Παρασκευή, 06 Μαΐου 2022

Πυρηνόκαρπα: Περίοδος ευαισθησίας σε εχθρούς και ασθένειες

ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ,ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ
Πυρηνόκαρπα: Περίοδος ευαισθησίας σε εχθρούς και ασθένειες

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΕΝΤΟΜΑ ΑΝΑΡΣΙΑ - ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ - ΦΥΛΛΟ∆ΕΤΗΣ

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

Η δραστηριότητα των ακµαίων και των τριών εντόµων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Οι παραγωγοί ανάλογα µε την πορεία των συλλήψεων των ακµαίων στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε οι νεαροί καρποί και η τρυφερή βλάστηση να είναι συνεχώς προστατευµένες από τη δράση των προνυµφών των εντόµων. Επισηµαίνεται ότι για κάθε έντοµο ο αριθµός συλλήψεων των ακµαίων στις φεροµονικές παγίδες είναι δυνατό να διαφέρει ακόµη και σηµαντικά όχι µόνο ανά περιοχή, αλλά και µεταξύ των παγίδων στον ίδιο οπωρώνα. Για το λόγο αυτό καλούνται οι παραγωγοί να ελέγχουν δύο φορές την εβδοµάδα τις φεροµονικές παγίδες και να υπολογίζουν τον µέσο όρο συλλήψεων ακµαίων ανά ηµέρα. Αυξητική τάση του µέσου όρου πρέπει να τους κινητοποιεί προκειµένου να επεµβαίνουν µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο µέσα σε 5─7 ηµέρες, ανάλογα µε τις επικρατούσες θερµοκρασίες. Άνοδος της θερµοκρασίας εντείνει τη δραστηριότητα των εντόµων, ενώ πτώση την περιορίζει συχνά σηµαντικά. Επίσης, επισηµαίνεται ότι το σύνολο του πληθυσµού των ακµαίων ενός εντόµου δεν εµφανίζεται µαζικά (µέσα σε µία ή λίγες µέρες), αλλά η διαδικασία αυτή διαρκεί συνήθως µεγαλύτερο διάστηµα, ανάλογα µε το έντοµο και κυρίως τις καιρικές συνθήκες. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης της διακύµανσης του πληθυσµού των ακµαίων µε φεροµονικές παγίδες, προκειµένου να προσδιορίζεται µε µεγαλύτερη ακρίβεια η στιγµή των επεµβάσεων, καθώς και η ανάγκη επανάληψής τους. Ωστόσο, ας σηµειωθεί ότι ο αριθµός των συλλήψεων ανά ηµέρα δεν είναι πάντα ανάλογος µε το ύψος της προσβολής των καρπών. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου µικρός αριθµός συλλήψεων ακµαίων αντιστοιχεί τελικώς σε υψηλά ποσοστά προσβολής και αντίστροφα. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιµο οι παραγωγοί πριν προβούν σε κάποια επέµβαση, να ελέγχουν δειγµατοληπτικά, καλύπτοντας όλη την έκταση του οπωρώνα, για την ύπαρξη προσβολών στους καρπούς και στην τρυφερή βλάστηση, καθώς και για αποθέσεις ωών των εντόµων. Συστήνεται η χρήση κατάλληλων και εγκεκριµένων εντοµοκτόνων που να καταπολεµούν ταυτόχρονα και τα τρία έντοµα.

ΑΦΙΔΕΣ (Μελίγκρες)

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ–ΚΕΡΑΣΙΑ– ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

Οι καιρικές συνθήκες και η τρυφερή βλάστηση ευνοούν την ανάπτυξη πληθυσµών αφίδων. Οι αφίδες προκαλούν έντονη παραµόρφωση της νεαρής βλάστησης, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και φορείς ιδιαίτερα καταστρεπτικών φυτοπαθογόνων ιώσεων Σε οπωρώνες που παρατηρείται προσβολή της νεαρής βλάστησης από αφίδες, συνιστάται άµεσα επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο.

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ

(Άσπρη ψώρα─Ψώρα Σαν Ζοζέ)

Για την καταπολέµηση των κινητών µορφών των εντόµων που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή, συνιστάται επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο αλλά µόνο σε οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολή από τα έντοµα. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται ο ψεκασµός µόνο των προσβεβληµένων δένδρων του οπωρώνα και η πλήρης κάλυψη του κορµού και των βραχιόνων µε το ψεκαστικό υγρό. Η καταπολέµηση των κοκκοειδών είναι δυνατό να συνδυαστεί µε εκείνη για την ανάρσια και τη γραφολίθα.

ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ

(Σκουλήκι των κερασιών)

Τα ακµαία του εντόµου εισάγουν αυγά στο εσωτερικό των καρπών όταν αυτοί φθάσουν στο στάδιο της αλλαγής χρώµατος, δηλ. όταν αποκτούν κιτρινωπό ή κιτρινορόδινο χρώµα. Σύντοµα από τα αυγά εκκολάπτονται οι προνύµφες (σκουλήκια), οι οποίες κατατρώγουν το εσωτερικό των καρπών. Σε µεγάλους πληθυσµούς η ζηµιά µπορεί να είναι σηµαντική, ιδιαίτερα στις πιο όψιµες ποικιλίες. Συστήνεται στους παραγωγούς η έγκαιρη εγκατάσταση δικτύου φεροµονικών παγίδων του εντόµου και επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο άµεσα µόλις διαπιστωθεί αύξηση των συλλήψεων των ακµαίων Επειδή ο χρόνος µεταξύ έναρξης προσβολής και συγκοµιδής είναι µικρός, να δοθεί µεγάλη προσοχή στην επιλογή των εντοµοκτόνων, ώστε να µην υπάρξει κίνδυνος υπολειµµάτων στους καρπούς.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΟΝΙΛΙΑ

(ΚΕΡΑΣΙΑ)

Ο µύκητας προσβάλει τους καρπούς από πληγές (σχισίµατα από έντονες βροχοπτώσεις ή ακανόνιστα ποτίσµατα, χαλαζόπτωση). Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες (άστατος, βροχερός και υγρός καιρός) ευνοούν σηµαντικά την εµφάνιση της ασθένειας. Συστήνεται στους καλλιεργητές να έχουν συνεχώς προστατευµένο τον οπωρώνα τους µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο, τουλάχιστον όσο διαρκεί η περίοδος έντονης αστάθειας του καιρού. Επίσης, συστήνεται η διακοπή των ποτισµάτων µερικές µέρες πριν τη συγκοµιδή. Κατά την επιλογή του µυκητοκτόνου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής. ΩΙ∆ΙΟ (ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ–ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ) Η περίοδος ευαισθησίας των καλλιεργειών από το παθογόνο φθάνει µέχρι τη σκλήρυνση του πυρήνα και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών. Η ασθένεια είναι ιδιαίτερα σοβαρή στα νεαρά δένδρα, τις όψιµες και τις ευαίσθητες ποικιλίες. Για την προστασία των καρπών και της τρυφερής βλάστησης από την ασθένεια, συνιστάται ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια µυκητοκτόνο. Εφόσον επικρατεί ξηρός καιρός µε µεγάλη ηλιοφάνεια, οι ψεκασµοί θα πρέπει να επαναλαµβάνονται, ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του σκευάσµατος, µέχρι το τέλος της περιόδου ευαισθησίας.

ΚΟΡΥΝΕΟ

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ–ΚΕΡΑΣΙΑ)

Οι παρούσες καιρικές συνθήκες ευνοούν την µυκητολογική ασθένεια. Συστήνεται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια µυκητοκτόνο όσο διαρκεί η περίοδος αστάθειας του καιρού. .Ένας τέτοιος ψεκασµός είναι απαραίτητος ιδίως σε όσους οπωρώνες δεν εφαρµόστηκε καταπολέµηση του µύκητα κατά την πτώση των πετάλων. Κατά την επιλογή του µυκητοκτόνου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΩΣΗ

(ΚΕΡΑΣΙΑ)

Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Συστήνεται στους καλλιεργητές να έχουν συνεχώς προστατευµένο τον οπωρώνα τους µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο, τουλάχιστον όσο διαρκεί η περίοδος αστάθειας του καιρού. Κατά την επιλογή του µυκητοκτόνου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής.


 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

FARMABASE

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας