Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

FarmaDSS: Kαινοτόμο σύστημα υποστήριξης της παραγωγής βάμβακος με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης, ΙοΤ αισθητήρων και προηγμένων γεωπονικών μοντέλων

FARMADSS
FarmaDSS: Kαινοτόμο σύστημα υποστήριξης της παραγωγής βάμβακος με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης, ΙοΤ αισθητήρων και προηγμένων γεωπονικών μοντέλων

Ο γεωργικός τομέας, υπό την πίεση τόσο των συνθηκών του ελεύθερου ανταγωνισμού όσο και των περιορισμένων συντελεστών παραγωγής, καλείται να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του και ταυτόχρονα να αξιοποιήσει όσο το δυνατό καλύτερα τους διαθέσιμους συντελεστές παραγωγής.


Τo έργo συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

FARMADSS: Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος υποστήριξης της παραγωγής βάμβακος με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης, ΙοΤ αισθητήρων και προηγμένων γεωπονικών μοντέλων

Τομέας προτεραιότητας: 3-ΑΓΡ: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συμμετέχοντες: FARMACON (Συντονιστής), GET

 LOGOS


 

Στα πλαίσια της διεθνοποίησης των συναλλαγών και του εμπορίου, η λήψη γεωργικών αποφάσεων (farm decision making) τόσο σε επίπεδο εκμετάλλευσης όσο και σε επίπεδο περιοχής, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από πληθώρα πληροφοριών και δεδομένων (όπως ερευνητικά αποτελέσματα, πληροφορίες για τη δομή της αγοράς κ.α.).

Η απόκτηση συνεπώς πληροφοριών - δεδομένων στη γεωργία είναι στενά συνδεδεμένη με τη λήψη κάποιων αποφάσεων, καθώς αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα.

LOGO

Τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Σ.Υ.Α. – Decision Support Systems, DSS) ορίζονται ως συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που περιλαμβάνουν βάσεις μοντέλων και δεδομένων και χρησιμοποιούνται στην λήψη αποφάσεων. Αποτελούν «εργαλεία» που βοηθούν τους επιχειρηματίες γεωργούς και κάθε ένα που λαμβάνει αποφάσεις, στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην επιλογή της καλύτερης.

Μια από τις πλέον σημαντικές καλλιέργειες στην χώρα μας είναι το βαμβάκι.:

Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα βάμβακος της ΕΕ, κατέχοντας περισσότερο από το 80% του συνόλου της Ευρωπαϊκής παραγωγής. Το βαμβάκι είναι μια καλλιέργεια μεγάλης οικονομικής σημασίας για τον ελληνικό γεωργικό τομέα και αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 8% της συνολικής γεωργικής παραγωγής.

Η Θεσσαλία, η Μακεδονία και η Θράκη είναι κατά κόρον περιοχές καλλιέργειας βάμβακος. Η συγκεκριμένη πρόταση πραγματεύεται τα 2 μεγαλύτερα και διαχρονικότερα και πλέον κοστοβόρα προβλήματα στην καλλιέργεια βάμβακος:

✔  τον έλεγχο του επιβλαβούς εντόμου Helicoverpa armigera (πράσινου σκουληκιού) και

✔  την άρδευση.

Και τα δύο θέματα χρήζουν ολοκληρωμένης διαχείρισης, στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της οικονομικότητας της καλλιέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή έγκαιρων και στοχευμένων ψεκασμών ειδικά όταν αναφερόμαστε σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού.

CSIRO ScienceImage 7410 A larva of Helicoverpa armigera the worlds worst insect pest11

Εξίσου σημαντική είναι και η εφαρμογή ορθολογικής άρδευσης, όχι μόνο για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και την αποφυγή ρύπανσης των αποδεκτών, αλλά και για την επίτευξη της ιδεατής ισορροπίας μεταξύ παραγωγικής και βλαστικής ανάπτυξης, συνεπώς την αύξηση της παραγωγής, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λίπανσης, τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και τελικά την μείωση του κόστους παραγωγής.

Ο βασικός στόχος του έργου FarmaDSS είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (DSS). Θα έχει τη μορφή cloud εφαρμογής η οποία θα αποτελέσει πολύτιμο συμβουλευτικό εργαλείο για τον γεωπόνο και τον αγρότη.

Η εφαρμογή θα συνδυάζει:

✔ τη χρήση καινοτόμων μέσων ανάκτησης δεδομένων από IoT αισθητήρες,

δεδομένα και εφαρμογές τηλεπισκόπησης,

✔ καθώς και μοντέλων πρόβλεψης εντομολογικών προσβολών, σε συνδυασμό με τη χρήση ηλεκτρονικών φερομονικών παγίδων για την παρακολούθηση των πληθυσμών του εντόμου.

Βασικός στόχος είναι η άμεση λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση της καλλιέργειας του βαμβακιού μέσω ενός εργαλείου, γρήγορης απόκρισης και μεγάλης ακρίβειας, το οποίο να είναι εύχρηστο τόσο από τους ειδικούς όσο και από τους παραγωγούς, ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα της.

ICON

Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει:

✔ Στην έγκαιρη προειδοποίηση αλλά και παρακολούθηση ύπαρξης πληθυσμού του Helicoverpa armigera.
 

✔ Στην παρακολούθηση της εδαφικής υγρασίας της καλλιέργειας με δεδομένα πραγματικού χρόνου και την ποσοτική ενημέρωση για άρδευση, όταν απαιτείται.

✔ Στη μείωση του όγκου εργασίας για την παρακολούθηση των αγρών από τους ειδικούς που παρέχουν συμβουλευτική στους παραγωγούς.

✔ Στον εξορθολογισμό της χρήσης των εισροών και την προστασία του περιβάλλοντος, με τον περιορισμό της υπερβολικής άρδευσης και της εισροής χημικών προϊόντων στο υδάτινο οικοσύστημα.

✔ Στην εξοικονόμηση πόρων και την καλύτερη συνολική διαχείριση της καλλιέργειας στην Ελλάδα.

✔ Στη δημιουργία εύχρηστης εφαρμογής για τους τελικούς χρήστες.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου επιγραμματικά είναι:

✔ Βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού άρδευσης. Οι ποσότητες νερού που θα μειωθούν στις απολύτως απαραίτητες και δεν θα γίνεται σπατάλη του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου

✔ Έγκαιρη προειδοποίηση για άρδευση/φυτοπροστασία με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη διαχείριση του χρόνου

✔ Ελαχιστοποίηση των ψεκασμών και περιορισμός τους στους απολύτως απαραίτητους

✔ Μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση της βιωσιμότητας της καλλιέργειας του βαμβακιού

✔ Αύξηση ποιότητας και ποσότητας παραγωγής με φιλικό προς το περιβάλλον και βιώσιμο τρόπο

✔ Εξοικείωση των παραγωγών με τη χρήση ενός συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων

✔ Μείωση εργατοωρών

✔  Μείωση ενέργειας που απαιτείται για την άρδευση/φυτοπροστασία

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ FARMADSS ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FARMADSS ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: 

LOGO


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ“.

 FarmaDSS espa

 

 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας