Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Η στέβια ως καλλιέργεια στην Ελλάδα

Λόλας Χ. Πέτρος - M.Sc., Ph.D - Καθηγητής Παν. θεσσαλίας
Η στέβια ως καλλιέργεια στην Ελλάδα

Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ έως τώρα, η ελληνική Γεωργία έχει ανάγκη από νέες, εναλλακτικές και προπαντός οικονομικές καλλιέργειες να στηρίζουν και να εξασφαλίζουν ένα σταθερά αγροτικό εισόδημα.

Από τις λεγόμενες νέες - εναλλακτικές καλλιέργειες, η στέβια είναι εκείνη που φαίνεται ότι έχει πολύ καλές προοπτικές όπως δείχνει η έρευνα από το 2005 και για περισσότερα από 10 χρόνια έως τώρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συνεχίζεται από το ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ.

Η στέβια αποτελεί ήδη καλλιέργεια στην Ελλάδα από το 2012 σε έκταση περί τα 30 στρ., 500 στρ. το 2013, 1000 στρ, το 2014 και εκτιμάται σε περισσότερα από 1500 στρ. το 2015.

Η περιοχή της Λαμίας (Φθιώτιδα) καλλιεργεί σήμερα με Ομάδα αγροτών την μεγαλύτερη έκταση και ακολουθεί το Αγρίνιο (ΕΑΣ).

Μικρή έκταση, περί τα 60 στρ. καλλιεργούνται στην περιοχή της Καρδίτσας από μικρή Ομάδα αγροτών και διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα από την EuroStevia με ατομικά συμβόλαια.

Το πρόγραμμα GreekStevia

Πραγματοποιήθηκε τα έτη 2013-2015 με χρηματοδότηση της Ε.Ε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 με Συντονιστή Φορέα την Εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. και 6

Συνεργάτες Φορείς, τους ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ, ΑΝΘΗΡ ΑΒΕΕ, Εργαστήριο Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Μονάδα Ενδοκρινολογίας «Ευγενίδιο Θεραπευτήριο» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Εταιρεία Μανδρέκας Α.Ε. και AGROLAB Α.Ε.

Το Πρόγραμμα περιλάμβανε διάφορες ενότητες εργασιών (Ε.Ε.) που η κάθε μία υλοποιήθηκε από συγκεκριμένο Φορέα του Προγράμματος.

Η Ε.Ε.1 υλοποιήθηκε από το ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ και την ΑΝΘΗΡ και σε ένα μέρος από την ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. και αφορούσε πειράματα: Σπορείων, Ποικιλιών, Λίπανσης, Αποστάσεων μεταφύτευσης, Άρδευσης Ελέγχου ζιζανίων. Τα πρώτα τέσσερα έγιναν στο Αγρίνιο και τα πειράματα Άρδευσης και Ελέγχου ζιζανίων στο Αγρόκτημα (Βελεστίνο) του Παν. Θεσσαλίας

Σε όλα τα πειράματα έγινε μέτρηση των γλυκοζιτών στεβιόλης από την AGROLAB.

Η Διασπορά αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με Ενημερωτική επίσκεψη (Field Day), Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, Ετήσια και Τελική Έκθεση, Εγχειρίδιο Καλλιέργειας Στέβιας, 4 Ημερίδες (Βόλο, Αγρίνιο, Σέρρες, Ξάνθη) , Συνέδρια (1ο Βαλκανικό Συνέδριο Στέβιας, 2014, Πανελλήνιο και Ευρωπαϊκό Συνέδριο ΕΖΕ στο Ηράκλειο 3-5/3/2015), Δημοσιεύσεις.

Σκοπός του Προγράμματος ήταν να αξιολογηθεί σε διάφορα πειράματα αγρού που αναφέρονται παραπάνω η συμπεριφορά της στέβιας για την παραγωγή γλυκοζιτών στεβιόλης οι οποίοι στη συνέχεια δοκιμάστηκαν στην παραγωγή διατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (ΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ) και ως προς την υγιεινή τους ασφάλεια (Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ).

Stevia

Τα πειράματα, μερικά αποτελέσματα, πρακτικές εφαρμογές

  • Πείραμα σπορείων:

Τα αποτελέσματα-πρακτικές εφαρμογές παρουσιάζονται σε άλλο άρθρο.

  • Πείραμα Ποικιλιών

Αποτελέσματα:

Οι ποικιλίες όπως αναμένονταν διέφεραν στην απόδοση τους και τις τρεις χρονιές και σε κάθε συλλογή (Πίν. 1).

Η ποικιλίες SRB και Κ2 ήταν οι υψηλοαποδοτικές (π.χ. το 2014 με 563 και 516 κιλά/στρ., αντίστοιχα).

Τονίζεται εδώ ότι στην αξιολόγηση μιας ποικιλίας για επιλογή της μεγάλη σημασία έχει και πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη η περιεκτικότητα της σε γλυκοζίτες στεβιόλης (στεβιοζάχαρη).

Και μάλιστα ειδικότερα σε Ρεμπαουδιοσίδη Α (βλέπε παρακάτω Γλυκοζίτες στεβιόλης).

Πίνακας 1

Απόδοση για 5 ποικιλίες ανά συλλογή και συνολικά τα έτη 2013 και 2014

Ποικιλία

2015

Απόδοση,

kg/Στρ.

2013

Απόδοση,

kg/Στρ.

2014

Απόδοση,

kg/Στρ.

Συλ/γή 2η-3η Συλ/γή Συλ/γή 2η Συλ/γή
Συνολική
Συλ/γή Συλ/γή

Συλ/γή

Συνολική
P2 (Ρ6) 160 116-161 237 70  307  217  134  114  465
SRB 177 125-154 177 39  216*  254  152  157  563
Candy 140 104-135 211 57  268  185  147  111  443
Κ2 147 109-141 272 77  349  244  167  105  516
BR 150 103-145 205 57  262  176  138  122  436

Μ.Ο.

Σχέση%
155 111-147

220

80

60

20

 280

 100

 216

  45

 147

  30

 123

  25

 486

 100

*Καθυστέρηση στη μεταφύτευση κατά 15 μέρες

Πρακτικές εφαρμογές:

Ποικιλίες με διαφορετικές αποδόσεις. Συλλογές δύο, τρεις ή και τέσσερις ανάλογα με το χρόνο μεταφύτευσης (Απρίλιο ή Μάιο) και την ηλικία της καλλιέργειας, ενός, δύο, ή περισσότερων ετών. Αποδόσεις πάνω από 500 έως και 600 κιλά το στρέμμα είναι συνηθισμένες. Όταν γίνονται δύο κοπές τότε περί ο 80% είναι η 1η συλλογή και το 20% η 2η. Με τρεις συλλογές τα ποσοστά είναι περί το 45% η 1η, 30% η 2η και 25% η 3η.

Πείραμα αποστάσεων

Αποτελέσματα:

Η μεγαλύτερη απόδοση (Πίν. 2) δόθηκε από την απόσταση 50 Χ 25 (403 το 2013, 717 το 2014 και 701 κιλά το στρέμμα το 2015), μετά από την απόσταση 75 Χ 39Δ (357, 609, 584, κιλά), την απόσταση 60 Χ 30 (360, 583, 515 κιλά) και η χαμηλότερη δόθηκε από την απόσταση 75 Χ 39Α (267, 457, 401 κιλά το στρέμμα).

Πίνακας 2

Απόδοση για 4 αποστάσεις φυτείας ανά συλλογή και συνολικά τα έτη 2013 - 2015

Απόσταση

2015

Απόδοση,

kg/Στρ.

2013

Απόδοση,

kg/Στρ.

2014

Απόδοση,

kg/Στρ.

1η Συλ/γή Συλ/γή Συλ/γή Συλ/γή Συλ/γή Συν/κή Συλ/γή 2η Συλ/γή Συλ/γή Συν/κή
75 X 30 Α 127 121 155 198 69 267 228 130 99 457
75 X 30 Δ 193 164 228 287 70 357 265 200 143 609
60 Χ 30 170 150 196 287 73 360 273 167 144 583
50 Χ 25 240 200 262 323 80 403 318 247 152 717

Μ.Ο.

Σχέση%

182

54

159

46

210

46

274

80

73

20

347

100

271

46

186

31

135

23

591

100 

Στην πράξη ενδιαφέρει και το ύψος του φυτού στην συλλογή. Το ύψος που είχαν οι διάφορες ποικιλίες ανά συλλογή και ανά έτος φαίνονται στον Πίν. 3.

Πίνακας 3

Ύψος σε cm ανά φυτό στέβιας ανά συλλογή το 2013, 2014 και 2015, Ποικιλία BR

Απόσταση

Ύψος,

cm

2015

Ύψος,

cm

2013

Ύψος,

cm

2014

Συλ/γή 2η Συλ/γή 3η Συλ/γή 1η Συλ/γή 2η Συλ/γή 1η Συλ/γή Συλ/γή 3η Συλλογή
75 X 30 Α 34,1 40,6 53,3 57,4 47,3 47,6 39,1 41,6
75 X 30 Δ 35,4 39,1 52,2 61,2 49,5 47,2 38,7 43,5
60 Χ 30 37,6 42,5 48,3 61,3 50,2 47,3 37,6 42,1
50 Χ 25 37,1 40,4 50,0 57,6 48,2 49,9 36,2 40,8
Μ.Ο. 36,1 40,7 50,9 50,9 48,8 48,0 37,9 42,0

Πρακτικές εφαρμογές:

Έχει μεγάλη πρακτική σημασία σε τι αποστάσεις γίνεται η μεταφύτευση.   Συμβουλεύονται οι αποστάσεις 75 Χ 30Δ cm ή 60 X 30 ανάλογα με τα μηχανήματα που διαθέτει ο αγρότης με 6400 ή 5500 φυτά ανά .στρέμμα, αντίστοιχα. Αν κάποιος αγρότης διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα τότε μπορεί να μεταφυτεύσει και σε αποστάσεις 50 Χ 25 cm με 8000 φυτά το στρέμμα.

Πείραμα λίπανσης

Αποτελέσματα:

H απόδοση στο στρέμμα ήταν υψηλότερα στη λίπανση με 5 kg Ν/ ha (235 kg/Στρ.), και μετά χαμηλότερα περίπου το ίδιο   στις άλλες δύο λιπάνσεις με Ν, 3 kg Ν/ ha (229 kg/Στρ.) και 7 kg Ν/ ha (227 kg/Στρ) τον πρώτο χρόνο   και 567, 520 και 508 kg/Στρ, αντίστοιχα στο δεύτερο χρόνο (Πίν. 4).

Τα αποτελέσματα για την απόδοση έδειξαν να αυξάνεται με την λίπανση από τα 3 στα 5 kg Ν/Στρ. αλλά όχι μετά με την παραπέρα αύξηση της λίπανσης στα 7 kg Ν/Στρ.

Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα (χωρίς σημαντική διαφορά) και για το ξηρό βάρος ανά φυτό στέβιας (Πίν. 5).

Πίνακας 4

Απόδοση στο πείραμα λίπανσης ανά συλλογή και συνολικά τα έτη 2013, 2014 και ανά συλλογή το 2015.

Ποικιλία P2

Λίπανση

Άζωτο

kg/Στρ.

2015

Απόδοση

kg/Στρ

2013

Απόδοση,

kg/Στρ.

2014

Απόδοση,

kg/Στρ.

Συλ/γή Συλ/γή Συλ/γή 1η  Συλ/γή Συλ/γή Συν/κή 1η Συλ/γή Συλ/γή Συλ/γή Συν/κή
3 180 146 151 172 57 229 244 139 145 520
5 167 140 146 180 55 235 249 151 167 567
7 166 134 153 172 55 227 235 131 143 508

Μ.Ο.

Σχέση%
171 140 150

175

76

56

24

231

100

242

45

141

27

151

28

534

100

Πίνακας 5

Ξηρό βάρος σε g ανά φυτό, στέβιας ανά συλλογή τα έτη 2013, 2014 και 2015 στο πείραμα λίπανσης

Ποικιλία P2

Λίπανση

Άζωτο

kg/ Στρ.
Ξηρό βάρος φυτού, g/φυτό
2015 2013 2014
Συλ/γή Συλ/γή Συλ/γή Συλ/γή Συλ/γή Συλ/γή Συλ/γή
3 65,1 68,5 64,4 21,6 99,4 57,6 60,9
5 61,1 72,5 66,2 21,7 99,2 64,8 60,9
7 61,8 73,2 64,9 21,4 96,7 57,0 60,5
Μ.Ο.

Σχέση %

62,7 71,4

65,2

100

21,6

33

98,4

100

59,8

61

60,7

61

Πρακτικές εφαρμογές:

Η στέβια σε όλα τα πειράματα έως τώρα σε 7 περιοχές σε όλη την Ελλάδα φαίνεται να έχει χαμηλές απαιτήσεις σε λίπανση, 3 έως 5 μονάδες αζώτου το στρέμμα όπως και ο καπνός (τύπου Ανατολικά και Βιρτζίνια).

Οι αποδόσεις όπως και στα άλλα πειράματα είναι ικανοποιητικές έως και πάνω από 500 κιλά το στρέμμα.

Η αναλογία των στοιχείων Ν-P-K συμβουλεύεται να είναι 1-1-2 ή 1-2-3.

Πείραμα άρδευσης

Αποτελέσματα:

Η απόδοση στο στρέμμα ήταν υψηλότερη στην ποικιλία P2 και αυξάνονταν με την αύξηση της ποσότητας νερού στην άρδευση από το 40% στο 80% της εξατμισιοδιαπνοής και στην ετήσια και στην διετή καλλιέργεια (Πίν. 6).

Πίνακας 6

Απόδοση 2 ποικιλιών στέβιας ανά συλλογή και συνολικά στο πείραμα άρδευσης σε ετήσια και διετή καλλιέργεια, Βελεστίνο

Ποικιλία

Άρδευση

2015 Διετής

Απόδοση, kg/Στρ.

2014, Διετής καλλιέργεια

Απόδοση, kg/Στρ.

Ετήσια

2014

Ετήσια 2013

Απόδοση, kg/Στρ.
Συλ/γή Συλ/γή Συλ/γή Συλ/γή

Συνολική

1η Συλ/γή Συλ/γή Συλ/γή

Συνολική

SRB-40%   187 74,3 85 97 182 149 95 44 139
SRB-60% 165 73,4 102 133 235 149 80 54 134
SRB-80% 174 122,4 123 139 262 154 120 58 178

M.O.

Σχέση%

175 90

103

57

123

54

226

100

151

98

65

52

35

150

100

P2-40% 221 97,2 91 136 227 131 132 54 186
P2-60% 151 93,6 96 132 228 146 131 58 189
P2-80% 162 118,4 101 146 247 152 143 67 210

M.O.

Σχέση%
178 103

96

41

138

59

234

100

143

135

69

60

31

195

Πρακτικές εφαρμογές

Η άρδευση που αναπληρώνει την απώλεια νερού μέχρι το 60-80% της εξατμισιοδιαπνοής ικανοποιεί τις ανάγκες της στέβιας σε νερό. Συνήθως άρδευση κάθε 4-6 μέρες καλύπτει τις ανάγκες της στέβιας για αποδεκτή απόδοση.

Πείραμα ελέγχου ζιζανίων

Αποτελέσματα:

Ορισμένα ζιζανιοκτόνα ήταν και αποτελεσματικά και εκλεκτικά χωρίς να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση αλλά και τα άλλα χαρακτηριστικά της στέβιας που μετρήθηκαν.

Πρακτικές εφαρμογές:

Υπάρχουν ζιζανιοκτόνα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν άφοβα για τον έλεγχο των ζιζανίων στη στέβια.

Η στέβια χρειάζεται καλό έλεγχο των ζιζανίων τον πρώτο μήνα μετά τη μεταφύτευση, όπως και στην αρχή κάθε καλλιεργητικής περιόδου όταν αρχίζει η αναβλάστηση της.

Δεν υπάρχει ακόμα εγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο για τη στέβια και το Υπουργείο Γεωργίας πρέπει το γρηγορότερο να κινήσει την διαδικασία έγκρισης ζιζανιοκτόνων για τη στέβια

Γλυκοζίτες στεβιόλης

Η στέβια καλλιεργείται για τις φυσικές γλυκαντικές ουσίες, Στεβιοσίδη, Ρεμπαουδιοσίδη Α, Β, D και C, Δουλκοσίδη (συνολικά 11), αναφερόμενες συνολικά ως γλυκοζίτες στεβιόλης .

Αποτελέσματα:

Βρέθηκε σε όλα τα πειράματα (ποικιλιών, αποστάσεων μεταφύτευσης, λίπανσης άρδευσης και ελέγχου ζιζανίων) ότι η περιεκτικότητα σε γλυκοζίτες στεβιόλης αυξάνεται με την αύξηση της στέβιας μέχρι το στάδιο της συλλογής, η 1η περί τις 70-90 μέρες από την μεταφύτευση ή αναβλάστηση και μετά μειώνεται (Πίν. 7).

Πίνακας 7

Μεταβολή περιεκτικότητας % γλυκοζιτών στεβιόλης για τις 5 ποικιλίες στο πείραμα ποικιλιών κατά την ανάπτυξη της στέβιας το 2014

Ποικιλία

Γλυκοζίτες στεβιόλης, % - 2014

30

60

90 MAΑ

Συλλογή

Συλλογή

Συλλογή

P2 (Ρ6) 8,2 18,3 17,7 17,1 17,7 14,6
SRB 9,5 17,5 16,8 17,1 17,5 16,7
Candy 7,9 14,8 19,6 16,9 18,2 14,6
Κ2 6,8 14,8 18,2 16,8 17,7 16,6
BR 7,2 14,1 17,6 19,0 18,0 15,9

Οι ποικιλίες διαφέρουν στο ποσοστό Ρεμπαουδιοσίδης Α, στο γλυκοζίτη που είναι ο γλυκύτερος σε σύγκριση με τους άλλους και χωρίς την πικρή επίγευση (Πίν. 8)

Πίνακας 8

Περιεκτικότητα % σε γλυκοζίτες στεβιόλης και ποσοστό Ρεμπαουδιοσίδης Α στην 1η, 2η και 3η συλλογή στο πείραμα ποικιλιών το 2014

Ποικιλία Γλυκοζίτες %, 1η Συλ/γή Γλυκοζίτες %, 2ηΣυλ/γή Γλυκοζίτες %, 3η Συλ/γή
 

Σύνολο

Ρεμπα. Α Ρεμπ Α %

Σύνολο

Ρεμπα. Α Ρεμπ Α %

Σύνολο

Ρεμπα. Α Ρεμπ Α %
P2 (Ρ6) 17,1 3,2 19 17,7 3,2 18 14,9 2,7 18
SRB 17,1 4,6 27 17,5 4,8 27 15,4 4,0 26
Candy 16,9 6,0 36 18,2 5,7 31 16,5 5,0 30
Κ2 16,8 4,2 25 17,7 4,5 25 15,0 3,5 23
BR 19,0 6,1 32 18,0 5,2 29 15,4 4,5 29

Πρακτικές εφαρμογές:

Υπάρχουν ποικιλίες οι οποίες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκοζίτες στεβιόλης έως και 20% και αυτή η περιεκτικότητα συνδέεται στενά με το στάδιο ανάπτυξης της ποικιλίας.

Η απόσταση μεταφύτευσης, η ενδεικνυώμενη λίπανση, ή χρήση ζιζανιοκτόνου δεν επηρεάζει την περιεκτικότητα της στέβιας σε γλυκοζίτες στεβιόλης.

Κατά την επιλογή μιας ποικιλίας πάντα πρέπει να αξιολογήται και για το ποσοστό της Ρεμπαουδιοσίδης Α στη συνολική περιεκτικότητα της σε γλυκοζίτες στεβιόλης (Πίν. 6).

Συμπέρασμα:

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ διαθέτουν πολύχρονη και αξιόπιστη έρευνα και εμπειρία χρήσιμη και διαθέσιμη για κάθε ωφελούμενο αγρότη

 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας