Τρίτη, 11 Απριλίου 2023

Κοινή Αγροτική Πολιτική - Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027

Γράφει: η Ομάδα γεωπόνων της Farmacon
Κοινή Αγροτική Πολιτική - Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027
Συνοπτική παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

 

Οι ειδικοί στόχοι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι :

► Η Διασφάλιση ενός βιώσιμου Γεωργικού Εισοδήματος

► Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

► Η βελτίωση της των γεωργών στην αλυσίδα αξίας

► Οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί προστασία

► Η δημογραφική ανανέωση των απασχολημένων στη γεωργία

► Η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων

► Η παραγωγή υγιεινών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων

► Αναβάθμιση δεξιοτήτων, AKIS και Ψηφιοποίηση του Αγροτικού Τομέα 

 

Η χρηματοδοτική κατανομή του Στρατηγικού Σχεδίου 2023-2027 έχει ως εξής:

Συνολικός προϋπολογισμός της ΚΑΠ είναι 13.477,87 εκατ.€

total budget

Πυλώνας 1 – Άμεσες ενισχύσεις

Ο συνολικός προϋπολογισμός των άμεσων ενισχύσεων εκτός της ειδικής ενίσχυσης βαμβακιού είναι: 8.701,64 εκ.€

pilonas 1

Πυλώνας 2 – Αγροτική Ανάπτυξη
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων της αγροτικής ανάπτυξης είναι 3.635,97 εκ.€

pilonas 2

Βασική Ενίσχυση

► Τα δικαιώματα ενίσχυσης χορηγούνται ανά περιφέρεια (Αρόσιμων Εκτάσεων, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκότοπων).

► Για κάθε έτος από το 2023 - 2026, το ποσό βασικής ενίσχυσης θα ανέλθει σε 829.567.104,00 €, ενώ για το 2027 σε 956.306.474,00 €

► Την περίοδο 2023-2026 θα εφαρμοστεί η εσωτερική σύγκλιση, αυτό σημαίνει ότι η αξία των δικαιωμάτων θα συγκλίνει προς την ενιαία τιμή μονάδας κάθε αγρονομικής περιφέρειας και θα εξισωθεί με τον περιφερειακό μέσο όρο.

► Η σύγκλιση θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε 4 ισόποσα βήματα.

vasiki enisxisi

Αναδιανεμητική Ενίσχυση

► Έχει ως στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

► Η Αναδιανεμητική ενίσχυση λειτουργεί ως συμπληρωματική ενίσχυση

► Θα εφαρμοστεί σε επίπεδο αγρονομικών περιφερειών

► Παρέχεται με την μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο

► Στην περίπτωση που παραγωγός καλλιεργεί σε περισσότερες από μία περιφέρειες, θα πρέπει να γίνει αναγωγή των εκταρίων του βάσει ειδικών συντελεστών και το συνολικό άθροισμα θα πρέπει να είναι <= 17

anadianemitiki

 Συμπληρωματική ενίσχυση νέων αγροτών

Αποτελεί για τους νέους αγρότες κίνητρο (έως 40 ετών), καθώς την προηγούμενη προγραμματική περίοδο εισέπρατταν προσαύξηση 25% επί της βασικής ενίσχυσης

► Συγκεκριμένα την περίοδο 2018-2019 : οι νέοι γεωργοί εισέπραξαν κατά Μ.Ο. 51,91 €/ha

► Για την περίοδο 2023-2027: διαμορφώνεται fix ενίσχυση των 70 €/ha έως 5 έτη

Προγράμματα για το Κλίμα - Περιβάλλον - Διαβίωση ζώων

Στόχοι Προγράμματος:

 1. Η συμβολή στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

 2. Η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων όπως το νερό, ο αέρας και το έδαφος

 3. Η προστασία της βιοποικιλότητας

Η επίτευξη των τριών αυτών ειδικών στόχων αποτυπώνεται στην πράσινη αρχιτεκτονική του Στρατηγικού Σχεδίου που συντίθεται από τα κάτωθι δομικά στοιχεία :

► Ενισχυμένη Αιρεσιμότητα (υποχρεωτική)

► Οικολογικά Σχήματα / eco- schemes (προαιρετική)

► Παρεμβάσεις για το Κλίμα – Περιβάλλον (Πυλώνας 2)

Αιρεσιμότητα

► Καθορίζει τη γραμμή βάσης των ενισχύσεων των παραγωγών

► Απαιτείται να εφαρμόζεται σε όλους τους δικαιούχους ενισχύσεων του 1ου πυλώνα και τους δικαιούχους ετησίων ενισχύσεων του 2ου πυλώνα

► Αποτελεί βελτιωμένη εκδοχή των ήδη υπάρχοντών πρακτικών Καλής Γεωργικής & Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΓΠΚ) και ενσωμάτωση ορισμένων υφιστάμενων απαιτήσεων του Πρασινίσματος προηγούμενης προγραμματικής περιόδου

Πρακτικές Καλής Γεωργικής & Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΓΠΚ)

KGPK

Eco-scheme

► Δεσμεύονται οι παραγωγοί να εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές, οι οποίες θα πρέπει να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις αιρεσίματος, τις ελάχιστες απαιτήσεις χρήσης λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών, τις προϋποθέσεις διατήρησης γεωργικής έκτασης, τη διάσωση των ζώων .

► Για τις δράσεις eco-scheme οι παραγωγοί λαμβάνουν ενίσχυση ως πρόσθετη της βασικής εισοδηματικής ή ως αποζημίωση των δαπανών εφαρμογής των δράσεων.

10 (Προαιρετικές) Δράσεις Οικολογικών Σχημάτων

- Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών

-  Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης

- Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας

- Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία

- Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων πλουσίων σε στοιχεία του τόπου

- Εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

- Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων

- Διατήρηση και βελτίωση καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες

- Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

- Προστασία και διατήρηση τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας

Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη

Αλλαγές στις Συνδεδεμένες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (αφορά καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες)

► Καλαμπόκι: Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης αραβοσίτου είναι οι ενεργοί γεωργοί που καλλιεργούν αραβόσιτο σε επιλέξιμες εκτάσεις (περιοχές με υδατικά συστήματα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς).

► Βιομηχανική τομάτα : Η συνδεδεμένη ενίσχυση θα χορηγείται σε όσους δικαιούχους έχουν εγκαταστήσει σύστημα στάγδην άρδευσης.

► Πορτοκάλια χυμοποίησης: Η συνδεδεμένη ενίσχυση θα χορηγηθεί υπό την προϋπόθεση ότι, εκτός από την συμβατότητα με την Οδηγία-πλαίσιο για τα νερά, θα τηρηθεί και η εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων.

► Μήλα: Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα μήλα είναι οι ενεργοί γεωργοί που καλλιεργούν σε επιλέξιμες εκτάσεις των περιοχών πιστοποιημένης καλλιέργειας.

► Ζωική παραγωγή: Κριτήριο επιλεξιμότητας θα είναι η συμμετοχή ων δικαιούχων σε πρόγραμμα παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης (AKIS).

 sundedemeni

Τομεακά Προγράμματα

Τέσσερα τομεακά προγράμματα:

 1. Φρούτα και Λαχανικά

 2. Ελαιόλαδο και Επιτραπέζια ελιά

 3. Μέλι

 4. Οίνος

 Η σημαντικότερη διαφορά με την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής των τομεακών έγκειται στην υποχρέωση της τήρησης των υποχρεώσεων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση που διέπουν το σύνολο των παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου

Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (Πυλώνας 2)

- Δεσμεύσεις και Μη Παραγωγικές Επενδύσεις για το Περιβάλλον και το Κλίμα

- Δεσμεύσεις και Επενδύσεις για την Ευζωία των Παραγωγικών Ζώων

- Δεσμεύσεις & Επενδύσεις στο Δασικό Τομέα

- Αντισταθμιστικές ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

- Επενδυτικά Σχέδια

- Νέοι Γεωργοί

- Παρεμβάσεις Συνεργασίας

- Ανάπτυξη Αγροτικών Περιοχών

- Εκπαίδευση - κατάρτιση γεωργών- δασοκόμων

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες γεωργών και δασοκόμων


ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΠ 2023-2027

 

Σχετικά Άρθρα

 • Γιάννουλη Λάρισας
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 2410-669107 & 2410-669108
 • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας