Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Μύθοι & αλήθειες για το Glyphosate

Μύθοι & αλήθειες για το Glyphosate

Τα διάφορα δημοσιεύματα και τα ερωτήματα των πολιτών σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου της δραστικής ουσίας glyphosate ώθησαν το BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) να σχολιάσει ορισμένες παρανοήσεις που προβάλλονται δημοσίως.

Ανακοίνωση του BfR Αρ. 013/2016 στις 19 Μαΐου 2016 :

 • «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ήταν ο πρώτος που ταξινόμησε το glyphosate ως καρκινογόνο και πλέον έχει αλλάξει την άποψή του.»
 • «Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των επιστημόνων. Συνεπώς, οι πολιτικοί αδυνατούν να λάβουν κάποια απόφαση.»

Η αιτία της διαφοράς μεταξύ των εκτιμήσεων του BfR και της IARC (Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας του Καρκίνου) είναι ότι το BfR βασίζεται σε μελέτες επιχορηγούμενες από τη βιομηχανία.»

 • «Σε μελέτες σε ζώα αναφέρθηκε μία σημαντική αύξηση των όγκων που προκαλούνται από το glyphosate.»
 • «Το glyphosate ανιχνεύτηκε ακόμα και στο μητρικό γάλα.»
 • «Το επίπεδο του glyphosate στα ούρα είναι κατά πολύ ανώτερο από την τοξικολογική οριακή τιμή.»
 • «Το glyphosate βρίσκεται ακόμα και στη μπύρα.»
 • «Γιατί δεν απαγορεύετε το glyphosate;» ή «Ανακαλέστε την έγκριση!»
 • «Οι ειδικοί του BfR δεν είναι αμερόληπτοι.»
 • «Ουσιαστικά η γεωργική βιομηχανία (κατασκευαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων) ήταν εκείνη που διεξήγαγε την αξιολόγηση κινδύνου του BfR.»
 • «Υποστηρίζει το BfR την ανανεωμένη έγκριση του glyphosate;»

 

Μερικές από τις συχνές παρανοήσεις : 

 

 09313 notw3 glyphosate 500

  

 • «Ο Π.Ο.Υ. ήταν ο πρώτος που ταξινόμησε το glyphosate ως καρκινογόνο και πλέον έχει αλλάξει την άποψή του.»

Δεν ήταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που ταξινόμησε το glyphosate ως πιθανώς καρκινογόνα, κάτι το οποίο πραγματοποιήθηκε όμως από τη Διεθνή Υπηρεσία Έρευνας του Καρκίνου (IARC), την εξειδικευμένη υπηρεσία του Π.Ο.Υ. σχετικά με τον καρκίνο. Όπως ακριβώς το BfR και άλλες αρχές ανά τον κόσμο, μία ακόμα επιτροπή του Π.Ο.Υ. αρμόδια για την αξιολόγηση του κινδύνου των φυτοφαρμάκων, η Κοινή Συνάντηση των οργανισμών FAO (Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας)/Π.Ο.Υ. περί των Υπολειμμάτων των Φυτοφαρμάκων (JMPS), καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση των επιστημονικών γνώσεων, εφόσον το glyphosate χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, δε θα πρέπει να αναμένεται κανένας κίνδυνος καρκινογένεσης ή μεταλλαξιογόνες αλλαγές μέσω των τροφίμων. Ο BfR αξιολόγησε επίσης κατά πόσο η δραστική ουσία παρουσιάζει κάποιο κίνδυνο για τους χρήστες, τους εργαζόμενους, τους παριστάμενους ή τους κατοίκους της περιοχής όταν αυτή χρησιμοποιείται σωστά. Σύμφωνα με την εισηγητική της έκθεση, η IARC πραγματοποίησε μόνο έναν προσδιορισμό της επικινδυνότητας, που μπορεί εν συνεχεία να εξεταστεί από τις εθνικές και διεθνείς αρχές κατά την πορεία των αξιολογήσεών τους του κινδύνου (http://monographs.iarc.fr/ENG/Preamble/CurrentPreamble.pdf).

Αυτός ο «Προσδιορισμός της επικινδυνότητας» - συγκεκριμένα, η ταξινόμηση των ουσιών από την IARC σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο καρκινογένεσης- αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας «αξιολόγησης του κινδύνου». (http://www.who.int/features/qa/87/en/). Μόνο όταν θα έχει οριστεί η επικινδυνότητα και η έκθεση ως προς τη μεταξύ τους σχέση θα είναι δυνατόν να αξιολογηθεί εάν υφίσταται και πόσο μεγάλος είναι κάποιος κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι η IARC έχει ολοκληρώσει μόνο το πρώτο βήμα της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου για την υγεία, η οποία σε ό,τι αφορά το glyphosate, ολοκληρώθηκε από το BfR, τις Ευρωπαϊκές αρχές αξιολόγησης και την JMPR με τη λήψη των πιθανών κινδύνων για την υγεία από την αναμενόμενη μόλυνση με glyphosate από τις αγροτικές εφαρμογές.

 

 • «Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των επιστημόνων. Οι πολιτικοί αδυνατούν να λάβουν μια απόφαση εάν δεν είναι σαφές κατά πόσο το glyphosate είναι καρκινογόνος δραστική ουσία ή όχι.»

Η αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία είναι επί του παρόντος αδιαμφισβήτητη. Όπως ακριβώς το BfR, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και άλλες αρχές σε όλο τον κόσμο, η αρμόδια για την αξιολόγηση των φυτοφαρμάκων επιτροπή (JMPR) του Π.Ο.Υ. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση των επιστημονικών γνώσεων, εφόσον το glyphosate χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, δε θα πρέπει να αναμένεται κανένας κίνδυνος καρκινογένεσης. Υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις για τις διαφορετικές πτυχές. Η IARC και το BfR διαθέτουν βασικά διαφορετικές εντολές, επιστημονικά κριτήρια και προσεγγίσεις. Η IARC δεν διεξάγει αξιολογήσεις κινδύνου, αναλύει εντελώς διαφορετικούς κινδύνους που δεν προορίζονται να αποτελέσουν σύσταση για καμία κυβέρνηση ή αρχή. Η συνδεόμενη με τον κίνδυνο ταξινόμηση σχετίζεται με την πιθανή ιδιότητα μίας δραστικής ουσίας να προκαλέσει βλάβη, πχ. «καρκινογόνος» (Κατηγορία 1), όπως το αλκοόλ, η νικοτίνη, το επεξεργασμένο κρέας (λουκάνικο) και ο αμίαντος, ή «πιθανώς καρκινογόνος» (Κατηγορία 2α), όπως το glyphosate ή το κόκκινο κρέας. Η ταξινόμηση αυτού του είδους δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματική ποσότητα πρόσληψης της ουσίας και επομένως την πιθανότητα που πράγματι προκύπτει. Η αξιολόγηση του κινδύνου, αφετέρου, λαμβάνει υπόψη την ποσότητα μιας ουσίας την οποία προσλαμβάνουν οι άνθρωποι υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι η IARC εξετάζει κατά πόσο μία ουσία είναι ουσιαστικά ικανή να προκαλέσει καρκίνο, ανεξάρτητα υπό ποίες συνθήκες, ενώ το BfR εξετάζει επιπλέον εάν η ουσία θέτει πράγματι κάποιο κίνδυνο εφόσον χρησιμοποιείται σωστά.

Ένας ακόμα λόγος για τις διαφορετικές εκτιμήσεις είναι ότι η IARC εξετάζει μόνο τις δημοσιευμένες μελέτες σύμφωνα με το καταστατικό της. Αυτό σημαίνει ότι πολλές μελέτες παραβλέπονται, όπως εκείνες που προετοιμάστηκαν εντός του πεδίου της διαδικασίας έγκρισης της Ε.Ε., οι οποίες δεν δημοσιεύτηκαν. Κατά συνέπεια, το BfR ήταν σε θέση να συμπεριλάβει στην έκθεσή του πολύ περισσότερες πρόσφατες μελέτες τις οποίες η IARC δεν εξέτασε σύμφωνα με το καταστατικό της. Αντιθέτως, η έκθεση του BfR αξιολογεί όλες τις μελέτες στις οποίες αναφέρεται η IARC.

Το γεγονός ότι συναφείς αρχές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της EFSA, της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) και της JMPR, κατέληξαν σε μία παρεμφερή αξιολόγηση καταδεικνύει επίσης ότι η αξιολόγηση κινδύνου που διεξήχθη από το BfR συνάδει με την τρέχουσα κατάσταση των επιστημονικών γνώσεων.

 

ijerph 11 02125 g002 1024

 

 • «Η αιτία της διαφοράς μεταξύ των εκτιμήσεων του BfR και της IARC είναι ότι το BfR βασίζεται σε μελέτες επιχορηγούμενες από τη βιομηχανία.»

Το BfR υποχρεούται νομικά να επαληθεύει την τεκμηρίωση των αιτούντων. Δεν βασίζεται σε αυτές τις πληροφορίες, αλλά διεξάγει μάλλον τη δική του επιστημονική έρευνα. Σε αυτή την έκθεση, ελέγχονται σχολαστικά και αξιολογούνται όλες οι νόμιμα προκαθορισμένες μελέτες των αιτούντων, καθώς επίσης και όλες οι άλλες σχετικές και διαθέσιμες μελέτες.

Η IARC στηρίζει τα αποτελέσματά της σε πολύ λιγότερες πηγές, καθώς δεν περιλαμβάνει στην αξιολόγησή της καμία αδημοσίευτη μελέτη σύμφωνα με την εισηγητική της έκθεση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν εξετάστηκαν μερικές από τις ολοκληρωμένες μελέτες που υποβλήθηκαν από τους αιτούντες.

Η ταξινόμηση της IARC βασίζεται επίσης σε μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν από τον εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο. Η εκτίμηση της IARC ότι υπάρχουν «επαρκείς αποδείξεις σε ζώα» για να δείξουν ότι το glyphosate είναι καρκινογόνος ουσία βασίζεται στις δημοσιεύσεις των μακροχρόνιων μελετών σε τρωκτικά που χρηματοδοτήθηκαν από τον εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο. Η αξιολόγησή τους έγινε από το BfR καθώς επίσης και από την EPA και την JMPR, και το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν πρέπει να αναμένεται κανένας κίνδυνος καρκινογένεσης για τους ανθρώπους από το glyphosate. Αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση της IARC βασίζεται επίσης και σε επιχορηγούμενες από τη βιομηχανία μελέτες. Σε αντίθεση ωστόσο με το BfR, τα πρωτότυπα αυτών των μελετών δεν ήταν διαθέσιμα στην IARC, η οποία είχε μόνο έμμεση πρόσβαση σε αυτά μέσω κάποιας άλλης δημοσίευσης.

Αντιθέτως με την IARC, όλες οι αρμόδιες αρχές που είχαν πρόσβαση στα πρωτότυπα αυτών των μελετών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ταξινόμηση της πιθανής επικινδυνότητας του glyphosate ως «πιθανώς καρκινογόνος» δεν είναι δυνατόν να γίνει με επιστημονικά μέσα και ότι δε θα πρέπει να αναμένεται κανένας κίνδυνος καρκινογένεσης από το glyphosate εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

 

 • «Σε μελέτες σε ζώα αναφέρθηκε μία σημαντική αύξηση των όγκων που προκαλούνται από το glyphosate.»

Η αξιολόγηση των ευρημάτων των πειραμάτων σε ζώα στις τοξικολογικές μελέτες απαιτεί ειδικές γνώσεις. Το BfR όχι μόνο αξιολόγησε τις πειραματικές μελέτες που διεξήχθησαν με τρωκτικά σε σχέση με τη στατιστική τους σημασία, αλλά χρησιμοποιώντας επίσης μία προσέγγιση που βασίζεται στο βάρος της απόδειξης, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα όλων των μεθόδων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των πειραμάτων σε ζώα παράλληλα με άλλα ευρήματα.

Αυτές περιλαμβάνουν μια αναφορά στη βασική μόλυνση, τους ιστορικούς ελέγχους, τις συστάσεις του ΟΟΣΑ αναφορικά με τις οριακές δόσεις και τις διάφορες στατιστικές συγκρίσεις αναφορικά με τις σχέσεις δόσης-απόκρισης, τη συνοχή και τη δυνατότητα αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων, την αληθοφάνεια με έναν μηχανισμό δράσης και την εξέταση των επιδράσεων της αβεβαιότητας, όπως προβλέπεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ του ECHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων) και της EFSA για τη δοκιμή των χημικών. Με αυτό τον τρόπο, ο BfR κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καμία από τις μελέτες σε αρουραίους και ποντικούς δεν απέδωσε κάποια ένδειξη καρκινογόνου ή μεταλλαξιογόνου κινδύνου του glyphosate.

Οι ειδικοί των Ευρωπαϊκών κρατών μελών καθώς επίσης και η JMPR και η EPA των ΗΠΑ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι καμία βιολογικά σχετική αύξηση στην εμφάνιση των όγκων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον άνθρωπο δεν επρόκειτο να παρατηρηθεί σε οποιαδήποτε από τις ομάδες των ζώων που έλαβαν αγωγή στις έντεκα μακροχρόνιες μελέτες σε αρουραίους και ποντικούς που εξετάστηκαν. Σύμφωνα με την ερμηνεία της IARC, από την άλλη μεριά, δύο από τις μελέτες φέρονται να παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές επιπτώσεις στους καλοήθεις όγκους του παγκρέατος. Η IARC καθόρισε επίσης μία θετική τάση στον αριθμό των νεφρικών όγκων και των αιμαγγειοσαρκωμάτων σε δύο μελέτες σε αρσενικά ποντίκια, αλλά όχι και για τα κακοήθη λεμφώματα. Εκτός από το γεγονός ότι οι αρχές αξιολόγησης το BfR, η EFSA και η JMPR συμπεριέλαβαν ένα μεγαλύτερο αριθμό μελετών στη συνολική αξιολόγηση, θεώρησαν τις αυξήσεις των μεμονωμένων όγκων που παρατηρήθηκαν αποκλειστικά με τις ιδιαίτερα υψηλές δόσεις ως άσχετες με τους ανθρώπους σε σχέση με την αναμενόμενη πρόσληψη, καθώς θα μπορούσαν επίσης να αποδοθούν στην επιρροή μιας γενικότερης τοξικότητας μεταξύ των ζώων. Ο ΟΟΣΑ συνέστησε σκοπίμως επίσης μία οριακή δόση της τάξης των 1000mg/kg βάρους για λόγους καλής διαβίωσης του ζώου.

Ο BfR, η EFSA και τα Ευρωπαϊκά κράτη μέλη αξιολογούν επίσης κατά πόσον η δραστική ουσία σε ένα φυτοφάρμακο μπορεί να θέσει κάποιο κίνδυνο για την υγεία των χρηστών, των εργαζόμενων, των παριστάμενων ή των κατοίκων της περιοχής εφόσον χρησιμοποιείται σωστά. Η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει περαιτέρω έγκριση σε μία δραστική ουσία μόνο όταν δεν είναι δυνατόν από επιστημονικής άποψης να αναμένουν ένα αντίστοιχο κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή αξιολόγηση της δραστικής ουσίας προχωράει ακόμα περισσότερο από την αξιολόγηση της επιτροπής JMPR των οργανισμών FAO/ΠΟΥ.

 what is glyphosate

 • «Το glyphosate ανιχνεύτηκε ακόμα και στο μητρικό γάλα.»

Ορισμένα μέσα ανέφεραν το 2015 ότι το glyphosate μετρήθηκε σε 16 δείγματα μητρικού γάλακτος. Η δοκιμή αυτή διεξήχθη βάσει μίας μεθόδου (ELISA) ακατάλληλης για την μέτρηση του glyphosate στο μητρικό γάλα. Οι λεπτομέρειες του τρόπου διεξαγωγής της δοκιμής αυτής δε δημοσιεύτηκαν. Οι συγκεντρώσεις glyphosate στα δείγματα φέρεται να έχουν μετρηθεί μεταξύ 0,21 και 0,43 νανογραμμάρια (ng), ή 0,00000000021 και 0,00000000043 grams (g), ανά χιλιοστόλιτρο (ml), το οποίο σημαίνει ότι ήταν σχεδόν 200 φορές χαμηλότερες από το όριο ποσοτικού προσδιορισμού των 75ng ανά ml το οποίο δήλωσε ως αξιόπιστο ο κατασκευαστής της δοκιμής ELISA. Επιπλέον αυτού, τα φερόμενα ευρήματα στο μητρικό γάλα δεν επιβεβαιώθηκαν από κάποια ανεξάρτητη μέθοδο ανάλυσης. Για το λόγο αυτό το BfR εξέφρασε την επιστημονική αμφιβολία αναφορικά με την αξιοπιστία αυτών των αποτελεσμάτων και ανέθεσε τη μελέτη του προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένα και επιβεβαιωμένα αποτελέσματα.

Το BfR ανέθεσε σε ερευνητικά εργαστήρια αναγνωρισμένα σε όλη την Ευρώπη την ανάπτυξη δύο ανεξάρτητων μεθόδων ανάλυσης υψηλής ευαισθησίας, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την εξέταση 114 δειγμάτων μητρικού γάλακτος από την Κάτω Σαξονία και τη Βαυαρία. Η μελέτη επιβεβαίωσε ότι δεν είναι δυνατή η ανίχνευση στο μητρικό γάλα υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας glyphosate που χρησιμοποιείται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2016/08/bfr_study_confirms__no_glyphosate_detectable_in_breast_milk-196578.html

Ένας σημαντικός λόγος για τη μελέτη του BfR ήταν ότι οι μητέρες που ανησυχούσαν είχαν υποβάλλει ερωτήματα στο BfR προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τον φερόμενο κίνδυνο από τα υπολείμματα glyphosate στο μητρικό γάλα. Το μητρικό γάλα εξακολουθεί να είναι η πιο φυσική και επομένως η καλύτερη τροφή για τα μωρά.

 

 • «Το επίπεδο του glyphosate στα ούρα είναι κατά πολύ ανώτερο από την τοξικολογική οριακή τιμή.»

Τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπονται στα τρόφιμα έως ένα συγκεκριμένο μέγιστο όριο. Μπορούν να προσληφθούν και να αποικοδομηθούν μέχρι αυτή την κατευθυντήρια τιμή χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία. Το επίπεδο του υπολείμματος δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την τοξικότητα μιας δραστικής ουσίας. Εάν τα ούρα περιέχουν υπολείμματα ανεπιθύμητων ουσιών, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η ουσία απεκκρίθηκε.

Μόνο όταν είναι γνωστή η ποσότητα της ουσίας που παραμένει στο σώμα μπορεί να καθοριστεί εάν πρόκειται για μία ποσότητα που θα μπορούσε να βλάψει την υγεία.

Αν οι τιμές των ούρων που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα υπολογίζονται με βάση την ημερήσια ποσότητα πρόσληψης του glyphosate, αποδεικνύεται ότι ένα πρόσωπο που υπολογίζεται ότι έχει επίπεδο glyphosate σχεδόν 4ng, ή 0,0000000004 g, ανά ml ούρων έχει λάβει λιγότερο από το ένα εκατοστό της ημερήσιας ανεκτής πρόσληψης των 0,5 χιλιοστόγραμμων (mg) ανά χιλιόγραμμο (kg) σωματικού βάρους. Τα δεδομένα αυτά επομένως επιβεβαιώνουν τις εκτιμώμενες ποσότητες πρόσληψης που υπολογίστηκαν από το BfR στην αξιολόγηση του υπολείμματος στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της εξέτασης της δραστικής ουσίας στην ΕΕ και δεν παρέχουν κανένα λόγο ανησυχίας σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο των διαθέσιμων επιστημονικών γνώσεων.

http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2016/11/glyphosate_in_the_urine_even_for_children_the_detected_values_are_within_the_expected_range__without_any_adverse_health_effects-197173.html

Οι συγκρίσεις με την κατευθυντήρια τιμή για το πόσιμο νερό προκαλούν σύγχυση και συχνά παρατίθενται στη συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία που τίθενται από τις ουσίες, μολονότι συχνά είναι αντιεπιστημονικές. Αυτό σημαίνει ότι η κατευθυντήρια τιμή για τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πόσιμο νερό δεν προκύπτει από τις διαστάσεις της υγείας, αλλά αποτελεί μάλλον μία πολιτικά καθιερωμένη τιμή προφύλαξης που ισχύει για όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Επομένως εάν έχει γίνει υπέρβαση της κατευθυντήριας τιμής για το πόσιμο νερό δεν υφίσταται αυτομάτως κίνδυνος για την υγεία. Ο αποφασιστικός παράγοντας είναι να καθοριστεί εάν η προσληφθείσα (και όχι η εκκρινόμενη) ποσότητα μιας ουσίας υπερβαίνει την επιστημονικά υπολογισμένη κατευθυντήρια τιμή. Αυτό που ισχύει κατά κανόνα είναι ότι οι πολλές ουσίες, τόσο επιθυμητές όσο και ανεπιθύμητες, απεκκρίνονται στα ούρα. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι τα επίπεδα του glyphosate στα ούρα θα πρέπει να αναμένονται από την επιστημονική άποψη και δεν είναι ασυνήθιστα.

 jf 2012 02436u 0010

 • «Το glyphosate βρίσκεται ακόμα και στη μπύρα.»

Σύμφωνα με τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης, 14 ποικιλίες μπύρας δοκιμάστηκαν για την ύπαρξη υπολειμμάτων glyphosate στις αρχές του 2016. Εάν χρησιμοποιούνται οι (υψηλότερες) τιμές που δημοσιεύτηκαν στα μέσα ενημέρωσης ως βάση υπολογισμού, ένα άτομο θα πρέπει να καταναλώσει 1.000 λίτρα μπύρας ανά ημέρα για να φθάσει την τοξικολογική οριακή τιμή.

Τα υπολείμματα των δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα επιτρέπονται σε νόμιμα αποδεκτές συγκεντρώσεις και θα πρέπει να αναμένονται. Οι διαρκώς βελτιωμένες, ακόμα πιο ευαίσθητες μέθοδοι ανάλυσης οδηγούν στην ικανότητα ανίχνευσης των ουσιών σχεδόν παντού, ακόμα και σε τόσο χαμηλές συγκεντρώσεις όσο ένα femtogram (0,000000000000001 g), Η ύπαρξη μιας ουσίας ή των υπολειμμάτων αυτής δεν αποτελεί συνεπώς ένδειξη ενός κινδύνου για την υγεία.

Ουσιαστικά, στην έκθεση σχετικά με το glyphosate στην μπύρα παραβλέφθηκε ο πραγματικός κίνδυνος για την υγεία, δηλαδή η πρόσληψη αλκοόλ. Το αλκοόλ είναι καρκινογόνο και τοξικό για την αναπαραγωγή σε πολύ μικρότερες ποσότητες.

 

 • «Γιατί δεν απαγορεύετε το glyphosate;» ή «Ανακαλέστε την έγκριση!»

Το BfR δεν έχει τη νομική αρμοδιότητα να αποφασίσει εάν οι δραστικές ουσίες στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να εγκριθούν ή όχι. Το ίδιο ισχύει και για το glyphosate. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι ο νομικά καθιερωμένος διαχωρισμός της αξιολόγησης του κινδύνου και η διαχείριση του κινδύνου που ισχύει στη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το BfR είναι επιφορτισμένο με την επιστημονική αξιολόγηση του κινδύνου των ουσιών. Οι αποφάσεις αναφορικά με την έγκριση, την αδειοδότηση ή την απαγόρευση, αφετέρου, εμπίπτουν στην κατηγορία διαχείρισης του κινδύνου και συνεπώς λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές, όπως το Ομοσπονδιακό Γραφείο Προστασίας των Καταναλωτών και Ασφάλειας των Τροφίμων (BVL) ή το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Τροφίμων και Γεωργίας (BMEL), καθώς και η εθνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 • «Οι ειδικοί του BfR δεν είναι αμερόληπτοι.»

Η αμεροληψία και ανεξαρτησία του BfR έγκεινται στο νόμο. Το BfR ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 2002 υπό την καθοδήγηση του υπουργού του Κόμματος των Πρασίνων Renate Künast προκειμένου να διεξάγει ανεξάρτητες, επιστημονικές, μη κομματικές αξιολογήσεις του κινδύνου, ενισχύοντας έτσι την προστασία της υγείας των καταναλωτών. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και μισθωτοί που εργάζονται στο BfR πρέπει να συμμορφώνονται με τις νομικές διατάξεις της Γερμανικής Δημόσιας Διοίκησης.

Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τους επίσημους κανονισμούς σχετικά με την αμεροληψία, την αποτελεσματικότητα, την επαγγελματική γνώση και την πρόληψη της διαφθοράς, όπως προβλέπεται από τη Γερμανική νομοθεσία και τους κανονισμούς εφαρμογής του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών (βλ ομοσπονδιακός νόμος Δημόσιας Διοίκησης, Αρθ. 10 Νόμου περί Διοικητικού Δικαίου και λοιπούς κανονισμούς). Κύριο καθήκον του BfR είναι να αναλαμβάνει μία θέση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία από τα τρόφιμα, τα προϊόντα και τα χημικά, συμβουλεύοντας έτσι τα ομοσπονδιακά υπουργεία στις πολιτικές τους αποφάσεις. Για λόγους ανεξαρτησίας, καμία χρηματοδότηση δεν προέρχεται από το εμπόριο και τη βιομηχανία και το BfR δεν έχει καμία χρηματοοικονομική εμπλοκή στα ερευνητικά έργα αυτού του είδους.

 Glyphosate

 

 • «Ουσιαστικά η γεωργική βιομηχανία (κατασκευαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων) ήταν εκείνη που διεξήγαγε την αξιολόγηση κινδύνου του BfR.»

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, προκειμένου ακόμα και να επανεξεταστεί μία αίτηση επανέγκρισης, οι κατασκευαστές θα πρέπει πρώτα να υποβάλλουν όλα τα νομικά απαιτούμενα έγγραφα και μελέτες στην αρμόδια αρχή παράλληλα με την αξιολόγηση του κινδύνου του ίδιου του αιτούντος. Αυτό αποφασίστηκε από το Γερμανικό Κοινοβούλιο (Bundestag) και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εκδίδουσα αρχή στη Γερμανία είναι το Ομοσπονδιακό Γραφείο Προστασίας των Καταναλωτών και Ασφάλειας των Τροφίμων (BVL). Οι επιφορτισμένες αρχές στη συνέχεια προετοιμάζουν μία ανεξάρτητη αξιολόγηση του κινδύνου με βάση τα έγγραφα και τη δική τους έρευνα και γνώσεις. Η επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων σε σχέση με την υγεία του ανθρώπου αποτελεί κυρίαρχο καθήκον το οποίο εκτελείται αποκλειστικά στο BfR από το προσωπικό του ινστιτούτου, δηλ. τους δημοσίους υπαλλήλους και τους μισθωτούς υπαλλήλους που υπόκεινται στις διαπραγματεύσεις των μισθών και ωρομισθίων, χωρίς οποιαδήποτε εξωτερική συμβουλή ή συνδρομή από τους ομοίους των εκπροσώπων του εμπορικού και βιομηχανικού κλάδου, των ενώσεων ή επιχειρήσεων. Το BfR δεν λαμβάνει χρηματοδότηση οποιουδήποτε είδους ή μορφής από ιδιωτικούς φορείς, ούτε συνάπτει συνεργατικά έργα με αυτούς.

Το BfR είναι ανεξάρτητο και δεν δύναται να δεχθεί οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά ή άλλα οφέλη από ιδιωτικούς φορείς όπως επιχειρήσεις, ενώσεις ή ιδιώτες σε σχέση με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Το BfR δεν συνδέεται με οποιεσδήποτε οδηγίες που εκδίδονται από το BMEL είτε αφορούν την αξιολόγηση του κινδύνου ή την επικοινωνία. Συνεπώς, το BfR είναι τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά ανεξάρτητο και δεν εκπροσωπεί οποιαδήποτε πολιτικά ή επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι κίνδυνοι αξιολογούνται αποκλειστικά βάσει επιστημονικών κριτηρίων.

 

 • «Υποστηρίζει το BfR την ανανεωμένη έγκριση του glyphosate;»

Το BfR είναι αυστηρά ουδέτερο σε ό,τι το αφορά και επιχειρηματολογεί είτε υπέρ ή κατά της ανανεωμένης έγκρισης του glyphosate ή οποιωνδήποτε άλλων δραστικών συστατικών του φυτοφαρμάκου. Το BfR δεν λαμβάνει οποιεσδήποτε πολιτικές ή διοικητικές αποφάσεις σύμφωνα με τις νομικές του αρμοδιότητες.

Η αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία του glyphosate που διεξήχθη από το BfR έδειξε ότι, στο βαθμό που μπορεί να καθιερωθεί από την τρέχουσα κατάσταση της επιστημονικής γνώσης, δε θα πρέπει να αναμένεται κανένας κίνδυνος καρκινογένεσης εφόσον η ουσία χρησιμοποιείται σωστά και για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η αξιολόγηση αυτή επιβεβαιώθηκε από τους ειδικούς και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), καθώς επίσης και από την επιτροπή των οργανισμών ΠΟΥ/FAO Κοινή Συνάντηση των οργανισμών FAO/ΠΟΥ περί των Υπολειμμάτων των Φυτοφαρμάκων (JMPS). Ανεξάρτητα από την επιστημονική αξιολόγηση του κινδύνου, η Επιτροπή της ΕΕ μπορεί να αποφασίσει κατά της έγκρισης μιας ουσίας για άλλους λόγους, όπως οι ηθικές ή πολιτικές επιφυλάξεις, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την αμεροληψία και την επαγγελματική αντικειμενικότητα της αξιολόγησης κινδύνου από την BfR.

 

Πηγή: Bundesinstitut für Risikobewertung - BfR

Σχετικά Άρθρα

 • Γιάννουλη Λάρισας
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 2410-669107 & 2410-669108
 • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας