Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021

Μηλιά - Αχλαδιά: έλεγχος δύο φορές την εβδοµάδα των φεροµονικών παγίδων

ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ,ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ
Μηλιά - Αχλαδιά: έλεγχος δύο φορές την εβδοµάδα των φεροµονικών παγίδων

Καλούνται οι παραγωγοί να ελέγχουν δύο φορές την εβδοµάδα τις φεροµονικές παγίδες και να υπολογίζουν τον αριθµό συλλήψεων ακµαίων ανά ηµέρα.

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α

ΕΧΘΡΟΙ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

(Αχλαδιά─Μηλιά)

Η πτήση των ακµαίων της διαχειµάζουσας γενιάς της καρπόκαψας έχει ήδη ξεκινήσει. Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός συλλήψεων ακµαίων του εντόµου στις φεροµονικές παγίδες είναι δυνατό να διαφέρει σηµαντικά όχι µόνο ανά περιοχή, αλλά και µεταξύ παγίδων στον ίδιο οπωρώνα. Για το λόγο αυτό καλούνται οι παραγωγοί να ελέγχουν δύο φορές την εβδοµάδα τις φεροµονικές παγίδες και να υπολογίζουν τον αριθµό συλλήψεων ακµαίων ανά ηµέρα. Αυξητική τάση αυτού του αριθµού πρέπει να τους κινητοποιεί άµεσα προκειµένου να επεµβαίνουν µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο µέσα σε 7─10 ηµέρες, ανάλογα µε τις επικρατούσες θερµοκρασίες. Πιθανή άνοδος της θερµοκρασίας το αµέσως επόµενο διάστηµα, αναµένεται να εντείνει τη δραστηριότητα του εντόµου. Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των συλλήψεων ανά ηµέρα δεν είναι πάντα ανάλογος µε το ύψος της προσβολής των καρπών. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου µικρός αριθµός συλλήψεων ακµαίων αντιστοιχεί τελικώς σε υψηλά ποσοστά προσβολής και αντίστροφα. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιµο οι παραγωγοί πριν προβούν σε κάποια επέµβαση να ελέγχουν δειγµατοληπτικά, καλύπτοντας όλη την έκταση του οπωρώνα, για την ύπαρξη προσβολών και αποθέσεις ωών του εντόµου. Συνήθως η προσβολή των νεαρών καρπών από τις προνύµφες του εντόµου ξεκινά όταν αυτοί έχουν χάσει το επιφανειακό χνούδι και έχουν φτάσει σε διάµετρο τα 2 εκ. περίπου (εικ. 1 & 2).

Σε οπωρώνες όπου οι καρποί έχουν αποκτήσει διάµετρο περί τα 2 εκ. και δεν υπάρχει δίκτυο φεροµονικών παγίδων του εντόµου, συστήνεται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο. Ανεξάρτητα από την κατηγορία εντοµοκτόνου που θα επιλεγεί, η καταπολέµηση του εντόµου πρέπει να είναι προληπτική και να στοχεύει στη θανάτωση των αυγών ή/και των νεαρών προνυµφών, πριν αυτές εισχωρήσουν στους νεαρούς καρπούς. Συστήνεται η συχνή εναλλαγή εντοµοκτόνων µε διαφορετικό τρόπο δράσης και από αυτά προτιµώνται οι ρυθµιστές ανάπτυξης, τα φυσικής προελεύσεως σκευάσµατα και τα σκευάσµατα εντοµοπαθογόνου ιού, που είναι εκλεκτικά και φιλικότερα προς το περιβάλλον. Για την επανάληψη του ψεκασµού να ληφθούν υπόψη η διάρκεια και ο τρόπος δράσης του εντοµοκτόνου, ο ταχύς ρυθµός αύξησης των καρπιδίων, οι καιρικές συνθήκες και η πορεία συλλήψεων ακµαίων στις φεροµονικές παγίδες. Στους οπωρώνες που έχει εφαρµοστεί η βιοτεχνική µέθοδος της παρεµπόδισης της σύζευξης, µε τη χρήση εξατµιστήρων φεροµόνης φύλου, συνιστάται ο τακτικός έλεγχος προσβολής των καρπών, ακόµη και όταν οι συλλήψεις ακµαίων στις φεροµονικές παγίδες µέσα στους οπωρώνες αυτούς είναι µηδενικές.

ΨΥΛΛΑ

(Αχλαδιά)

Σε ορισµένους οπωρώνες αχλαδιάς, κυρίως πεδινών περιοχών, διαπιστώθηκε σηµαντική προσβολή της νεαρής βλάστησης και των καρπιδίων από προνύµφες του εντόµου Την εποχή αυτή στην καλλιέργεια συνυπάρχουν όλες οι βιολογικές µορφές του εντόµου, γεγονός που καθιστά δύσκολη την καταπολέµησή του. Επίσης, πιθανή αύξηση της θερµοκρασίας το επόµενο διάστηµα αναµένεται να εντείνει σηµαντικά τη δραστηριότητα του εντόµου Στους οπωρώνες αχλαδιάς µε προσβολή από το έντοµο συστήνεται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο. Σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής, ο ψεκασµός θα πρέπει να επαναληφθεί ανάλογα µε τη δραστηριότητα του εντόµου, καθώς και µε τη διάρκεια δράσης και τον τρόπο δράσης του εντοµοκτόνου. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να γίνεται συνεχής εναλλαγή εντοµοκτόνων µε διαφορετικό τρόπο δράσης και να αποφεύγεται µέσα στην καλλιεργητική περίοδο η χρήση των νεότερων σκευασµάτων πάνω από 1─2 φορές. Η κάλυψη του φυλλώµατος θα πρέπει να είναι πλήρης και µέχρις απορροής του ψεκαστικού υγρού. Επισηµαίνεται ότι η καταπολέµηση της ψύλλας είναι δυνατό να συνδυαστεί µε εκείνη της καρπόκαψας, µε χρήση εγκεκριµένων εντοµοκτόνων που καταπολεµούν και τα δύο έντοµα. Να αποφεύγονται καλλιεργητικές φροντίδες που ευνοούν ιδιαίτερα τη βλάστηση, όπως υπερβολική λίπανση και συχνό πότισµα. Η έγκαιρη και συνεχής αφαίρεση των «λαίµαργων βλαστών» καθ’όλη την καλλιεργητική περίοδο, βοηθά σηµαντικά στην µείωση του πληθυσµού του εντόµου, καθώς και στην αποτελεσµατικότητα των ψεκασµών.

ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ

(Μηλιά)

Θεωρούνται δευτερεύουσας σηµασίας εντοµολογικοί εχθροί. Σε οπωρώνες που συχνά παρατηρούνται σοβαρές προσβολές από φυλλορύκτες, να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριµένα εντοµοκτόνα, που καταπολεµούν ταυτόχρονα και την καρπόκαψα.

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ

(Αχλαδιά─Μηλιά)

Η έξοδος των κινητών µορφών των εντόµων έχει ήδη ξεκινήσει και αναµένεται να ενταθεί µε την αύξηση των θερµοκρασιών. Συστήνεται ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο, µόνο σε οπωρώνες που είναι ήδη σοβαρά προσβεβληµένοι από κοκκοειδή. Και αυτό διότι τα έντοµα αυτά και ιδίως αυτή την εποχή, έχουν πλήθος φυσικών εχθρών (ωφέλιµα έντοµα), οι οποίοι συχνά ελέγχουν αποτελεσµατικά τους πληθυσµούς των κοκκοειδών και η δράση τους δεν πρέπει να διαταράσσεται από τη χρήση ευρέως φάσµατος εντοµοκτόνων. Προτείνεται, να ψεκάζονται µόνο τα προσβεβληµένα δένδρα, µε έµφαση στον κορµό και στους βραχίονες. Επισηµαίνεται, ότι η καταπολέµηση των κοκκοειδών είναι δυνατό να συνδυαστεί µε εκείνη της καρπόκαψας, των φυλλορυκτών και της ψύλλας.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

(Αχλαδιά─Μηλιά)

Η καταπολέµηση των τετρανύχων (κόκκινος, κίτρινος) συνιστάται σε οπωρώνες που παρατηρούνται περίπου 60-70 κινητές µορφές ανά 100 φύλλα, µε εναλλαγή κατάλληλων και εγκεκριµένων ακαρεοκτόνων. Σε περιπτώσεις προσβολής και από τα δύο είδη τετρανύχων, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν σκευάσµατα που καταπολεµούν και τα δύο είδη. Επανάληψη ψεκασµού κρίνεται απαραίτητη, εφόσον εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται υψηλοί πληθυσµοί ακάρεων. Η εναλλαγή σκευασµάτων µε διαφορετικό τρόπο δράσης θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, για την αποφυγή ανθεκτικότητας. ΑΦΙ∆ΕΣ (Αχλαδιά─Μηλιά) Πρόκειται για δευτερεύουσας σηµασίας εχθρούς, για την καταπολέµηση των οποίων δεν απαιτείται συνήθως ιδιαίτερος ψεκασµός. Οι επεµβάσεις για την καταπολέµηση της καρπόκαψας και των υπολοίπων εχθρών ελέγχουν συχνά αποτελεσµατικά και τους πληθυσµούς των αφίδων. Ωστόσο, αυτή την εποχή οι καιρικές συνθήκες, αλλά και βιοτικοί παράγοντες, είναι δυνατό να προκαλέσουν πληθυσµιακή έξαρση αυτών των εντόµων, µε αποτέλεσµα την έντονη παραµόρφωση των νεαρών καρπών, των φύλλων και των βλαστών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί µεγάλος πληθυσµός αφίδων σε τρυφερούς βλαστούς και καρπούς, συνιστάται άµεσα επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο.


ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΑ

(Αχλαδιά─Μηλιά)

Οι επικρατούσες θερµοκρασίες, οι πολύ υψηλές σχετικές υγρασίες και οι συχνές βροχοπτώσεις που επικρατούν το τελευταίο διάστηµα ευνοούν ιδιαίτερα τη µολυσµατικότητα των φουζικλαδίων. Υπενθυµίζεται ότι τα φουζικλάδια είναι µυκητολογικές ασθένειες της αχλαδιάς και της µηλιάς, οι οποίες µπορεί να γίνουν ιδιαίτερα καταστροφικές από την έναρξη της βλάστησης µέχρι και τη συγκοµιδή. Τα πλέον συχνά και χαρακτηριστικά συµπτώµατα εµφανίζονται στα φύλλα και στους καρπούς. Το παρόν βλαστικό στάδιο της καρπόδεσης και της αύξησης των νεαρών καρπών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην προσβολή από τους µύκητες. Για το λόγο αυτό, συστήνεται η συνέχιση της προστασίας των καλλιεργειών µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο φυτοπροστατευτικό για όσο διάστηµα επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και ανάλογα µε το ιστορικό προσβολής των οπωρώνων. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των µυκήτων συνιστάται η εναλλαγή µυκητοκτόνων από διαφορετικές χηµικές οµάδες. Επίσης, τονίζεται ότι για να είναι αποτελεσµατική η καταπολέµηση των φουζικλαδίων σε µία περιοχή θα πρέπει να εφαρµόζεται από το σύνολο των καλλιεργητών, διότι τα µολύσµατα των παθογόνων (ασκοσπόρια) µεταφέρονται µε τον άνεµο και µολύνουν σε µεγάλες αποστάσεις.

ΩΙΔΙΟ

(Μηλιά)

Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση της ασθένειας στην τρυφερή βλάστηση. Συστήνεται ψεκασµός ιδίως σε ποικιλίες µηλιάς που είναι ευαίσθητες στο ωίδιο, αλλά και σε περιοχές µε ιστορικό προσβολών από τον µύκητα. Προτείνεται να χρησιµοποιηθούν σκευάσµατα που αντιµετωπίζουν ταυτόχρονα και το φουζικλάδιο.

ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ

(Αχλαδιά)

Όπως και στην περίπτωση των φουζικλαδίων, η ασθένεια ευνοείται από τις άστατες καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Συστήνεται άµεσα η προστασία των καλλιεργειών µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια µυκητοκτόνο και σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση του φουζικλαδίου.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

(Αχλαδιά─Μηλιά)

Εξαιτίας της έντονης καιρικής αστάθειας (βροχοπτώσεις, υψηλές υγρασίες, και ισχυροί άνεµοι) σε πολλές περιοχές και σε αρκετούς οπωρώνες, κυρίως αχλαδιάς, έχουν παρατηρηθεί αρκετά σοβαρές προσβολές του βακτηρίου στην τρυφερή βλάστηση και τους νεαρούς καρπούς. Σε αυτούς τους οπωρώνες, συστήνεται η συλλογή και η αποµάκρυνση από τον οπωρώνα των προσβεβληµένων βλαστών µαζί µε τουλάχιστον 30 εκ. υγιούς τµήµατος, αλλά µόνο κατά τη διάρκεια ξηρού καιρού και ηλιοφάνειας Σε περίπτωση που η αστάθεια του καιρού συνεχιστεί, συστήνεται η συνέχιση τη προστασίας των καλλιεργειών µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο βακτηριοκτόνο σκεύασµα. Επίσης, συνιστάται ο περιορισµός της αζωτούχου λίπανσης καθώς και της άρδευσης στην απολύτως αναγκαία, διότι η ασθένεια αποβαίνει ιδιαίτερα σοβαρή στα εύρωστα δένδρα.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.


 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

FARMABASE

 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας