Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Πόσο καλά γνωρίζουμε τα σύμβολα και τις ενδείξεις κινδύνου στις ετικέτες γεωργικών φαρμάκων?

Γράφει: η Ομάδα γεωπόνων της Farmacon - Farmacon Team
Πόσο καλά γνωρίζουμε τα σύμβολα και τις ενδείξεις κινδύνου στις ετικέτες γεωργικών φαρμάκων?

Ο όρος «γεωργικό φάρμακο» αναφέρεται σε οποιαδήποτε ουσία ή μείγμα ουσιών που χρησιμοποιείται για πρόληψη, αντιμετώπιση ή καταστολή ασθενειών και εχθρών των φυτών ή για ρύθμιση της ανάπτυξης των φυτών.

Οι δραστικές ουσίες των φυτοφαρμάκων ελέγχονται και εγκρίνονται σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης, ενώ τα προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες, εγκρίνονται και σε εθνικό επίπεδο από το κάθε Κράτος μέλος.

Κάθε γεωργικό φάρμακο πρέπει να συνοδεύεται από την έγκριση χρήσης του, την ετικέτα και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS).

Η ετικέτα σε κάθε εγκεκριμένο γεωργικό φάρμακο παρέχει στο χρήστη όλες τις επίσημες και απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή και ασφαλή χρήση του.

Περιλαμβάνει πληροφορίες για την ταυτότητα του προϊόντος, το φάσμα δράσης καθώς και τα σύμβολα και τις φράσεις επικινδυνότητας. Από την άλλη, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και φύλαξη του προϊόντος, τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας και τα μέτρα προστασίας και πρώτων βοηθειών σε ανθρώπινο και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Όλοι οι χρήστες επιβάλλεται να διαβάζουν τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε σκευάσματος.

Πόσοι, όμως, είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα σύμβολα και τις ενδείξεις κινδύνου της ετικέτας των γεωργικών φαρμάκων έτσι ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις κατά την αποθήκευση και εφαρμογή τους στην καλλιέργεια?

Ας δούμε αναλυτικά τι σημαίνει κάθε σύμβολο:

symbol1

Το προϊόν είναι οξειδωτικό αέριο, στερεό ή υγρό και μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωπυρώσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μη θερμαίνετε. Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα και σε περίπτωση επαφής με τα ρούχα και το δέρμα, ξεπλένετε με νερό

 

symbol2

Το προϊόν είναι πολύ ή εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο ή αερόλυμα ή υγρό ή ατμός ή στερεό.

Μπορεί να αποτελείται από αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα ή πυροφορικά υγρά και στερεά που μπορεί να αναφλεγούν εάν έρθουν σε επαφή με τον αέρα ή ουσίες και μείγματα που όταν έρθουν σε επαφή με το νερό εκλύουν εύφλεκτα αέρια ή αυτοαντιδρώσες ουσίες ή οργανικά υπεροξείδια που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά αν θερμανθούν.

Μη θερμαίνετε ή ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα. Να χρησιμοποιούνται εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

 

symbol3Το προϊόν είναι αστεθές και εκρηκτικό. Υπάρχει κίνδυνος μαζικής έκρηξης.

Θα πρέπει να παραμείνετε σε απόσταση και να φοράτε προστατευτικά ενδύματα.

Το προϊόν θα πρέπει να κρατείται μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγα ή θερμές επιφάνειες. Μη καπνίζετε κατά τη χρήση του.

 

symbol4Το προϊόν φέρει κίνδυνο για την υγεία και είναι επικίνδυνο για τη στοιβάδα του όζοντος.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση ή σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό, βλάβη σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής καθώς και βλάβη στο περιβάλλον. Έχει επίσης ναρκωτική δράση και προκαλεί υπνηλία ή ζάλη.

Θα πρέπει να αποφεύγετε η επαφή με το δέρμα και τα μάτια καθώς και η ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

 

symbol5

 Το προϊόν φέρει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο, να προκαλέσει καρκίνο, μεταλλάξεις, αλλεργίες ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοιας και να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ή και το θάνατο σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής.

Θα πρέπει να διαβάζετε τις οδηγίες προφύλαξης πριν από τη χρήση. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη ή αναθυμιάσεις. Να φυλάσσετε πάντα κλειδωμένο. Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

 

symbol6Το προϊόν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον. Είναι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωσή του στο περιβάλλον και να μαζεύετε τη χυμένη ποσότητα.

 

symbol7

Το προϊόν είναι οξείας τοξικότητας. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, εισπνοής ή επαφής με το δέρμα.

Απαιτείται προσοχή κατά τον χειρισμό. Κατά τη χρήση του απαγορεύεται να τρώτε, να πίνετε και να καπνίζετε.

Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Να φυλάσσεται πάντα κλειδωμένο.

 

symbol8

Το προϊόν είναι διαβρωτικό. Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα, να προκαλέσει σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

Να διατηρείται στον αρχικό περιέκτη. Να φοράτε προσταευτικά γάντια, ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.

 

symbol9

Το προϊόν είναι αέριο υπό πίεση ή υγροποιημένο αέριο υπό ψύξη ή διαλελυμένο αέριο. Εάν θερμανθεί μπορεί να εκραγεί, να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμούς.

Θα πρέπει να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να φοράτε προσταευτικά γάντια, ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.

***

Όλες οι χημικές ουσίες που διατίθενται στην αγορά πρέπει να ταξινομούνται, να επισημαίνονται και να συσκευάζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων (Κανονισμός 1272/2008-CLP).

Έτσι, εκτός από τα παραπάνω εικονογράμματα κινδύνου, στην ετικέτα κάθε προϊόντος αναφέρονται και οι δηλώσεις επικινδυνότητος Η και προφυλάξεως P καθώς και η προειδοποιητική λέξη (κίνδυνος, προσοχή) ή άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτούνται από άλλες νομοθεσίες.

Οι δηλώσεις επικινδυνότητας περιγράφουν τη φύση και το βαθμό των κινδύνων της ουσίας ή του μείγματος του προϊόντος, ενώ οι δηλώσεις προφύλαξης περιλαμβάνουν μέτρα πρόληψης ή ελαχιστοποίησης των δυσμενών επιδράσεων για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνετε με μεγάλη προσοχή ακολουθώντας πιστά τα οριζόμενα επί της συσκευασίας και οφείλουμε να επιλέγουμε προϊόντα εγκεκριμένα και τα χαμηλότερης τοξικολογικής επισήμανσης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας