Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2016

Βαμβάκι: Πράσινο και Ρόδινο σκουλήκι απειλούν τις καλλιέργειες

Βαμβάκι: Πράσινο και Ρόδινο σκουλήκι απειλούν τις καλλιέργειες

Το 4ο κατά σειρά Δετίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια, εξέδωσε η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας.

Ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Μαγνησίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

  • Στόχοι

1. H έγκαιρη ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

2. Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου ώστε να εφαρμόζονται οι καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα.

  • Διαπιστώσεις

1. Βρίσκεται σε εξέλιξη η 3η γενιά του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στο βαμβάκι.

2. Οι συλλήψεις ακμαίων ρόδινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες αυτή την περίοδο είναι αυξημένη ενώ του πράσινου σκουληκιού κυμαίνονται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα (υπάρχει επικάλυψη γενεών) .

3. Εντούτοις, οι επιτόπιοι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν στο αγρό δεν έδειξαν σημαντικές προσβολές από πράσινο σκουλήκι (οι περισσότεροι παραγωγοί έκαναν επεμβάσεις με φιλικά προς το περιβάλλον φυτοπροστατευτικά προϊόντα) ενώ έδειξαν μικρό ποσοστό προσβολής ρόδινου σκουληκιού 5-8% σε ορισμένες φυτείες.

4. Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους καρπόδεσης και ανοίγματος των πρώτων καρυδιών σε ποσοστό 5-20%. Οι ευνοϊκές θερμοκρασίες που επικράτησαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο βοήθησαν στην ωρίμανση και το άνοιγμα των καρυδιών και συνετέλεσαν στην ισόρροπη ανάπτυξη των καρποφόρων οργάνων των φυτών αλλά και στην πρωίμηση της παραγωγής.

  • Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

1. Το ρόδινο σκουλήκι αποτελεί σημαντικό εχθρό της βαμβακοκαλλιέργειας με δυσδιάκριτα συμπτώματα στην αρχή της προσβολής, για αυτό οι παραγωγοί θα πρέπει να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στα νεαρά καρύδια. Κατά τη φετινή χρονιά το έντομο στις περισσότερες βαμβακοπαραγωγικές περιοχές του Νομού μας ανέπτυξε κατά τόπους υψηλούς πληθυσμούς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εγκαταστημένου δικτύου φερομονικών παγίδων της Υπηρεσίας μας. Για το λόγο αυτό οι παραγωγοί και ιδιαίτερα όσοι έχουν όψιμες φυτείες πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή και να παρακολουθούν κάθε 2 – 3 ημέρες τα βαμβακοχώραφά τους, προκειμένου να διαπιστώνουν τις πυκνότητες των πληθυσμών και τις εντομολογικές προσβολές, ώστε να επεμβαίνουν κατασταλτικά, όταν οι πληθυσμοί φτάσουν στα όρια επέμβασης.

Ρόδινο σκουλήκι: 

Επεμβαίνουμε μόνο όταν διαπιστωθούν στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδομάδων προνύμφες ρόδινου σε ποσοστό 5-8% ανά 100 καρύδια.

2. Γενικά η 3η γενιά του πράσινου σκουληκιού δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο η 2η γενιά του Αυγούστου. Ελάχιστες φορές προκαλεί σοβαρές ζημιές στις βαμβακοφυτείες διότι οι προνύμφες προτιμούν τα τρυφερά καρποφόρα όργανα της κορυφής και σπάνια προσβάλουν τα χαμηλότερα και πιο αποδοτικά. Κατά τη φετινή χρονιά γενικά οι πληθυσμοί του εντόμου που καταγράφηκαν στις παγίδες κυμάνθηκαν εντός των ορίων ανοχής.

Πράσινο σκουλήκι:

Επεμβαίνουμε μόνο όταν διαπιστωθούν 4 ζωντανές νεαρές προνύμφες ανά 100 φυτά κατά μέσο όρο ή 1 ζωντανή νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμιση μέτρου επί της γραμμής κ.μ.ο.

  • Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Αποφύλλωση: Η αποφύλλωση είναι μια σημαντική επέμβαση προκειμένου να επιταχυνθεί η ωρίμανση και το άνοιγμα των καρυδιών και να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες κατά τη διάρκεια της συγκομιδής. Επίσης, με την αποφύλλωση επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα σύσπορου βαμβακιού απαλλαγμένου από ξένες ύλες. Τα αποφυλλωτικά θα πρέπει να ψεκάζονται όταν έχουν ανοίξει τουλάχιστον το 50% των καρυδιών. Μια πρόωρη αποφύλλωση βλάπτει την ποιότητα του βάμβακος και πολλές φορές μπορεί να έχει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως μισοάνοιγμα των καρυδιών και καραμελοποίησή τους. Επίσης, για να είναι αποτελεσματικά τα αποφυλλωτικά θα πρέπει να επικρατούν καλές ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας (> 15-18ο C) για 4-5 ημέρες μετά την εφαρμογή του αποφυλλωτικού και να επικρατεί ηλιοφάνεια.

  • Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (Φ.Π)

Όπου χρειαστούν επεμβάσεις οι παραγωγοί πρέπει να επιλέγουν μόνο εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Στην περίπτωση που προηγήθηκε και άλλη επέμβαση, το εντομοκτόνο που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι διαφορετικής χημικής ομάδας και να έχει διαφορετικό τρόπο δράσης στον οργανισμό του εντόμου για την μη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1) Δεν συνιστώνται επεμβάσεις με Φ.Π στις βαμβακοφυτείες/αγροτεμάχια, χωρίς σχολαστικό έλεγχο της πυκνότητας των επιβλαβών εντόμων και τη διαπίστωση των παραπάνω ορίων αλλά και της εκτίμησης πιθανής ωφέλειας σε σχέση με το κόστος του ψεκασμού, διότι άστοχοι και άκαιροι ψεκασμοί αποβαίνουν εις βάρος της οικονομικότητας της καλλιέργειας , του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

2) Όταν χρειαστεί να γίνουν χημικές επεμβάσεις, αυτές να γίνονται μετά τη δύση του ήλιου κα κατά τις νυχτερινές ώρες, για την προστασία των μελισσών.

3) Οι βαμβακοπαραγωγοί να ενημερώνουν για κάθε επικείμενο ψεκασμό τους μελισσοκόμους.

4) Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής, της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειας των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς, που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

5) Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας, οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλ. 2421352497 & 52494 καθώς και στο Περιφερειακό Κέν- τρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο τηλέφωνο 24210 66525.

ΠΡΟΣΟΧΗ

► Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδιαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

► Τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα αναγράφονται στην Ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ

 

Δείτε εδώ το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

Πηγή: minagric.gr

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας