Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2022

Παράταση του Υπο-Μέτρου 2.1 Γεωργικών Συμβούλων για την υποβολή αιτήσεων στήριξης έως 04.07.2022

ΥΠΑΑΤ
Παράταση του Υπο-Μέτρου 2.1 Γεωργικών Συμβούλων για την υποβολή αιτήσεων στήριξης έως 04.07.2022
Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπο-Μέτρου 2.1 “Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών” ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ.

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπο-Μέτρου 2.1 “Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών” του Μέτρου 2 “Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ)»:

έως και τις 04/07/2022 (ώρα 23.59)

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν και οι παρακάτω τροποποίσηεις της υπ. αριθ. 874/28-3-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως εξής:

1. Στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 3.1.1.1, η πρώτη σειρά αντικαθίσταται ως εξής:
Διαθέτουν κατ’ ελάχιστο, σε μία εγκατάσταση στην Περιφέρεια που πρόκειται να υποβάλουν αίτηση στήριξης,

2. Στην περίπτωση (στ) της παραγράφου 3.1.1.1, η τελευταία υπο-περίπτωση αντικαθίσταται ως εξής:

  • Αυτοκίνητο (1 ανά ΓΣ)

3. Στην τεκμηρίωση του κριτηρίου 2.2 της παραγράφου 3.1.2.3, η πρώτη διευκρίνιση αντικαθίσταται ως εξής:

  •  Στο 2ο υπο-κριτήριο ως συμμετοχή του ΓΣ σε δράσεις κ.λπ. νοείται η συμμετοχή του, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, ατομικά ή μέσω κάποιου φορέα (π.χ. μέσω ενός συντονιστή φορέα μιας Επιχειρησιακής Ομάδας του Μ16).

4. Στην τεκμηρίωση του κριτηρίου 3.2 της παραγράφου 3.1.2.3, η μόνη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:
Η κατάλληλη οργάνωση του υποψήφιου παρόχου μπορεί να βοηθήσει υποστηρίζοντας επιστημονικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι ΓΣ που δραστηριοποιούνται στον αγρό, με το να εξασφαλίζει τακτική ενημέρωση και - επιπλέον της υποχρεωτικής - εκπαίδευση, να αξιοποιεί
δεδομένα, να διατηρεί διασύνδεση με ερευνητικούς φορείς και άλλους ΦΠΓΣ κ.ά. Π.χ. α) η παρουσία ενός ΠΕ Γεωπόνου (που δεν ανήκει στο δυναμικό ΓΣ), με εμπειρία 5 ετών στη συμβουλευτική, ως υπεύθυνου συντονιστή των ΓΣ, που παρέχει απαντήσεις σε πρακτικά θέματα,
διαπιστώνει ανάγκες εκπαίδευσης κ.λπ., β) η σύναψη σύμβασης συνεργασίας του ΦΠΓΣ με κατάλληλο εξωτερικό συνεργάτη (μεμονωμένο επιστήμονα, Πανεπιστημιακό ίδρυμα, ερευνητικό φορέα κ.λπ.). Η μοριοδότηση του κριτηρίου γίνεται με κατάλληλη αιτιολόγηση στον πίνακα διοικητικού προσωπικού της αίτησης στήριξης.

5. Στην τεκμηρίωση του κριτηρίου 3.3 της παραγράφου 3.1.2.3, η μόνη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:
Μοριοδοτείται η περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος, εντός της Περιφέρειας για την οποία υποβάλει αίτηση και επιπλέον της εγκατάστασης με το ελάχιστο δυνατό δυναμικό ΓΣ του σημείου (δ) της παραγράφου 3.1.1.1, δραστηριοποιείται με εγκατάσταση (έδρα/ υποκατάστημα/γραφείο) σε διαφορετική ΠΕ. Το μέγιστο της μοριοδότησης αφορά έως και δύο (2) επιπλέον εγκαταστάσεις σε διαφορετικές ΠΕ της συγκεκριμένης Περιφέρειας. Κάθε επιπλέον εγκατάσταση:

  • πρέπει να φέρει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του σημείου (στ) της παραγράφου 3.1.1.1 για τον/την/τους/τις ΓΣ που εδρεύουν σε αυτή,
  • στελεχώνεται με έναν/μία τουλάχιστον ΓΣ, ανεξάρτητα από τη σχέση και το χρόνο εργασίας του/της στον ΦΠΓΣ.

Οι πάροχοι ενθαρρύνονται από τα κριτήρια να βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται η έδρα εκμετάλλευσης των ωφελούμενων γεωργών και να είναι εξοικειωμένοι με τις τοπικές πρακτικές και συστήματα.
6. Η παράγραφος 5.1.1 αντικαθίσταται ως εξής:
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 04/04/2022 (ώρα 00.00) έως και 04/07/2022 (ώρα 23.59).

7. Στο δικαιολογητικό α/α 5 του πίνακα 9 του υποδείγματος της αίτησης στήριξης του Παραρτήματος 1, προστίθεται περίπτωση (iv) ως εξής:
iv) Στην περίπτωση ρυθμισμένων φορολογικών ή/και ασφαλιστικών οφειλών, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση και απόφαση ή άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό έγγραφο υπαγωγής σε ρύθμιση.

8. Η γενική περίπτωση του δικαιολογητικού α/α 6 του πίνακα 9 του υποδείγματος της αίτησης στήριξης του Παραρτήματος 1, αντικαθίσταται ως εξής:
Για όλους τους/τις Γεωργικούς Συμβούλους:
Απόφαση της διοίκησης ή άλλου αρμόδιου οργάνου του φορέα που καθορίζει το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην πράξη, τα καθήκοντα και το χρόνο απασχόλησής του σε αυτή, σε σχέση με τις ενέργειες και τα παραδοτέα της πράξης (έναρξη/λήξη, πλήρης/σταθερού ποσοστού).
Καθορίζεται, επίσης, το ποσοστό (%) απασχόλησης (στην περίπτωση που η απασχόληση του προσωπικού στην πράξη αποτελεί σταθερό ποσοστό της μηνιαίας απασχόλησής του στο φορέα) και όρος αποκλειστικής απασχόλησης στο φορέα, τουλάχιστον για τους/τις ΓΣ που αποτελούν το ελάχιστο δυνατό δυναμικό.

9. Οι υποπεριπτώσεις (i) και (ii) της περίπτωσης (γ) του δικαιολογητικού α/α 6 του πίνακα 9 του υποδείγματος της αίτησης στήριξης του Παραρτήματος 1, αντικαθίστανται ως εξής:
i) Σε περίπτωση μισθωτής εργασίας, σύμβαση όπως στις παραπάνω περιπτώσεις (α) και (β), με όρο αποκλειστικής απασχόλησης στο φορέα, εφόσον απαιτείται.
ii) Σε περίπτωση μίσθωσης έργου, σύμβαση όπου περιγράφεται το αντικείμενο της απασχόλησης στην πράξη σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο, η χρονική διάρκεια και οι ώρες εργασίας, ο τόπος εργασίας, ο τρόπος παραλαβής του έργου, η αμοιβή, όρος αποκλειστικής απασχόλησης στο φορέα, εφόσον απαιτείται, και δικαιολογητικά ασφάλισης.

10. Μετά την υποπερίπτωση (iii) της περίπτωσης (γ) του δικαιολογητικού α/α 6 του πίνακα 9 του υποδείγματος της αίτησης στήριξης του Παραρτήματος 1, προστίθεται υποπερίπτωση (iv) ως εξής:
iv) Σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.), επιπλέον του «Απόφαση της διοίκησης ή άλλου αρμόδιου οργάνου του φορέα…» της γενικής περίπτωσης, δικαιολογητικά ασφάλισης των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι η προσωπική εργασία τους τεκμηριώνεται από την κατηγορία δικαιολογητικού (1).

11. Η περίπτωση (iii) του δικαιολογητικού α/α 9 του πίνακα 9 του υποδείγματος της αίτησης στήριξης του Παραρτήματος 1, αντικαθίσταται ως εξής:
iii) Τίτλοι σπουδών του διοικητικού κ.ά. υποστηρικτικού προσωπικού. Η σχέση εργασίας του υποστηρικτικού προσωπικού θα πρέπει να αποτυπώνεται στη συγκεντρωτική κατάσταση προσωπικού που υποβάλλεται με την κατηγορία δικαιολογητικού (6), αλλιώς θα συνυποβάλλεται σε αυτήν την κατηγορία η αναγγελία πρόσληψης στο ΕΡΓΑΝΗ ή η σύμβαση εργασίας. Στην περίπτωση συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη, σύμβαση/συμφωνητικό όπου θα αποτυπώνονται με σαφήνεια σε αυτήν οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για την κάλυψη των απαιτήσεων μοριοδότησης του κριτηρίου 3.2.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟΥ 2.1

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας