτή την περίοδο.

* Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Abamectin (3 εφαρµογές/ 7 ηµ. αναµονή πριν τη συγκοµιδή 10 ηµ.)

Acetamiprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Αzadirachtin A (3 εφαρµογές/ 7-10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

Chlorantraniliprole (2 εφαρµογές, µόνο σε νεαρά, µη παραγωγικά δέντρα)

Imidacloprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)

Methoxyfenozide (2 εφαρµογές /10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.) µόνο σε πορτοκαλιά και µανταρινιά.

Milbemectin (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.) µόνο σε πορτοκαλιά και µανταρινιά.

Phosmet (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Tebufenozide (2 εφαρµογές / 14 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.) µόνο σε µανταρινιά.

Thiamethoxam (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 28 ηµ.). Χρήση του σκευάσµατος επιτρέπεται µέχρι 19-12-2018 λόγω ανάκλησης της έγκρισης του από 19-09-2018.

ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ : (Prays citri )

Λεµονιές

Προσβάλλει κατά προτίµηση τις λεµονιές στις περιοχές µε µεγάλη σχετική υγρασία. Οι λεµονιές ανθίζουν επανειληµµένα διευκολύνοντας την ανάπτυξη και τη διαβίωση του εντόµου. Οι προνύµφες προκαλούν ζηµιές στα κλειστά άνθη και στους νεαρούς καρπούς, ανοίγουν οπές και στοές, τρώνε και καταστρέφουν το εσωτερικό τους συνδέοντας µε νηµάτια τα προσβεβληµένα µέρη.

Διαπιστώσεις:

Η παρακολούθηση των ακµαίων µε παγίδες φεροµόνης στην Π.Ε. Χανίων (∆ΑΟΚ Χανίων) δείχνουν αυξηµένη πυκνότητα πληθυσµού.

Οδηγίες:

Ελέγχετε άνθη και νεαρούς καρπούς στις δίφορες λεµονιές που έχουν ικανοποιητική για την εποχή ανθοφορία.

Χηµική καταπολέµηση συστήνεται όταν παρατηρείτε προσβολή µεγαλύτερη από 50% των ανθέων ή 3% των καρπιδίων.

*Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Βάκιλλος της Θουριγκίας (3-8 εφαρµογές ανά 6 ηµέρες έως τη συγκοµιδή)

Παραφινικά λάδια (2-4 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ)

Phosmet (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Chlorpyrifos (1-2 εφαρµογές/ 15 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)

Chlorpyrifos methyl (2 εφαρµογές, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21ηµ.)

Tau-fluvalinate (2 εφαρµογές / 14 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)

 

ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ:

Διαλευρώδης (Dialeurodes citri) & Εριώδης αλευρώδης (Aleurothrixus floccosus)

Προσβάλλουν τη νεαρή βλάστηση σε περιοχές µε αυξηµένη υγρασία. Η αντιµετώπιση των αλευρωδών στηρίζεται στην εφαρµογή των καλλιεργητικών µέτρων που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη.

−Δειγµατοληψίες νεαρής βλάστησης σε περιοχές που ο διαλευρώδης αναπτύσσει πυκνούς πληθυσµούς (Π.Ε. Χανίων και Π.Ε. Ρεθύµνου) δείχνουν ωοτοκίες στα τρυφερά φύλλα. Η χηµική αντιµετώπιση της φθινοπωρινής γενιάς θα γίνει στο στάδιο των νεαρών εκκολαπτόµενων προνυµφών.

Θα σας ενηµερώσουµε σε επόµενο δελτίο, δε χρειάζεται καµία επέµβαση προς το παρόν. –

Οδηγίες:

Λόγω ανάπτυξης παρασιτισµού στον εριώδη αλευρώδη από το εξειδικευµένο παρασιτοειδές Cales noacki προτείνεται χρήση σκευασµάτων µε ήπια δράση στα ωφέλιµα έντοµα ή παραφινικών λαδιών (θερινοί πολτοί) µόνο στα σηµεία των προσβολών. Αποφεύγετε τους γενικευµένους ψεκασµούς.


 Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων


 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας