Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Φ.Π.Π.

Φ.Π.Π.
Είδος ΝομοθεσίαςΈτοςΠεριγραφή
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2013 Ενημέρωση της υπηρεσίας για ανάκληση αδειών διάθεσης στην αγορά από άλλα Κράτη Μέλη
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2013 Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Π.Δ. 2013 Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
Υ.Α. 2013 Εθνικές απαιτήσεις κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Υ.Α. 2013 Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εγγραφής στο Μητρώο Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρμάκων
Υ.Α 2013 Φορέας δημιουργίας, ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής καταχώρησης των Ειδικών Εντύπων Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων και κάθε σχετική λεπτομέρεια
Υ.Α. 2013 Διαδικασίες αρχικής και συμπληρωματικής κατάρτισης των υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και ανάκλησης του πιστοποιητικού κατάρτισής τους
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2012 Προγραμματισμός του έτους 2013 για την αξιολόγηση και την λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2012 Έντυπα αιτήσεων για χορήγηση/ανανέωση/τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2012 Κατευθυντήρια οδηγία για το παράλληλο εμπόριο
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2012 Περίοδος χάριτος για τα υπάρχοντα αποθέματα
Κ.Υ.Α. 2012 Σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
Κ.Υ.Α. 2012 Καθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών
ΝΟΜΟΣ 2012 Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 2012 Έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων – Αναφορά συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας
ΝΟΜΟΣ 2012 Καταγραφή χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
ΝΟΜΟΣ 2012 Κατευθυντήρια οδηγία διενέργειας δειγματοληψίας υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε πρωτογενή τρόφιμα φυτικής προέλευσης
ΝΟΜΟΣ 2012 Διασύνδεση αυτοελέγχων επιχειρήσεων τροφίμων και επίσημων ελέγχων στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων
Υ.Α. 2012 Τροποποίηση της απόφασης 124830/12-12-2007 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση οριστικών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Υ.Α. 2012 Τροποποίηση της απόφασης 124831/12-12-2007 σχετικά με την χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Υ.Α. 2012 Επιτρεπόμενα μέσα διαφήμισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλες ρυθμίσεις
Υ.Α. 2012 Δημιουργία εθνικού καταλόγου εγκεκριμένων αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών ουσιών, δημιουργία εθνικού καταλόγου μη-εγκεκριμένων βοηθητικών και πρόσθετων ουσιών και χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας σε συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις ουσίες αυτές καθώς και σε συσκευασίες dual pack και combi
Υ.Α. 2012 Διαδικασία επιθεώρησης παραγωγής, αποθήκευσης ή μετακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στερούμενης άδειας διάθεσης στην αγορά στη χώρα μας , που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aldicarb, bromopropylate, chlorfenvinphos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazine, tetradifon και triforine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια των καταλοίπων για την ουσία chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) μέσα ή πάνω στα καρότα
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών abamectin, acetamiprid, cyprodinil, difenoconazole, dimethomorph, fenhexamid, proquinazid, prothioconazole, pyraclostrobin, spirotetramat, thiacloprid, thiamethoxam και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών biphenyl, deltamethrin, ethofumesate, isopyrazam, propiconazole, pymetrozine, pyrimethanil και tebuconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών captan, carbendazim, cyromazine, ethephon, fenamiphos, thiophanate-methyl, triasulfuron και triticonazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών dimethomorph, fluopicolide, mandipropamid, metrafenone, nicotine και spirotetramat μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών acequinocyl, emamectin benzoate, ethametsulfuron-methyl, flubendiamide, fludioxonil, kresoxim-methyl, methoxyfenozide, novaluron, thiacloprid και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών acetamiprid, biphenyl, captan, chlorantraniliprole, cyflufenamid, cymoxanil, dichlorprop-P, difenoconazole, dimethomorph, dithiocarbamates, epoxiconazole, ethephon, flutriafol, fluxapyroxad, isopyrazam, propamocarb, pyraclostrobin, pyrimethanil και spirotetramat μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2011 Θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης των δραστικών ουσιών που δεν κυκλοφορούσαν στην αγορά δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω οδηγίας
KAN. (EE) 2011 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των δραστικών ουσιών benalaxyl, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, fluopicolide, hexythiazox, indoxacarb, metaflumizone, methoxyfenozide, paraquat, prochloraz, spirodiclofen, prothioconazole και zoxamide μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
ΝΟΜΟΣ 2011 Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις
Κ.Υ.Α. 2010 Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου
KAN. (EE) 2010 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών chlorothalonil clothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamide, νικοτίνη, spirotetramat, thiacloprid και thiamethoxam μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2010 Tροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία 2- phenylphenol μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2010 Tροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2010 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2010 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των δραστικών ουσιών acequinocyl, bentazone, carbendazim, cyfluthrin, fenamidone, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxynil, metconazole, prothioconazole, tebufenozide και thiophanate-methyl μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
KAN. (EE) 2010 Tροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσθήκη και την τροποποίηση των παραδειγμάτων των συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2009 Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
ΚΑΝ. (ΕΚ)   2009   Σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα
ΚΑΝ. (ΕΚ)   2009   Σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (24.11.09)
ΚΑΝ. (ΕΚ)    2009 Tροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azoxystrobin, atrazine, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamates, fludioxonil, fluroxypyr, indoxacarb, mandipropamid, potassium tri-iodide, spirotetramat, tetraconazole και thiram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
ΚΑΝ. (ΕΚ)    2009 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων azoxystrobin και fludioxonil μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
ΚΑΝ. (ΕΚ)  2009 Tροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azoxystrobin, acetamiprid, clomazone, cyflufenamid, emamectin benzoate, famoxadone, fenbutatin oxide, flufenoxuron, fluopicolide, indoxacarb, ioxynil, mepanipyrim, prothioconazole, pyridalyl, thiacloprid και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
ΚΑΝ. (ΕΚ)    2009 Tροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών dimethoate, ethephon, fenamiphos, fenarimol, methamidophos, methomyl, omethoate, oxydemeton-methyl, procymidone, thiodicarb και vinclozolin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
ΔΙΟΡΘ. ΚΑΝ. (ΕΚ) 2009 Tροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azoxystrobin, atrazine, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamates, fludioxonil, fluroxypyr, indoxacarb, mandipropamid, potassium tri-iodide, spirotetramat, tetraconazole και thiram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
ΔΙΟΡΘ. ΚΑΝ. (ΕΚ)  2009 Τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azoxystrobin, atrazine, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamates, fludioxonil, fluroxypyr, indoxacarb, mandipropamid, potassium tri-iodide, spirotetramat, tetraconazole και thiram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
ΟΔΗΓΙΑ 2009 Σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων
ΚΑΝ. (ΕΚ)   2008 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα Ι του κανονισμού
 ΚΑΝ. (ΕΚ)  2008  Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή
 ΚΑΝ. (ΕΚ)  2008 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2008 Για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009, 2010 και 2011 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2008
Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση συνήθους και ταχείας διαδικασίας εκτίμησης των δραστικών ουσιών που συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 τηςεν λόγω οδηγίας, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στο παράρτημα I
ΟΔΗΓΙΑ 2008 Για την καθιέρωση κοινοτικών µεθόδων δειγµατοληψίας για τον επίσηµο έλεγχο των υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και την κατάργηση της οδηγίας 79/700/ΕΟΚ
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2007 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας
Υ.Α. 2007 Αµοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων κυκλοφορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Υ.Α. 2007 Χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορίας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με το Π.Δ. 115/1997
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2006 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα Ι του κανονισμού Συμβουλίου με σκοπό την κατάρτιση του παραρτήματος I όπου απαριθμούνται τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων
Υ.Α. 2006 Τροποποίηση της Υπ. Απόφασης 128416/14-11-2005 «παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων»
Υ.Α. 2005 Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων
ΟΔΗΓΙΑ 2003
Για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικάμε τις τυποποιημένες φράσειςγια ειδικούς κινδύνους και τα προληπτικάμέτρα ασφαλείας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα
  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας