Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018

Φυτοπροστασία στα Εσπεριδοειδή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη Παρατηρήσεις υπαίθρου: Ρ. Οικονοµάκη, Σ. Λούρου
Φυτοπροστασία στα Εσπεριδοειδή

Μύγα Μεσογείου - Κόκκινη Ψώρα - Παρλατόρια (Μαύρη Ψώρα) - Μυτιλόμορφη Ψώρα - Φυλλοκνίστης - Διαλευρώδης - Εριώδης Αλευρώδης

fytoprostasia 05.06.2018

( Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Ηρακλείου )

 

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:

(Ceratitis capitata)

Αντιµετώπιση:

Παρατηρείται µεγάλη αύξηση των συλλήψεων στο δίκτυο παγίδευσης που φανερώνει ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο προσβολών των όψιµων ποικιλιών εσπεριδοειδών από τη µύγα.

► Να συνεχιστεί η καταπολέµηση της µύγας στα ασυγκόµιστα πορτοκάλια, µανταρίνια και γκρέιπ φρούτ. Οι προσβεβληµένοι καρποί όλων των οπωροφόρων δέντρων που συνυπάρχουν στον αγρό και προσβάλλονται από τη µύγα όπως και των εσπεριδοειδών πρέπει να αποµακρύνονται και να καταστρέφονται.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Δελτίο Νο 1 (25-05-2018)

ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ (Aonidiella aurantii )

ΠΑΡΛΑ ΤΟΡΙΑ Μαύρη ψώρα (Parlatoria zizyphi)

ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ (Lepidosaphes beckii)

Διαπιστώνονται τα ευαίσθητα στη χηµική καταπολέµηση νεαρά στάδια των κοκκοειδών.

► Το κλάδεµα και το καθάρισµα των δέντρων αφήνουν να περνά ήλιος και αέρας εσωτερικά δηµιουργώντας µη ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των κοκκοειδών. Σοβαρές προσβολές αναπτύσσονται σε δέντρα παραµεληµένα, µε πυκνή βλάστηση.

► Σε δέντρα πολύ προσβεβληµένα συστήνεται καταπολέµηση στο διάστηµα: 7 – 10 Ιουνίου.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Παραφινικά λάδια (θερινοί ̟ολτοί, 2-4 εφαρµογές ανά 30 ηµέρες)

Άλατα λιπαρών οξέων (µέχρι 4 εφαρµογές µέχρι τη συγκοµιδή)

Acetamiprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµέρες)

Αzadirachtin  A (3 εφαρµογές/ 7-10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή ̟ριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)

Pyriproxyfen (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)

Spirotetramat (2 εφαρµογές / 21 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Sulfoxaflor (Isoclast active, 1-2 εφαρµογές, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

Chlopyrifos (1-2 εφαρµογές / 15 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)

Chlopyrifos methyl (2 εφαρµογές, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)

Προτιµήστε σκευάσµατα µε περιορισµένη δράση στα ωφέλιµα έντοµα.

Ψεκασµοί µε θερινούς πολτούς γίνονται αυστηρά σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 30οC, σε δέντρα ποτισµένα και σε καλή θρεπτική κατάσταση.

Να µη γίνεται εφαρµογή σε δένδρα εξασθενηµένα λόγω ασθενειών, ξηρασίας, ξηρών ανέµων ή που έχουν υποστεί υψηλή αζωτούχο λίπανση.

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ: (Phyllocnistis citrella)

Οδηγίες:

Ξεκίνησαν προσβολές στην τρυφερή βλάστηση. Προσβάλλει τα νεαρά φύλλα σχηµατίζοντας στην κάτω επιφάνεια χαρακτηριστικές οφιοειδείς στοές. Τα προσβεβληµένα φύλλα καρουλιάζουν, αποκτούν αργυρόχρωµη όψη και ξηραίνονται.

Στα νεαρά δενδρύλλια και στα τρυφερά εµβόλια µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά καταστρέφοντας τα ολοσχερώς. Η δράση του εντόµου είναι έντονη καλοκαίρι και φθινόπωρο.

► Να ξεκινήσει άµεσα η προστασία των νεαρών δέντρων σε φυτώρια και νέες φυτείες. Οι ψεκασµοί κάλυψης γίνονται σε διαστήµατα ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης των σκευασµάτων που χρησιµοποιούνται.

► Στα δέντρα παραγωγικής ηλικίας ο φυλλοκνίστης αντιµετωπίζεται κυρίως µε καλλιεργητικούς χειρισµούς όπως οι ισορροπηµένες αρδεύσεις, ο περιορισµός των όψιµων καλοκαιρινών λιπάνσεων, αφαίρεση και αποµάκρυνση των τρυφερών λαίµαργων βλαστών.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Abamectin (3 εφαρµογές/ 7 ηµ. αναµονή πριν τη συγκοµιδή 10 ηµ.)

Acetamiprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Αzadirachtin A (3 εφαρµογές/ 7-10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

Chlorantraniliprole (2 εφαρµογές, µόνο σε νεαρά, µη παραγωγικά δέντρα)

Imidacloprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)

Methoxyfenozide (2 εφαρµογές /10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Milbemectin (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Phosmet (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Thiamethoxam (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 28 ηµ.)

Tebufenozide (2 εφαρµογές / 14 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Δ Ι Α Λ Ε Υ Ρ Ω Δ Η Σ (Dialeurodes citri)

&

ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ (Aleurothrixus floccosus)

Οδηγίες:

Οι προσβολές στη νέα βλάστηση είναι σχετικά περιορισµένες. Οι αλευρώδεις συνήθως αναπτύσσουν επιζήµιους πληθυσµούς όταν δεν εφαρµόζονται κατάλληλα καλλιεργητικά µέτρα (αναφέρονται στο φυλλοκνίστη) ή/και όταν απουσιάζουν οι πολύ αποτελεσµατικοί φυσικοί εχθροί λόγω αλόγιστης χρήσης εντοµοκτόνων. Αναπτύσσονται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, σε περιοχές µε υψηλή υγρασία. Η ζηµιά που προκαλούν οφείλεται σε αποµυζήσεις των χυµών και στα άφθονα µελιτώµατα που ευνοούν την ανάπτυξη των µυκήτων της καπνιάς.

 Διαλευρώδης:

Σε δέντρα που δεν έχουν γίνει καλλιεργητικοί χειρισµοί και ήταν προσβεβληµένα την περσινή χρονιά συστήνεται ψεκασµός µε εγκεκριµένα σκευάσµατα στο διάστηµα: 7 – 10 Ιουνίου.

✔ Εριώδης αλευρώδης:

Πρέπει να αποφεύγονται οι χηµικές επεµβάσεις προκειµένου να αναπτυχθεί αυτή την περίοδο το αποκλειστικό παρασιτοειδές Cales noaki που δρα ικανοποιητικά. Συµβουλεύεστε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τους τοπικούς γεωπόνους για το φυσικό παρασιτισµό του εριώδη προσκοµίζοντας δείγµατα. Όπου απαιτείται αντιµετώπιση να χρησιµοποιηθούν εντοµοκτόνα χαµηλής τοξικότητας.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Άλατα λιπαρών οξέων (µέχρι 4 εφαρµογές µέχρι τη συγκοµιδή)

Παραφινικά λάδια (θερινοί πολτοί, 2-4 εφαρµογές ανά 30 ηµέρες)

Αzadirachtin A (3 εφαρµογές/ 7-10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)

Imidacloprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)

Phosmet (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Spirotetramat (2 εφαρµογές / 21 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Επιλέγετε φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών.

Ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες της ετικέτας συσκευασίας και φροντίζετε να τηρούνται οι χρόνοι που αναγράφονται µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής.

Οι αλόγιστοι ψεκασµοί καταστρέφουν τα ωφέλιµα έντοµα και δηµιουργούν εξάρσεις βλαβερών εντόµων.

Κάνετε µόνο τους απαραίτητους ψεκασµούς στις ενδεικτικές ηµεροµηνίες.

Προτιµήστε σκευάσµατα µε περιορισµένη δράση στα ωφέλιµα έντοµα (αρπακτικά, παρασιτοειδή).

Για τη διατήρηση των ωφέλιµων εντόµων εφαρµόζετε την πρακτική των αψέκαστων ζωνών. Οι ζώνες αυτές αποτελούν το 15-20% του συνόλου των δέντρων της καλλιέργειας και εναλλάσσονται από χρονιά σε χρονιά µέσα στον αγρό.


 Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων


 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας