Παρασκευή, 04 Ιουνίου 2021

Αχλαδιά - Μηλιά: Φουζικλάδιο, Σεπτορίωση, Ψύλλα και Τετράνυχοι

ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ,ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ
Αχλαδιά - Μηλιά: Φουζικλάδιο, Σεπτορίωση, Ψύλλα και Τετράνυχοι
Ο άστατος καιρός µε έντονες βροχοπτώσεις και υψηλά ποσοστά υγρασίας, αυξάνουν σηµαντικά τον κίνδυνο προσβολής των µηλοειδών (καρπών και φυλλώµατος).

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΑ

(Αχλαδιά─Μηλιά)

Ο άστατος καιρός µε έντονες βροχοπτώσεις και υψηλά ποσοστά υγρασίας, αυξάνουν σηµαντικά τον κίνδυνο προσβολής των µηλοειδών (καρπών και φυλλώµατος) από φουζικλάδια.. Επισηµαίνεται, ότι η µολυσµατικότητα των φουζικλαδίων ευνοείται από βροχερό και υγρό καιρό και σχετικά υψηλές θερµοκρασίες. Οι παθογόνοι αυτοί µύκητες είναι δυνατό να αποβούν ιδιαίτερα καταστροφικοί, ακόµη και µέχρι τη συγκοµιδή. Συνιστάται άµεσα η προστασία των καρπών µετά από τη βροχόπτωση µε τη χρήση ενός κατάλληλου και εγκεκριµένου µυκητοκτόνου.

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους οπωρώνες που:

α) έχουν ήδη εκδηλωθεί συµπτώµατα της ασθένειας,

β) έχουν ιστορικό σοβαρών προσβολών και

γ) βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχουν άλλοι οπωρώνες µε εκτεταµένη προσβολή.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών των παθογόνων, συνιστάται εναλλαγή µυκητοκτόνων από διαφορετικές χηµικές οµάδες ή εφαρµογή µίγµατος µυκητοκτόνων διαφορετικής οµάδας. Για την αποφυγή φαινοµένων τοξικότητας στους καρπούς, να προσεχθεί ιδιαίτερα πιθανή ευαισθησία ορισµένων ποικιλιών σε κάποια σκευάσµατα.

Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των φουζικλαδίων σε µία περιοχή, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τα προτεινόµενα µέτρα καταπολέµησης να εφαρµόζονται από όλους ανεξαιρέτως τους καλλιεργητές.

ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ (Αχλαδιά)

Οι καιρικές συνθήκες είναι επίσης ιδανικές για την εξάπλωση της σεπτορίωσης στην αχλαδιά. Συστήνεται άµεσα η προστασία των καλλιεργειών µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια µυκητοκτόνο και σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση του φουζικλαδίου.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε οπωρώνες αχλαδιάς που:

1) έχουν ήδη εµφανίσει συµπτώµατα προσβολής στο φύλλωµα,

2) δεν έχει γίνει µέχρι τώρα αποτελεσµατική καταπολέµηση του µύκητα,

3) γειτνιάζουν µε προσβεβληµένους οπωρώνες και 4) γενικότερα βρίσκονται σε υγρές περιοχές ή δέχονται συχνή και υπερβολική άρδευση.

ΩΙΔΙΟ (Μηλιά)

Σε ευαίσθητες, κυρίως, ποικιλίες και όπου έχουν εκδηλωθεί συµπτώµατα σε καρπούς, συνιστάται άµεσα επέµβαση, σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση του φουζικλαδίου.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ (Αχλαδιά─Μηλιά)

Σε όσους οπωρώνες αχλαδιάς και µηλιάς έχουν παρατηρηθεί προσβολές του βακτηρίου στην τρυφερή βλάστηση, συστήνεται η συλλογή και η αποµάκρυνση από τον οπωρώνα των προσβεβληµένων βλαστών µαζί µε τουλάχιστον 30 εκ. υγιούς τµήµατος, αλλά µόνο κατά τη διάρκεια ξηρού και υγρού καιρού. Παράλληλα, συνιστάται ο περιορισµός της αζωτούχου λίπανσης καθώς και της άρδευσης στην απολύτως αναγκαία, διότι η ασθένεια αποβαίνει ιδιαίτερα σοβαρή στα εύρωστα δένδρα.

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (ΑΧΛΑΔΙΑ – ΜΗΛΙΑ)

Την εποχή αυτή τα ακµαία του εντόµου βρίσκονται σε δραστηριότητα και ωοτοκούν στους νεαρούς, αναπτυσσόµενους καρπούς. Οι παραγωγοί είναι αναγκαίο να παρακολουθούν τακτικά τις συλλήψεις ακµαίων του εντόµου στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων που έχουν εγκαταστήσει στον οπωρώνα τους και να προβαίνουν σε ψεκασµούς ανάλογα µε αυτές, καθώς και µε συχνές παρατηρήσεις για την εκτίµησης της ωοτοκίας και της προσβολής. Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός συλλήψεων είναι δυνατό να διαφέρει σηµαντικά όχι µόνο ανά περιοχή, αλλά και µεταξύ παγίδων στον ίδιο οπωρώνα. Για το λόγο αυτό καλούνται οι παραγωγοί να ελέγχουν δύο φορές την εβδοµάδα τις φεροµονικές παγίδες και να υπολογίζουν τον µέσο όρο συλλήψεων ανά ηµέρα. Αυξητική τάση του µέσου όρου πρέπει να τους κινητοποιεί προκειµένου να επέµβουν µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο µετά από 7─10 ηµέρες, ανάλογα µε τις επικρατούσες θερµοκρασίες.

Γενικά, άνοδος της θερµοκρασίας εντείνει τη δραστηριότητα του εντόµου και συντοµεύει χρονικά τον βιολογικό του κύκλο. Ωστόσο, ο αριθµός των συλλήψεων ανά ηµέρα δεν είναι πάντα ανάλογος µε το ύψος της προσβολής των καρπών. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου µικρός αριθµός συλλήψεων ακµαίων αντιστοιχεί τελικώς σε υψηλά ποσοστά προσβολής και αντίστροφα. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιµο οι παραγωγοί πριν προβούν σε κάποια επέµβαση να ελέγχουν δειγµατοληπτικά, καλύπτοντας όλη την έκταση του οπωρώνα, για την ύπαρξη προσβολών και αποθέσεις ωών του εντόµου.

Από τα εντοµοκτόνα, προτιµώνται οι ρυθµιστές ανάπτυξης, τα φυσικής προελεύσεως σκευάσµατα και τα σκευάσµατα εντοµοπαθογόνου ιού, που είναι εκλεκτικά και φιλικότερα προς το περιβάλλον. Για την επανάληψη του ψεκασµού να ληφθούν υπόψη η πορεία των συλλήψεων του εντόµου στις φεροµονικές παγίδες, η διάρκεια δράσης του εντοµοκτόνου, ο ταχύς ρυθµός αύξησης των καρπών και οι καιρικές συνθήκες.

ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (ΑΧΛΑΔΙΑ – ΜΗΛΙΑ)

Την εποχή αυτή διαπιστώνονται συλλήψεις ακµαίων κόσσου, ζεύζερας και σέζιας σε φεροµονικές παγίδες. Πρόκειται για έντοµα των οποίων οι προνύµφες είναι ξυλοφάγες και συνεπώς ιδιαίτερα καταστρεπτικές, επειδή σε µεγάλους πληθυσµούς προκαλούν ξηράνσεις κλάδων και δένδρων. Η καταπολέµηση των προνυµφών είναι ιδιαίτερα δύσκολή και συχνά αδύνατη µε γενικευµένους ψεκασµούς κάλυψης, διότι αυτές δραστηριοποιούνται κάτω από τον φλοιό και µέσα στο ξύλο. Προσβολές από αυτά τα έντοµα εντοπίζονται κυρίως σε ηλικιωµένα και εξασθενηµένα από διάφορες αιτίες δένδρα. Σε οπωρώνες που εµφανίζουν προσβολές από τα παραπάνω έντοµα συστήνεται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο, µε σκοπό τη θανάτωση των ακµαίων πριν ωοτοκήσουν καθώς και των νεαρών προνυµφών, πριν την είσοδό τους στον κορµό και τους κλάδους. Να γίνει πλήρης και επιµεληµένη κάλυψη των δένδρων µε το ψεκαστικό υγρό, µε έµφαση στην περιοχή του λαιµού, του κορµού και των βραχιόνων. Ο ψεκασµός αυτός καταπολεµεί ταυτόχρονα και την καρπόκαψα. Για την αποφυγή προσβολών από αυτά τα έντοµα, πρέπει οι οπωρώνες και κυρίως εκείνοι µεγαλύτερης ηλικίας να διατηρούνται σε καλή κατάσταση υγείας, µε εφαρµογή ισορροπηµένης λίπανσης και άρδευσης και γενικότερα µε την εκτέλεση των ενδεδειγµένων καλλιεργητικών πρακτικών.

ΨΥΛΛΑ (ΑΧΛΑΔΙΑ)

Σε οπωρώνες που εµφανίζουν προσβολή από το έντοµο συνιστάται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο. Είναι σηµαντικό να γίνεται εναλλαγή εντοµοκτόνων από διαφορετικές χηµικές κατηγορίες, για την αποφυγή δηµιουργίας ανθεκτικών πληθυσµών του εντόµου. Ιδιαίτερα οι νέες δραστικές ουσίες, καλό είναι να µην εφαρµόζονται πάνω από δύο φορές σε κάθε καλλιεργητική περίοδο. Κατά τους ψεκασµούς µε ξηρό καιρό, καλό είναι να αυξάνεται ο όγκος του νερού, πρακτική που βοηθά το σκεύασµα να διαπεράσει τα µελιτώδη εκκρίµατα των προνυµφών.


 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

FARMABASE

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας