Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Υποχρεωτικά μέσω οργανώσεων η διακίνηση του 90% του συνόλου της παραγωγής

Υποχρεωτικά μέσω οργανώσεων η διακίνηση του 90% του συνόλου της παραγωγής

Το 90% της παραγωγής τους οφείλουν να διακινούν οι καλλιεργητές µέσω της Οµάδας τους, η οποία πρέπει να εμφανίζει δραστηριότητα και ετήσιες δηλώσεις για 3 συνεχόμενα έτη προκειμένου να µη διαγραφεί από το Μητρώο.

Αυτά ορίζονται -μεταξύ άλλων- στο θεσµικό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία των Οµάδων Παραγωγών από το 2015 και µετά, σύµφωνα µε την τροπολογία που περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», του οποίου η διαδικασία ψήφισης από την Ολοµέλεια της Βουλής ξεκίνησε την Παρασκευή 19 ∆εκεµβρίου.
Η σχετική τροπολογία αφορά το σύνολο των Οµάδων Παραγωγών, µε την προϋπόθεση οι ανά κλάδο αποφάσεις να µην αποκλίνουν από τις βασικές της διατάξεις. Με βάση αυτήν την πρόταση οι οµάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών οι οποίες για τρία (3) συνεχόµενα έτη δεν εµφανίσουν καµιά δραστηριότητα ή δεν υποβάλουν την τακτική ετήσια δήλωση ανακαλείται η αναγνώριση τους και διαγράφονται από το Μητρώο.
Επιπλέον, µε στόχο να µην υπάρχει επικάλυψη των δράσεων του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα, στην προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι «απαγορεύεται σε µέλη οργανώσεων παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από την 1 Ιανουαρίου 2015 βάσει του εθνικού δικαίου και έχουν σε εξέλιξη ή έχουν υποβάλλει επιχειρησιακό σχέδιο χρηµατοδοτούµενο από τον 1ο πυλώνα να συστήσουν νέες οµάδες ή οργανώσεις παραγωγών που θα χρηµατοδοτηθούν από τον 2ο πυλώνα».
Να σηµειωθεί, τέλος, ότι στην τροπολογία ζητείται οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) ή τα σαφώς οριζόµενα µέρη αυτών, να µπορούν να λειτουργούν και ως οµάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών µε ξεχωριστή διαχείριση.
Με την προτεινόµενη προσθήκη – τροπολογία επιχειρείται η ρύθµιση θεµάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούν τις οµάδες παραγωγών, τις οργανώσεις παραγωγών, µε τροποποιήσεις των ν. 1734/1987 (Α΄189) και 4061/2012 (Α΄66), του ν.δ. 86/1969 (Α΄7) και του από 30/08/1995 π.δ. (∆΄ 895).

Ρύθµιση θεµάτων οµάδων και οργανώσεων παραγωγών

Η σύσταση οµάδων και οργανώσεων παραγωγών, µπορεί να συµβάλει θετικά στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Ενισχύει τις ευκαιρίες απασχόλησης, την agrotikes organwseisανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και την καλύτερη προώθηση των παραγόµενων προϊόντων στην αγορά. Βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των πρωτογενών παραγωγών βοηθώντας την καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα τροφίµων µέσω συστηµάτων ποιότητας και προσθέτοντας τους αξία.
Η σύσταση οµάδων και οργανώσεων παραγωγών αποτελεί µια βασική προϋπόθεση για την υποστήριξη της µεταποίησης των τροφίµων και της αύξησης της αξίας του προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, καθώς και στην καλύτερη πρόσβαση των πρωτογενών παραγωγών στην αγορά.
Ένα από τα βασικά διαρθρωτικά προβλήµατα των αγροτικών περιοχών της χώρας µας είναι ο πολυτεµαχισµός της αγροτικής γης. Το µέγεθος των ελληνικών αγροτικών εκµεταλλεύσεων είναι πάρα πολύ µικρό µε οποιοδήποτε δείκτη και αν µετρηθεί, έκταση, οικονοµικό µέγεθος ή απασχόληση. Αυτό το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων τοποθετεί σταθερά την Ελλάδα πολύ µακριά από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Στην ελληνική γεωργία 50% των εκµεταλλεύσεων είναι κάτω των 2 ha (του µισού δηλαδή από αυτό που θεωρείται µικρή εκµετάλλευση) και 50% κάτω από 4.000 ευρώ (ΚΠ∆-17).
Οι οµάδες και οργανώσεις παραγωγών βοηθούν τους γεωργούς να αντιµετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, ενισχύουν τη δύναµη διαπραγµάτευσης -µέσω της αύξησης του όγκου του προϊόντος- στη διαδικασία της εµπορίας συµπεριλαµβανοµένων και των τοπικών αγορών, διευρύνουν τον αριθµό των πιθανών αγοραστών και µειώνουν ανά παραγωγό το κόστος των συλλογικών επενδύσεων.

Η συλλογική δράση µέσω οµάδων και οργανώσεων παραγωγών διευκολύνει:

  • την προσαρµογή των προϊόντων των παραγωγών µελών στις απαιτήσεις της αγοράς
  • την από κοινού διάθεση εµπορευµάτων στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της προετοιµασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης και του εφοδιασµού χονδρεµπόρων
  • τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή σε σχέση µε τη συγκοµιδή και τη διαθεσιµότητα
  • τη µείωση του κόστους παραγωγής µέσω της από κοινού χρήσης υποδοµών και άλλες δραστηριότητες, όπως ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εµπορίας και η διευκόλυνση καινοτοµίας.

Ειδικότερα:

α) Ορίζεται η οµάδα παραγωγών ως πρωτοβουλία παραγωγών που έχουν ο καθένας την δική του παραγωγική βάση και συµφωνούν στην από κοινού προώθηση τουλάχιστον του 90% της παραγωγής τους, συνεργάζονται δε προκειµένου να δηµιουργήσουν υποδοµή για την συγκέντρωση ή/και προώθηση της παραγωγής τους.
Οι οµάδες και οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νοµικές οντότητες µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

β) Ορίζονται οι οργανώσεις παραγωγών οι οποίες συγκροτούνται µε πρωτοβουλία παραγωγών ή/και οµάδων παραγωγών που έχουν αποκτήσει υποδοµή συγκέντρωσης ή/και προώθησης των προϊόντων τους και προχωρούν σε επόµενο στάδιο που είναι η υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου που αφορά τον προγραµµατισµό της παραγωγής και της προσαρµογής της στη ζήτηση, τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών µε αντικείµενο τις βιώσιµες µεθόδους παραγωγής, τις καινοτόµους πρακτικές, την οικονοµική ανταγωνιστικότητα και τις εξελίξεις της αγοράς, την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη χρήση καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον και την ανάπτυξη προϊόντων µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη ή προϊόντων καλυπτόµενων από εθνικό σήµα ποιότητας, τη διαχείριση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων, τη συµβολή στη βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τοµέα της προώθησης και της εµπορίας.

γ) Προσδιορίζεται η σχέση των συνεταιρισµών και των εµπορικών εταιρειών µε τα νέα συλλογικά σχήµατα.

δ) Ορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να συµπεριλαµβάνει το καταστατικό της οµάδας ή/και της οργάνωσης παραγωγών. Οι παραγωγοί µπορούν να είναι µέλη µίας µόνο οµάδας ή/και οργάνωσης παραγωγών για ένα συγκεκριµένο προϊόν της εκµετάλλευσης και να καθορίζουν στο καταστατικό της οµάδας ή/και της οργάνωσης το ποσοστό της παραγωγής που θα διακινείται µέσα από την οµάδα ή οργάνωση.
Το καταστατικό υποβάλλεται υπογεγραµµένο στην αρµόδια για την αναγνώριση αρχή από όλα τα µέλη της οµάδας ή/και οργάνωσης µε τα στοιχεία ταυτότητας και ΑΦΜ.

ε) Καθορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης των οµάδων ή/και οργανώσεων παραγωγών, σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία και εξουσιοδοτείται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να ορίσει τη διαδικασία αναγνώρισης και τα δικαιολογητικά.
στ) Προβλέπεται η έγγραφη των οµάδων και οργανώσεων παραγωγών στο Μητρώο οµάδων και οργανώσεων παραγωγών που τηρείται από τις αρµόδιες αρχές. Από τις οµάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών οι οποίες για τρία (3) συνεχόµενα έτη δεν εµφανίσουν καµιά δραστηριότητα ή δεν υποβάλουν την τακτική ετήσια δήλωση ανακαλείται η αναγνώριση τους και διαγράφονται από το Μητρώο.

ζ) Ορίζονται οι Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών οι οποίες συγκροτούνται µε πρωτοβουλία αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών και µπορούν να ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες ή τις λειτουργίες µιας οργάνωσης παραγωγών.

η) ∆ίνεται η δυνατότητα εξωτερικής ανάθεσης, µε την οποία επιτρέπεται σε µια αναγνωρισµένη οµάδα ή οργάνωση παραγωγών να αναθέτει σε εξωτερικούς υπεργολάβους οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές της, εκτός της παραγωγής, µεταξύ άλλων σε θυγατρικές, υπό την προϋπόθεση ότι η οργάνωση ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών παραµένει υπεύθυνη για την εξασφάλιση της άσκησης της δραστηριότητας που ανέθεσε σε εξωτερικούς υπεργολάβους και για τον διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία της εµπορικής συµφωνίας για την άσκηση της δραστηριότητας.

θ) Εξουσιοδοτείται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να εκδίδει αποφάσεις µε τις οποίες καθορίζονται ο ελάχιστος αριθµός των µελών των οµάδων ή/και των οργανώσεων παραγωγών και/ή η ελάχιστη ποσότητα που καλύπτουν ή η αξία της εµπορεύσιµης παραγωγής στην περιοχή δραστηριότητάς τους, η αρµόδια αρχή αναγνώρισης, η διαδικασία αναγνώρισης και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η εγγραφή, η επανεγγραφή και η διαγραφή τους από το Μητρώο, ο τύπος, το ακριβές περιεχόµενο των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, καθώς και η διαδικασία υποβολής και καταχώρισής τους, οι διαδικασίες ελέγχου, η επιβολή κυρώσεων.

ι) Όσες οµάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών είναι αναγνωρισµένες και λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι την έναρξη ισχύος των Υπουργικών αποφάσεων και την ολοκλήρωση των εγκεκριµένων επιχειρησιακών τους προγραµµάτων. Ως ολοκλήρωση νοείται το πέρας της τριετίας ή πενταετίας του επιχειρησιακού προγράµµατος.

ια) Απαγορεύεται σε µέλη οργανώσεων παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από την 1 Ιανουαρίου 2015 βάσει του εθνικού δικαίου και έχουν σε εξέλιξη ή έχουν υποβάλλει επιχειρησιακό σχέδιο χρηµατοδοτούµενο από τον 1ο πυλώνα να συστήσουν νέες οµάδες ή οργανώσεις που θα χρηµατοδοτηθούν από τον 2ο πυλώνα.

Για την αντιµετώπιση των ανωτέρω θεµάτων προτείνεται η προσθήκη – τροπολογία που έχει ως εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
«Άρθρο ......
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

Παράγραφος 1
Οµάδες-Οργανώσεις

1. α) Οι Οµάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νοµικές οντότητες µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Συγκροτούνται µε πρωτοβουλία παραγωγών οµοειδών προϊόντων που συµφωνούν στην από κοινού προώθηση τουλάχιστον του 90% της παραγωγής τους και συνεργάζονται προκειµένου να δηµιουργήσουν υποδοµή για τη συγκέντρωση ή/και την προώθηση της παραγωγής τους.
β) Οι οµάδες παραγωγών επιδιώκουν συγκεκριµένο σκοπό, ο οποίος µπορεί να περιλαµβάνει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:
αα) την ασφάλιση του προγραµµατισµού της παραγωγής και της προσαρµογής της στη ζήτηση, από άποψη ποιότητας, ποσότητας,
ββ) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση των προϊόντων των µελών και
γγ) τη βελτιστοποίηση του κόστους και τη σταθεροποίηση των τιµών παραγωγού.

2. Οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νοµικές οντότητες ή σαφώς οριζόµενα µέρη αυτών µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, λειτουργούν σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1308/2013, συγκροτούνται µε πρωτοβουλία παραγωγών ή/και οµάδων παραγωγών. Οι οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων συγκροτούνται µε πρωτοβουλία των παραγωγών και επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους στόχους του άρθρου 152 του Κανονισµού 1308/2013. Οι οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών λειτουργούν σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Κανονισµού 1308/2013.

3. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) ή τα σαφώς οριζόµενα µέρη αυτών µπορούν να λειτουργούν και ως οµάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών µε ξεχωριστή διαχείριση. Με απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα που αφορά την ξεχωριστή διαχείριση της παρούσας (λογιστικής ή/και διοικητικής).

4. α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 153 του Κανονισµού 1308/2013 για τον τοµέα γάλακτος και γαλακτοκοµικών, το καταστατικό της οµάδας ή/και της οργάνωσης παραγωγών καθορίζει για τους παραγωγούς που είναι µέλη της τις υποχρεώσεις του άρθρου 153 του Κανονισµού 1308/2013 και το ποσοστό της παραγωγής που θα διαθέτουν στο εµπόριο µέσω της οµάδας.
β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 153 του Κανονισµού 1308/2013, το καταστατικό των οµάδων ή/και οργανώσεων παραγωγών προβλέπει επίσης τα οριζόµενα στο άρθρο 153 του Κανονισµού 1308/2014.
γ) Το καταστατικό υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή αναγνώρισης µαζί µε αίτηση αναγνώρισης υπογεγραµµένο από όλα τα µέλη της οµάδας ή/και της οργάνωσης µε τα στοιχεία της ταυτότητας και τα ΑΦΜ τους.

5. Η αναγνώριση των οµάδων ή/και των οργανώσεων παραγωγών των τοµέων του άρθρου 1 του Κανονισµού 1308/2013 πραγµατοποιείται µετά από αίτησή τους, αν αυτές συµµορφώνονται µε το παρόν και µε την παρ. 1 του άρθρου 154 του ως άνω Κανονισµού. Η αναγνώριση των οµάδων ή/και των οργανώσεων παραγωγών στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων πραγµατοποιείται µετά από αίτησή τους, αν αυτές συµµορφώνονται µε το άρθρο 161 του Κανονισµού 1308/2013.

6. α) Οι οµάδες και οι οργανώσεις παραγωγών εγγράφονται σε Μητρώο οµάδων και οργανώσεων που τηρούν οι αρχές.
β) Όσες οµάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών είναι αναγνωρισµένες και λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος άρθρου συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι την έναρξη ισχύος των Υπουργικών αποφάσεων τκαι την ολοκλήρωση των εγκεκριµένων επιχειρησιακών τους προγραµµάτων.
γ) Από τις οµάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες για τρία (3) συνεχόµενα έτη δεν εµφανίσουν καµιά δραστηριότητα ή δεν υποβάλουν την τακτική ετήσια δήλωση ανακαλείται η αναγνώριση τους και διαγράφονται από τα τηρούµενα Μητρώα.

7. α) Η αναγνώριση των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών των τοµέων του άρθρου 1 του Κανονισµού 1308/2013 που συγκροτούνται µε πρωτοβουλία αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών, πραγµατοποιείται µετά από αίτησή τους.
β) Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών µπορούν να ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες ή τις λειτουργίες µιας οργάνωσης παραγωγών, σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Κανονισµού 1308/2013.

8. Μια αναγνωρισµένη οµάδα ή οργάνωση παραγωγών ή µια αναγνωρισµένη ένωση οργανώσεων παραγωγών στους τοµείς που προσδιορίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 173 του Κανονισµού 1308/2013, δύναται να αναθέτει σε εξωτερικούς υπεργολάβους οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές της, εκτός της παραγωγής, µεταξύ άλλων σε θυγατρικές, υπό την προϋπόθεση ότι η οµάδα ή οργάνωση ή η ένωση παραµένει υπεύθυνη για την εξασφάλιση της άσκησης της δραστηριότητας σε εξωτερικούς υπεργολάβους και για τον συνολικό διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία της εµπορικής συµφωνίας για την άσκηση της δραστηριότητας.

9. Με αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ:
α) Καθορίζεται ανά τοµέα ο ελάχιστος αριθµός των µελών των οµάδων ή/και των οργανώσεων και/ή η ελάχιστη ποσότητα που καλύπτουν ή η αξία της εµπορεύσιµης παραγωγής στην περιοχή δραστηριότητας.
β) Καθορίζονται η αρµόδια αρχή αναγνώρισης των οµάδων ή/και οργανώσεων παραγωγών, η διαδικασία αναγνώρισης και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η τήρηση, η εγγραφή, η επανεγγραφή και η διαγραφή τους από το Μητρώο, ο τύπος και το ακριβές περιεχόµενο των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές, η διαδικασία συµβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρισης των δηλώσεων.
γ) Μπορεί να καθορίζεται ανά τοµέα η διενέργεια ελέγχων στις αναγνωρισµένες οµάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών, τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία ελέγχου και να θεσπίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 152 έως και 156 του Κανονισµού 1308/2013 καθώς και κάθε σχετικό θέµα.
δ) Μπορεί να αντικαθίσταται, καταργείται ή τροποποιείται κάθε ισχύουσα διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης, σχετική µε την αναγνώριση των οµάδων/οργανώσεων.

10. Μέλη οµάδων ή/και οργανώσεων παραγωγών οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από την 1 Ιανουαρίου 2015 βάσει του εθνικού δικαίου και έχουν σε εξέλιξη ή έχουν υποβάλει επιχειρησιακό σχέδιο χρηµατοδοτούµενο από τον 1ο πυλώνα δεν έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν νέες οµάδες ή οργανώσεις που θα χρηµατοδοτηθούν από τον 2ο πυλώνα.

Πηγή: agronews

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας