Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Προϊόντα Θρέψης

Προϊόντα Θρέψης
Είδος ΝομοθεσίαςΈτοςΠεριγραφή
Κ.Υ.Α. 2014 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β (Β' 2692/4.10.2012)
Μητρώο 2014 Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων
Κ.Υ.Α. 2012 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επικράτεια στον τομέα εισροών φυτικής παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3844/2010
ΚΑΝ. (ΕΕ) 2012 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων Ι και IV στην τεχνολογική πρόοδο
Υ.Α. 2012 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2011 Για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο
ΝΟΜΟΣ 2011 Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2010 Άδειες κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2009 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I, III, IV και V στην τεχνική πρόοδο
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2009 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2008 Διακίνηση λιπασμάτων με την ένδειξη "Λίπασμα ΕΚ" κοινοτικής παραγωγής ή προέλευσης
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2008 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2007 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο
ΟΔΗΓΙΑ 2005 Οδηγός κατάρτισης του τεχνικού φακέλου σχετικά με τα λιπάσματα που είναι υποψήφια για χαρακτηρισμό "λιπάσματα ΕΚ" σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ αριθμ 2002/2003
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2004 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο
 
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2004
Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Υ.Α. 2004 Κυκλοφορια υποπροιόντων γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εδαφοβελτιωτικών ουσιών, υποστρωμάτων καλλιεργειών, ουσιών υποβοηθητικών της ανάπτυξης των φυτών και διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για χρήση τους στη γεωργία
 
ΚΑΝ. (ΕΚ) 2003 Σχετικά με τα λιπάσματα
ΝΟΜΟΣ 2003
Λιπάσματα-Τροποποιήσεις
Κ.Υ.Α. 2002
Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 291180/11034/19-09-2002 Υπουργικής Απόφασης «Άδειες κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων»
Υ.Α. 2002 Τροποποίηση της ΥΑ 394199/5224/1999 «Άδειες προσωρινής κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων που δεν φέρουν την ένδειξη (Λίπασμα Ε.Κ)»
ΝΟΜΟΣ 2001 Λιπάσματα-Τροποποιήσεις
Π.Δ. 2001 Καθορισμός οργάνων και υπηρεσιών για την εφαρμογή του Νόμου 1565/85
Υ.Α. 1999 Άδειες εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ή Β
Υ.Α. 1999 Άδειες προσωρινής κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων που δεν φέρουν την ένδειξη «Λίπασμα Ε.Κ»
Υ.Α. 1999 Αναπροσαρμογή παραβόλων Εμπορίας Λιπασμάτων
Υ.Α. 1999 Περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί λιπασμάτων
ΟΔΗΓΙΑ 1998
Περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί λιπασμάτων
ΝΟΜΟΣ 1997 Λιπάσματα-Τροποποιήσεις
ΟΔΗΓΙΑ 1997 Για την τροποποίηση των οδηγιών 76/116/ΕΟΚ,89/284/ΕΟΚ και 89/530/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα λιπάσματα
ΟΔΗΓΙΑ 1996 Περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί λιπασμάτων
ΝΟΜΟΣ 1995 Λιπάσματα-Τροποποιήσεις
ΟΔΗΓΙΑ 1993 Περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί λιπασμάτων
ΟΔΗΓΙΑ 1993 Για τροποποίηση της οδηγίας 77/535/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τις μεθόδους δειγματοληψίας και αναλύσεως των λιπασμάτων (Μέθοδοι για την ανάλυση των ιχνοστοιχείων)
ΝΟΜΟΣ 1992 Λιπάσματα-Τροποποιήσεις
ΟΔΗΓΙΑ 1992 Για την τροποποίηση της οδηγίας 77/535/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τις μεθόδους δειγματοληψίας και αναλύσεως των λιπασμάτων(Μέθοδοι για την ανάλυση των ιχνοστοιχείων των οποίων η συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη από 10%)
ΟΔΗΓΙΑ 1989 Όσον αφορά τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ σχετικά με τα ιχνοστοιχεία βόριο, κοβάλτιο, χαλκό, σίδηρο, μαγγάνιο, μολυβδένιο και ψευδάργυρο στα λιπάσματα(89/530/ΕΟΚ)
ΟΔΗΓΙΑ 1989 Για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ ως προς το ασβέστιο ,το μαγνήσιο ,το νάτριο και το θείο που περιέχονται στα λιπάσματα(89/284/ΕΟΚ)
ΟΔΗΓΙΑ 1989 Για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της οδηγίας 77/535/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τις μεθόδους δειγματοληψίας και αναλύσεως των λιπασμάτων(89/519/ΕΟΚ)
ΟΔΗΓΙΑ 1989 Για την τροποποίηση της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ όσον αφορά τα υγρά λιπάσματα(88/183/ΕΟΚ)
ΟΔΗΓΙΑ 1987 Για την τροποποίηση της οδηγίας 87/94/ΕΟΚ όσον αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις διαδικασίες για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών, των ορίων και της εκρηκτικότητας των απλών λιπασμάτων με βάση το νιτρικό αμμώνιο και με μεγάλη περιεκτικότητα σε άζωτο(88/126/ΕΟΚ)
ΟΔΗΓΙΑ 1987 Όσον αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις διαδικασίες για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών ,των ορίων και της εκρηκτικότητας των απλών λιπασμάτων με βάση το νιτρικό αμμώνιο και με μεγάλη περιεκτικότητα σε άζωτο(87/94/ΕΟΚ)
ΟΔΗΓΙΑ 1987 Περί τροποποιήσεως της οδηγίας 77/535/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μεθόδους δειγματοληψίας και αναλύσεως των λιπασμάτων(87/566/ΕΟΚ)
ΝΟΜΟΣ 1985 Για το πολλαπλασιαστικό υλικό όλων των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών εκτός από τα δασικά
  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας