Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Φυτοπροστασία Μηλοειδών σε ευαίσθητα βλαστικά στάδια (έναρξη βλάστησης - καρπόδεση)

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου
Φυτοπροστασία Μηλοειδών σε ευαίσθητα βλαστικά στάδια (έναρξη βλάστησης - καρπόδεση)

Τα βλαστικά στάδια µεταξύ έναρξης βλάστησης και καρπόδεσης αποτελούν µία περίοδο ιδιαίτερης ευαισθησίας για τις καλλιέργειες των µηλοειδών, κυρίως όσον αφορά σοβαρές ασθένειες, αλλά και εντοµολογικούς εχθρούς.

Βλαστικά στάδια αχλαδιάς

 BLASTIKA STADIA AXLADIAS

Βλαστικά στάδια μηλιάς

BLASTIKA STADIA MHLIAS

Οι καλλιεργούµενες ποικιλίες αχλαδιάς και µηλιάς είναι πολλές µε σηµαντική κλιµάκωση όσον αφορά την πρωιµότητα.

Την περίοδο αυτή στις πεδινές περιοχές οι ποικιλίες αχλαδιάς βρίσκονται στο φούσκωµα των µατιών.

Οι ποικιλίες µηλιάς βρίσκονται ακόµη σε κατάσταση λήθαργου.

Οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερµοκρασίες και ο ήπιος καιρός ευνοούν, σηµαντικά την εξέλιξη των βλαστικών σταδίων των µηλοειδών.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΑ

Πρόκειται για µυκητολογικές ασθένειες της αχλαδιάς και της µηλιάς, οι οποίες µπορεί να γίνουν ιδιαίτερα καταστροφικές από την έναρξη της βλάστησης µέχρι και τη συγκοµιδή.

Είναι ιδιαίτερα µολυσµατικές όταν κατά τη βλαστική περίοδο επικρατούν βροχοπτώσεις, καθώς και σε οπωρώνες που βρίσκονται σε υγρές περιοχές.

Τα πλέον συχνά και χαρακτηριστικά συµπτώµατα εµφανίζονται στα φύλλα και στους καρπούς.

Οι πρωτογενείς µολύνσεις αρχίζουν νωρίς, από την έναρξη της νεαρής βλάστησης και η δραστηριότητα των µυκήτων ευνοείται ιδιαίτερα µε βροχερό καιρό και θερµοκρασίες µεταξύ 16 και 24οC.

Για την αποτελεσµατική προστασία της νεαρής βλάστησης από τα παθογόνα, συνιστώνται τρεις διαδοχικοί προληπτικοί ψεκασµοί, µε κατάλληλα και εγκεκριµένα για τις καλλιέργειες µυκητοκτόνα:

1) όταν τα µάτια έχουν εκπτυχθεί σε µήκος περίπου 1,5 εκ.,

2) στο στάδιο της ρόδινης / λευκής κορυφής και

3) όταν έχει πέσει το 70-90% των πετάλων.

Επισηµαίνεται ότι:

1) οι παραπάνω ψεκασµοί είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί, διότι περιορίζουν σηµαντικά τον κίνδυνο µελλοντικών µολύνσεων,

2) εγκεκριµένα χαλκούχα σκευάσµατα µπορούν µε ασφάλεια να χρησιµοποιηθούν µόνο στους δύο πρώτους ψεκασµούς,

3) σε περίπτωση που επικρατούν βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της καρπόδεσης και της ανάπτυξης των νεαρών καρπών και ανάλογα πάντα µε το ιστορικό προσβολής του οπωρώνα, συστήνεται η συνέχιση των ψεκασµών όσο διαρκεί η βροχερή περίοδος και ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης των µυκητοκτόνων,

4) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των µυκήτων συνιστάται η εναλλαγή µυκητοκτόνων από διαφορετικές χηµικές οµάδες,

5) ενθαρρύνεται η χρήση του µικροβιακού σκευάσµατος µε βάση το βακτηριακό στέλεχος Bacillus subtilis QST 713.

fouzikladio sumptwmata

Συµπτώµατα φουζικλαδίων σε φύλλα, άνθη & καρπούς αχλαδιάς & µηλιάς

ΩΙΔΙΟ

Πρόκειται για σηµαντική µυκητολογική ασθένεια κυρίως της µηλιάς.

Το παθογόνο προσβάλει αποκλειστικά τους νεαρούς τρυφερούς ιστούς (φύλλα, βλαστοί, άνθη, καρποί) καθ’όλη την περίοδο της ετήσιας βλάστησης, προκαλώντας εξασθένηση των δένδρων και µείωση της παραγωγής και της εµπορευσιµότητας των καρπών.

Σε οπωρώνες µε ιστορικό προσβολής από τον µύκητα και κυρίως σε ευαίσθητες στην ασθένεια ποικιλίες, η προστασία της νεαρής βλάστησης θα πρέπει να είναι συνεχής.

Στην περίπτωση αυτή συνιστώνται τρεις επεµβάσεις πρόληψης της προσβολής µε κατάλληλα και εγκεκριµένα µυκητοκτόνα:

1) όταν τα µάτια έχουν εκπτυχθεί σε µήκος περίπου 1,5 εκ.,

2) στο στάδιο της ρόδινης κορυφής και

3) αµέσως µετά την πτώση των πετάλων.

Επισηµαίνεται ότι η καταπολέµηση του ωιδίου είναι δυνατό να συνδυαστεί µε εκείνη του φουζικλαδίου (εφαρµογή σκευάσµατος που καταπολεµεί και τις δύο ασθένειες).

widio nearh vlasthsh mhlia

Συµπτώµατα ωιδίου σε νεαρή βλάστηση (ροζέτες) µηλιάς.

ΜΟΝΙΛΙΑ (ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ)

Μυκητολογική ασθένεια µεγάλης οικονοµικής σηµασίας για τα µηλοειδή.

Το παθογόνο προσβάλει τα άνθη και µέσω αυτών τους κλαδίσκους, τα φύλλα και τους κλάδους (έλκη).

Επίσης, προσβάλει τους καρπούς σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους, προκαλώντας σήψεις, ακόµη και µετασυλλεκτικά.

Τα µολύσµατα του µύκητα (κονίδια) µεταφέρονται σε µεγάλες αποστάσεις και µε βροχερό και υγρό καιρό προκαλούν ταχύτατα µολύνσεις.

Σε οπωρώνες µε ιστορικό προσβολής από την ασθένεια, συνιστάται η εφαρµογή τριών ψεκασµών µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο:

1) όταν τα µάτια έχουν εκπτυχθεί σε µήκος περίπου 1,5 εκ.,

2) στο στάδιο της ρόδινης / λευκής κορυφής και

3) στην πλήρη άνθηση. Στην περίπτωση που µετά την άνθηση ο καιρός εξακολουθεί να είναι βροχερός και υγρός, συνιστάται η συνέχιση της προστασίας της νεαρής βλάστησης.

Επισηµαίνεται, ότι η καταπολέµηση της ασθένειας είναι δυνατό να συνδυαστεί µε εκείνη για τα φουζικλάδια.

monilia nearh vlasthsh mhlia

Προσβολή µονίλιας σε κλαδίσκους µηλιάς.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Αποτελεί µια από τις πιο καταστροφικές ασθένειες των µηλοειδών (αχλαδιά, µηλιά, κυδωνιά).

Το παθογόνο βακτήριο διατηρείται στα προσβεβληµένα δένδρα και διασπείρεται την άνοιξη, κυρίως µε τη βροχή και τα έντοµα. Αρχικά και ως πλέον ευαίσθητα προσβάλλονται τα άνθη και κατόπιν η τρυφερή βλάστηση.

Επιδηµική εµφάνιση της ασθένειας ευνοείται από µέτριες θερµοκρασίες και βροχερό ή υγρό καιρό κατά την περίοδο της άνθησης.

Σε συνέχεια των µέτρων προστασίας από το βακτήριο που συστήθηκαν κατά την περίοδο του λήθαργου των δένδρων (δελτίο Ν ο 1 /07.02.2018) και για τον περιορισµό της διάδοσης της ασθένειας από βακτηριακά έλκη που τυχόν παρέµειναν στα δένδρα, συνιστώνται ψεκασµοί µε κατάλληλα και εγκεκριµένα χαλκούχα σκευάσµατα:

1) όταν τα µάτια έχουν εκπτυχθεί σε µήκος περίπου 1,5 εκ. και

2) στο στάδιο της ρόδινης / λευκής κορυφής.

Ενθαρρύνεται η χρήση των µικροβιακών σκευασµάτων Bacillus subtilis QST 713, καθώς και των Aureobasidium pullulans strain DSM 14940, και strain dsm 14941, κατά την ευαίσθητη περίοδο της ανθοφορίας.

Οι ψεκασµοί για το βακτηριακό κάψιµο είναι δυνατό να συνδυαστούν µε αυτούς για τα φουζικλάδια.

bakthriako kapsimo 2

ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Σε οπωρώνες αχλαδιάς που παρατηρούνται υψηλοί πληθυσµοί χειµερινών ακµαίων της ψύλλας, αλλά και σε όσους δεν πραγµατοποιήθηκε ψεκασµός κατά την περίοδο του ληθάργου και διαθέτουν ιστορικό προσβολής από το έντοµο, συστήνεται ένας ψεκασµός στο διάστηµα µεταξύ των σταδίων πράσινης και λευκής κορυφής και ένας ψεκασµός κατά την πτώση των πετάλων, µε κατάλληλα και εγκεκριµένα εντοµοκτόνα.

Για την αποφυγή δηµιουργίας ανθεκτικών πληθυσµών του εντόµου, είναι σηµαντικό να γίνεται εναλλαγή εντοµοκτόνων από διαφορετικές χηµικές κατηγορίες.

Ιδιαίτερα τα νεότερα εντοµοκτόνα, καλό είναι να µην εφαρµόζονται πάνω από δύο φορές σε κάθε καλλιεργητική περίοδο.

Προσβολή ψύλλας σε τρυφερή βλάστηση αχλαδιάς.

ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Το έντοµο ωοτοκεί στον κάλυκα των ανθέων και οι εκκολαπτόµενες προνύµφες ορύσσουν στοές στους αναπτυσσόµενους καρπούς, οι οποίοι πολύ σύντοµα µαυρίζουν και πέφτουν.

Ορισµένες χρονιές οι ζηµιές που προκαλούνται από το έντοµο είναι σηµαντικές. Συνιστάται η διενέργεια ενός ψεκασµού µε κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο αµέσως µετά την άνθηση, µόνο σε οπωρώνες που παρουσίασαν προσβολή από το έντοµο την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο.

Oplokamph axladia

Προσβολή νεαρών αχλαδιών από προνύµφες οπλοκάµπης.

ΚΗΚΙΔΟΜΥΓΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΧΛΑΔΙΩΝ

Οι προνύµφες του εντόµου δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό των νεαρών καρπών και προκαλούν παραµορφώσεις. Οι καρποί στη συνέχεια µαυρίζουν και πέφτουν.

Συνιστάται η διενέργεια ενός ψεκασµού µε κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο πριν την άνθηση και όταν τα κλειστά άνθη είναι διογκωµένα, µόνο σε οπωρώνες που παρουσίασαν σοβαρή προσβολή από το έντοµο την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο.

khkidomyga karpoi axladias2

Προσβολή κηκιδόµυγας σε νεαρούς καρπούς αχλαδιάς.

ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ ΜΗΛΙΑΣ

Το έντοµο γεννά τα αυγά του µέσα στα κλειστά άνθη της µηλιάς. Οι προνύµφες καταστρέφουν τα αναπαραγωγικά όργανα, µε αποτέλεσµα τα άνθη να παραµένουν κλειστά και να ξεραίνονται.

Συνιστάται ένας ψεκασµός µε κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο στο διάστηµα µεταξύ πράσινης κορυφής και έναρξης της άνθησης, µόνο σε οπωρώνες που την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο παρατηρήθηκε σοβαρή προσβολή από το έντοµο.

anthonomos anthi mhlias

Προσβολή ανθέων µηλιάς από προνύµφες ανθονόµου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Να αποφεύγονται ψεκασµοί µε µελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της άνθησης και όπου αυτό είναι αναγκαίο να γίνονται κατά τις απογευµατινές ώρες.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Οι εικόνες που δίνονται και παρουσιάζουν συµπτώµατα προσβολής ασθενειών και εχθρών είναι απλώς ενδεικτικές και σκοπό έχουν την καλλίτερη κατανόηση των φυτοπαθολογικών προβληµάτων από τους καλλιεργητές.

Σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν εργαλείο διάγνωσης από µέρους των παραγωγών. Για θέµατα διάγνωσης πάσης φύσεως προσβολών των φυτών, οι καλλιεργητές σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθύνονται άµεσα σε εξειδικευµένους γεωπόνους.


 Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων


 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας