Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2017

Αντιμετώπιση προσβολών σε Τομάτα Υπαίθρια και Θερμοκηπίου

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου
Αντιμετώπιση προσβολών σε Τομάτα Υπαίθρια και Θερμοκηπίου

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και μετάδοση προσβολών μυκήτων και εχθρών στην καλλιέργεια της τομάτας.

Τομάτα Υπαίθρια

Περονόσπορος (Phytopthora infestans- Peronospora parasitica)

peronosporos tomata ypaithria all

Συνεχίζεται η εμφάνιση του περονόσπορου στις καλλιέργειες επιτραπέζιας τομάτας μετά τις τεέυταίες βροχοπτώσεις στους νομούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.

Συστάσεις:

Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συμπτώματα προσβολών από περονόσπορο να προστατεύσουν την παραγωγή τους με ψεκασμούς κάλυψης με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα: Fosetyl-aluminium ,Pyraclostrobin, Propipineb, Azoxystrobin, Metalaxyl-m, κ.α.. Επανάληψη του ψεκασμού μετά από βροχή

Κλαδοσπόριο (Cladosporium fulvum, fulvia fulva)

ypaitria kladosporio

Διαπιστώσεις:

Συνεχίζεται η παρουσία του κλαδοσπορίου στις υπαίθριες καλλιέργειες με τομάτες. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του μύκητα και την μετάδοση του.

Συνθήκες ανάπτυξης:

Η ασθένεια προσβάλλει τα φυτά στα θερμοκήπια όταν επικρατούν υψηλή θερμοκρασία 70%-95% και θερμοκρασίες από 4-32OC, με άριστη θερμοκρασία 22-24OC.

Συμπτώματα:

Εμφανίζονται πρώτα στα κατώτερα φύλλα κιτρινοπράσινες ή κίτρινες κηλίδες, σε προχωρημένο στάδιο οι κηλίδες γίνονται κιτρινοκαστανές και νεκρωτικές. Στην κάτω επιφάνεια η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται από την εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει χρώμα ανοικτό καστανό ή γκριζοκαστανό και υφή βελούδου.

Συστάσεις:

Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συμπτώματα προσβολών να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (propineb, thriophanate-methyl, difenoconazol tribasic copper sulfate, copper hydroxide).

Ωίδιο (Leveillula taurica)

ypaithria widio

Διαπιστώσεις:

Συνεχίζεται η παρουσία του ωιδίου σε υπάιθριες καλλιέργειες με τομάτες στους Νομούς Καρδίτσας, μαγνησίας και Φθιώτιδας.

Συστάσεις:

Να γίνει καταπολέμηση του παθογόνου μύκητα (μόνο όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του,), με εκλεκτικά ωιδιοκτόνα σκευάσματα (με δραστικές ουσίες όπως bupirimate, laminarin, triadimenol, pyraclostrobin, boscalid, azoxystrobin, trifloxystrobin, myclobutanil. κ.α.) και επανάληψη του ψεκασμού σε 8 ημέρες.

TUTA ABSOLUTA

ypaitria tuta absoluta

Διαπιστώσεις:

Η πτήση του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζεται. Οι πληθυσμοί του εντόμου στις πρώιμες καλλιέργειες είναι υψηλοί. Έχουν παρατηρηθεί προσβολές στα φύλλα και στους καρπούς των φυτών στις πρώιμες καλλιέργειες τομάτας σταυρούς).

Φυτοπροστατευτικά σκευάσματα: baccilus thuringensis, abamectin κ.α. εγκεκριμένα σκευάσματα.

Οι ψεκασμοί να γίνονται κατά προτίμηση μετά τη δύση του ήλιου και με ένα μόνο εκλεκτικό εντομοκτόνο (για tuta absoluta).

Επανάληψη μετά από δεκαπέντε ημέρες.


Τομάτα Θερμοκηπίου

Περονόσπορος (Phytopthora infestans)

peronosporos tomata ypaithria

Διαπιστώσεις:

Συνεχίζεται η παρουσία του περονόσπορου σε καλλιέρεγεις με τοματα θερμοκηπίου μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στους Νομούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, Σερβωτά Τρικάκάλων, Λάρισας και Φθιώτιδας.

Συνθήκες ανάπτυξης:

Υψηλή σχετική υγρασία στο περιβάλλον των φυτών (υγρασία 80-95% θερμοκρασίες 6-26OC, με άριστη 18-22OC).

Συστάσεις:

Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συμπτώματα προσβολών να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους με ψεκασμούς κάλυψης (καλό λούσιμο των φυτών), με κατάλληλα επιτρεπόμενα και εκλεκτικά για τον περονόσπορο φυτοπροστατευτικά σεκυάσματα, όπως Mancozeb, maneb, propineb, pyraclostrobin, azoxystrobin κ.ά..Επανάληψη του ψεκασμού μετά από 8 ημέρες.

Κλαδοσπόριο (Cladosporium fulvum, fulvia fulva)

KLADOSPORIO tomata

Κλαδοσπόριο σε θερμοκήπιο Ν. Μαγνησίας εικ. ΠΚΠΦ Βόλου

Διαπιστώσεις:

Συνεχίζεται η παρουσία του κλαδοσπορίου στις καλλιέργειες με τομάτες θερμοκηπίου. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του μύκητα ια την μετάδοση του.

Συνθήκες ανάπτυξης:

Η ασθένεια προσβάλλει τα φυτά στα θερμοκήπια όταν επικρατούν υψηλή θερμοκρασία 70%-95% και θερμοκρασίες από 4-32OC, με άριστη θερμοκρασία 22-24OC.

Συμπτώματα:

Εμφανίζονται πρώτα στα κατώτερα φύλλα κιτρινοπράσινες ή κίτρινες κηλίδες, σε προχωρημένο στάδιο οι κηλίδες γίνονται κιτρινοκαστανές και νεκρωτικές. Στην κάτω επιφάνεια η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται από την εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει χρώμα ανοικτό καστανό ή γκριζοκαστανό και υφή βελούδου.

Συστάσεις:

Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συμπτώματα προσβολών να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (propineb, thriophanate-methyl, difenoconazol tribasic copper sulfate, copper hydroxide).

TUTA ABSOLUTΑ

tuta absoluta tomata ypaithria

Προσβολές από Tuta Absoluta

Διαπιστώσεις:

Οι συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζονται και εμφανίζονται υψηλοί πληθυσμοί. Από παρατηρήσεις στα θερμοκήπια διαπιστώθηκαν προσβολές στα φύλλα και στους καρπούς.

Να γίνουν επεμβάσεις με κατάλληλα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Bacillus thuringiensis var. Kustaki (pb-54), Bacillus thuringiensis var. kurstaki (pb-54), emamectin, indoxacarb και spinosadκ.α..

Αλευρώδης (Τrialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)

aleyrwdhs

Διαπιστώσεις:

Μέτριοι είναι οι πληθυσμοί του Αλευρώδη στα θερμοκήπια με τομάτες. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του εντόμου.

Συστάσεις:

Για τους βιοκαλλιεργητές συστήνεται η τοποθέτηση της παρασιτικής σφήκας του Αλευρώδη των θερμοκηπίων Encarcia formosa κ.α. αρπακτικά

Για τους παραγωγούς συμβατικής γεωργίας συστήνονται κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα: Acetamiprid, Pyriproxyfen, thiacloprid, pyrethrins, Lambda cyhalothrin, Beauveria bassiana stain GHAΚ. κα.

Προσοχή

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.


Δελτία Γεωργικών Προειδοποίησεων για:

✔ Τομάτα Υπαίθρια

✔ Τομάτα θερμοκηπίου

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας