Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

Εντός του α΄εξαμήνου 2020 οι Οδηγίες ένταξης στην 3η πρόσκληση για το «Κομφούζιο»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εντός του α΄εξαμήνου 2020 οι Οδηγίες ένταξης στην 3η πρόσκληση για το «Κομφούζιο»
Εντός του α΄εξαμήνου του 2020, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση 3ης Πρόσκλησης της γεωργοπεριβαλλοντικής - κλιματικής δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2020 (έτος αναφοράς). Το έτος 2020 θα αποτελεί και το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της Πρόσκλησης.

Α. Στόχος της δράσης

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των εντομολογικών εχθρών – στόχων των επιλέξιμων στην Πρόσκληση καλλιεργειών (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, δαμασκηνιά και αμπέλι), συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους οπωρώνες και στους αμπελώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η μέθοδος. Η δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 του ΠΑΑ 2014-2020 «αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία». Μέσω της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων με τη χρήση φερομονών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), παρεμποδίζεται η σύζευξη των παρακάτω εντομολογικών εχθρών:

► καρπόκαψα (Grapholitha molesta), ανάρσια (Anarsia lineatella), φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), εντομολογικών εχθρών – στόχων των επιλέξιμων καλλιεργειών της δράσης: ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά

► καρπόκαψα της μηλιάς (Cydia pomonella), εντομολογικού εχθρού – στόχου των επιλέξιμων καλλιεργειών της δράσης: μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά

► καρπόκαψα της δαμασκηνιάς (Grapholitha funebrana), εντομολογικού εχθρού – στόχου της επιλέξιμης καλλιέργειας της δράσης: δαμασκηνιά

► ευδεμίδα (Lobesia botrana), εντομολογικού εχθρού - στόχου της επιλέξιμης καλλιέργειας της δράσης: αμπέλι με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του πληθυσμού των επιβλαβών προνυμφών των παραπάνω εντόμων.

Β. Επιλέξιμες καλλιέργειες και γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της 3 ης Πρόσκλησης της δράσης είναι οι καλλιέργειες:

► ροδακινιά

► νεκταρινιά

► βερικοκιά

► μηλιά

► αχλαδιά

► κυδωνιά

► δαμασκηνιά

► αμπέλι (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο) Σημειώνεται ότι οι καλλιέργειες του αμπελιού και της δαμασκηνιάς είναι για πρώτη φορά επιλέξιμες σε Πρόσκληση της δράσης 10.1.08.

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης είναι ολόκληρη η ελληνική επικράτεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2020.

Γ. Δικαιούχοι

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. Δικαιούχοι των προηγούμενων δύο (2) Προσκλήσεων της δράσης 10.1.08, δύνανται να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της δράσης, για διαφορετικά από τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο πλαίσιο των προηγούμενων Προσκλήσεων της δράσης 10.1.08.

Δ. Κριτήριο επιλεξιμότητας

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της 3 ης Πρόσκλησης της δράσης, πρέπει να πληρούν το ακόλουθο κριτήριο επιλεξιμότητας:

► να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου του έτους 2020 με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, 3 κυδωνιά, δαμασκηνιά, αμπέλι (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο)) ή με συγκαλλιέργεια των παραπάνω επιλέξιμων καλλιεργειών.

Ε. Γραμμή βάσης - Δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους τη γραμμή βάσης της δράσης, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017) Υπουργικής Απόφασης της δράσης, όπως τροποποιημένη ισχύει. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και η ημερομηνία έναρξης αυτών θα καθοριστεί στην 3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της δράσης, οι δικαιούχοι δεσμεύονται:

α. Να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) των μικρολεπιδοπτέρων εχθρών – στόχων, η οποία συνίσταται στην εγκατάσταση στον οπωρώνα ή στον αμπελώνα ατμιστήρων-διαχυτήρων φερομόνης φύλου και φερομονικών παγίδων παρακολούθησης, μέσω της υλοποίησης Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής. Στην περίπτωση αγροτεμαχίων με συγκαλλιέργεια επιλέξιμων στη δράση ειδών, η μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται για το σύνολο των συγκαλλιεργούμενων ειδών.

β. Να διαθέτουν, εφαρμόζουν και, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρούν Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια για κάθε έτος εφαρμογής της δράσης. Προκειμένου να θεωρείται έγκυρο, το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής πρέπει να καταρτίζεται, παρακολουθείται και, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρείται από επιβλέποντα Γεωπόνο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων. Ο αριθμός των ατμιστήρων-διαχυτήρων εκάστου φυτοπροστατευτικού προϊόντος ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή στρέμμα) που προβλέπεται στο Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής για το σύνολο των καλλιεργειών που χρησιμοποιούν το ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό ατμιστήρων-διαχυτήρων ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή στρέμμα) που προβλέπεται για το εκάστοτε φυτοπροστατευτικό προϊόν στην άδεια έγκρισης διάθεσής του στην αγορά.

γ. Να κάνουν:

► μικτή χρήση φερομονών και, εφόσον απαιτείται, χημικών εντομοκτόνων τα δύο (2) πρώτα έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς και δαμασκηνιάς, και αντίστοιχα, τα τρία (3) πρώτα έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς και του αμπελιού και

► αποκλειστική χρήση φερομονών τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς και της δαμασκηνιάς και, αντίστοιχα, τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς και του αμπελιού.

δ. Να κατέχουν νόμιμα τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων, οι 4 δικαιούχοι οφείλουν να φροντίζουν ώστε οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαστηρίων να είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν ολόκληρο το εκάστοτε έτος εφαρμογής της δράσης.

ε. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, σε θέση και σε έκταση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της δράσης.

στ. Να υποβάλλουν κατ’ έτος μέχρι 15 Μαΐου, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο της ΕΑΕ με αναγραφή του κωδικού παράλληλης δράσης για το σύνολο των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων.

ζ. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά κατ’ έτος, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης, τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της δράσης (παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (πρώην Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) για την αγορά των ατμιστήρων-διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων παρακολούθησης που προβλέπονται από το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής καθώς και για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου). Οι δικαιούχοι που έχουν εντάξει στη δράση αμπελοτεμάχια, οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία αναφορικά με τη νομιμότητα των φυτεύσεων, την τήρηση του αμπελουργικού μητρώου και την υποχρεωτικότητα των δηλώσεων συγκομιδής και δηλώσεων παραγωγής.

ΣΤ. Είδος χορηγούμενης ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο ενταγμένης στη δράση γεωργικής έκτασης με επιλέξιμη καλλιέργεια, προκειμένου να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης.

Ζ. Ύψος ενίσχυσης Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται:

► στα 387 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά εκτάριο ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς

► στα 542 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα 627 ανά εκτάριο ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς

► στα 540 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 704 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, για την καλλιέργεια της δαμασκηνιάς

► στα 356,30 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα 426,30 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για το 5 οινοποιήσιμο αμπέλι (Περιγραφή καλλιέργειας στην ΕΑΕ: Αμπελώνες για παραγωγή οίνου) 

►  στα 490,80 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα 563,50 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για το επιτραπέζιο αμπέλι (Περιγραφή καλλιέργειας στην ΕΑΕ: Αμπελώνες για επιτραπέζια χρήση), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η σταφίδα (Περιγραφή καλλιέργειας στην ΕΑΕ: Αμπελώνες για παραγωγή σταφίδας).

Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται μέχρι και το ύψος των 14 € ανά εκτάριο ετησίως.

Η. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα 20 εκατομμύρια €. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 3 ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», μπορούν με δική τους ευθύνη να ξεκινήσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων της δράσης για την καλλιεργητική περίοδο 2020.


 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.01.08 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας