Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Αντιμετώπιση σημαντικών Εχθρών & Ασθενειών στο Αμπέλι

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου
Αντιμετώπιση σημαντικών Εχθρών & Ασθενειών στο Αμπέλι

Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ:

Γυάλισµα σταφυλιού / αλλαγή χρώµατος σταφυλιού / αρχή ωρίµασης σταφυλιού

gyalisma rogwn

Ε Υ Δ Ε Μ Ι Δ Α

Στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων διαπιστώθηκε αύξηση των συλλήψεων των ακµαίων, γεγονός που σηµατοδοτεί την έναρξη της τρίτης περιόδου πτήσης της ευδεµίδας.

Οι προνύµφες της 3ης γενιάς του εντόµου εκκολάπτονται πάνω στις ράγες, την εποχή που τα σταφύλια διανύουν το στάδιο της ωρίµασης.

Κατά το στάδιο αυτό αυξάνεται η περιεκτικότητα σακχάρου στις ράγες. Ταυτόχρονα συµβαίνουν σε αυτές σηµαντικές ιστολογικές µεταβολές (χυµώδεις ράγες στα κρασοστάφυλα).

Εξαιτίας αυτών των αλλαγών, οι προνύµφες αυτής της γενιάς προσβάλλουν συνήθως µεγαλύτερο αριθµό ραγών, ενώ ταυτόχρονα είναι υψηλότερος ο κίνδυνος µόλυνσης των πληγωµένων ραγών από παθογόνους µύκητες και βακτήρια (βοτρύτης, ασπέργιλλοι, όξινη σήψη κ.ά.).

Από τις δευτερογενείς µολύνσεις των ραγών δηµιουργούνται σήψεις, οι οποίες επεκτείνονται ταχύτατα και συχνά καταστρέφουν ολόκληρο το σταφύλι.

Το µεγαλύτερο µέρος της απώλειας στην παραγωγή που προκαλείται από τις προνύµφες της 3ης γενιάς της ευδεµίδας, οφείλεται συχνά στις δευτερογενείς σήψεις.

Η απώλεια αυτή µπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή και για το λόγο αυτό απαιτείται η αποτελεσµατική καταπολέµηση των προνυµφών του εντόµου.

Η καταπολέµηση του εντόµου, ανεξάρτητα από τον τρόπο δράσης του εντοµοκτόνου, για να είναι αποτελεσµατική πρέπει να είναι προληπτική και να στοχεύει στα ωά (αυγά) και κυρίως στις προνύµφες, πριν αυτές προφθάσουν να µπουν µέσα στις ράγες και πριν να δηµιουργήσουν φαγώµατα στην επιφάνειά τους.

Συστήνεται επέµβαση µε σκευάσµατα που έχουν ωοκτόνο δράση µέσα στις επόµενες 3-4 ηµέρες, δηλ. από τότε που διαπιστώνεται αύξηση των συλλήψεων των ακµαίων στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων. Επέµβαση µε εντοµοκτόνα µε προνυµφοκτόνο δράση συστήνεται περίπου 4-5 ηµέρες αργότερα. Από τα προνυµφοκτόνα, προτιµάται η χρήση των σκευασµάτων του εντοµοπαθογόνου βακίλου Bacillus thuringiensis, διότι θεωρούνται πλήρως ατοξικά για την ωφέλιµη πανίδα και το περιβάλλον γενικότερα.

Ακολουθούν σκευάσµατα µε εκλεκτική δράση, όπως είναι οι ρυθµιστές ανάπτυξης και τα φυσικής προέλευσης εντοµοκτόνα, ως λιγότερο τοξικά για την ωφέλιµη πανίδα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της καταπολέµησης, είναι η πλήρης και µέχρις απορροής κάλυψη των σταφυλιών µε το ψεκαστικό διάλυµα.

Σε αυτό βοηθά το σωστό ξεφύλλισµα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Ευδεμίδα στο Αμπέλι πατήστε ΕΔΩ

Ψ Ε Υ Δ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Ι

Σε αµπελώνες που διαπιστώνεται προσβολή των σταφυλιών από ψευδόκοκκους, συστήνεται άµεσα επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο και σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση της ευδεµίδας.

Καλό είναι να γίνεται σήµανση (µαρκάρισµα) των προσβεβληµένων πρέµνων για την αποφυγή µεταφοράς των εντόµων στα γειτονικά πρέµνα µε τα ρούχα και τα καλλιεργητικά εργαλεία.

Η κάλυψη των σταφυλιών και της γύρω βλάστησης πρέπει να είναι πλήρης. Ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρµογή του εντοµοκτόνου πρέπει να δίνεται στα σκιερά µέρη του πρέµνου. Επίσης, καλό είναι να ψεκάζονται ο κορµός, οι κεφαλές και οι βραχίονες. Η επέµβαση κατά των ψευδόκοκκων µπορεί να συνδυαστεί µε αυτή για την ευδεµίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον Ψευδόκοκκο ή "πλανόκοκκο" ή "κόλλα" ή κάπνα" στο Αμπέλι πατήστε ΕΔΩ

Ω Ι Δ Ι Ο

Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των σταφυλιών από το ωίδιο, µέχρι τουλάχιστον και το στάδιο του “γυαλίσµατος” των ραγών και να προσεχθούν ιδιαίτερα τα αµπέλια που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες η ασθένεια ενδηµεί, καθώς επίσης και οι ευαίσθητες ποικιλίες.

Επισηµαίνεται το γεγονός, ότι η καταπολέµηση του ωιδίου είναι κυρίως προληπτική, δεδοµένου ότι η αντιµετώπιση της ασθένειας στην περίπτωση που έχουν εκδηλωθεί προσβολές από το παθογόνο, είναι εξαιρετικά δύσκολη και όχι πάντα αποτελεσµατική.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ωίδιο στο Αμπέλι πατήστε ΕΔΩ

Β Ο Τ Ρ Υ Τ Η Σ

Η σοβαρότερη και καταστροφικότερη µορφή προσβολής από τον µύκητα, είναι η σήψη των ώριµων σταφυλιών. Συχνά η δράση του συνεπικουρείται από άλλους σαπροφυτικούς µύκητες και κυρίως του Aspergillus niger.

Ο κίνδυνος προσβολής είναι µεγάλος στις υγρές και δροσερές περιοχές και κυρίως όταν υπάρχουν ράγες τραυµατισµένες από διάφορα αίτια, όπως ωίδιο, ευδεµίδα, άλλα έντοµα, ακανόνιστα ή υπερβολικά ποτίσµατα, πουλιά κ.ά.

Για την προληπτική αντιµετώπιση της ασθένειας συνιστάται η εφαρµογή µίας σειράς καλλιεργητικών και άλλων µέτρων όπως:

1) σωστή διαχείριση της κόµης των πρέµνων (βλαστολόγηµα και ξεφύλλισµα) για τη µείωση της υγρασίας και την αποτελεσµατική κάλυψη των βοτρύων µε το ψεκαστικό υγρό,

2) αποφυγή υπερβολικής και ακανόνιστης χρονικά άρδευσης,

3) αποτελεσµατική προστασία των σταφυλιών από το ωίδιο στα προηγούµενα στάδια ανάπτυξης,

4) αποτελεσµατική προστασία των σταφυλιών από την ευδεµίδα, αλλά και από άλλα έντοµα που προκαλούν πληγές ή/και µεταφέρουν σε αυτές µολύσµατα και

5) ορθολογική χρήση ορµονικών σκευασµάτων σε ορισµένες πυκνόραγες κυρίως ποικιλίες, για την επιµήκυνση της ράχης των σταφυλιών και προκειµένου αυτά να γίνουν λιγότερο συµπαγή.

Ο αριθµός των επεµβάσεων για την προστασία από την ασθένεια εξαρτάται από:

1) τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες,

2) το ιστορικό προσβολής του αµπελώνα από την ασθένεια,

3) την ευαισθησία της ποικιλίας στην ασθένεια και

4) το ποσοστό των τραυµατισµένων ραγών.

Σε υγρές και δροσερές περιοχές µε ιστορικό προσβολών από βοτρύτη, συνιστάται η διενέργεια µίας επέµβασης µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο στην έναρξη της ωρίµανσης και ενός δεύτερου 3─4 εβδοµάδες πριν τον τρύγο.

Συνιστάται οι ψεκασµοί στο στάδιο αυτό να γίνονται µε χαλκούχα σκευάσµατα, διότι προκαλείται σκλήρυνση της επιδερµίδας των ραγών και συνεπώς αύξηση της αντοχής τους στον βοτρύτη.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Βοτρύτη ή Σαπίλα στο Αμπέλι πατήστε ΕΔΩ

Ο Ξ Ι Ν Η   Σ Η Ψ Η

Πρόκειται για ασθένεια που παρατηρείται την περίοδο της ωρίµασης των σταφυλιών, όταν το ποσοστό των σακχάρων φθάνει το 10% περίπου. Η ευαισθησία των σταφυλιών αυξάνει όσο πλησιάζει ο τρύγος.

Η ασθένεια οφείλεται σε ένα σύµπλοκο βακτηρίων και σακχαροµυκήτων.

Η µόλυνση συντελείται πάντα µέσω πληγών στις ράγες και προκαλείται ταχύτατη σήψη των ραγών. Η σήψη συχνά επεκτείνεται σε ολόκληρο το σταφύλι και η απώλεια στην παραγωγή µπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Κύριος φορέας µετάδοσης της ασθένειας είναι το δίπτερο Drosophila melanogaster (κοινώς µύγα του ξυδιού), το οποίο επισκέπτεται τις πληγωµένες ράγες και µεταφέρει το µόλυσµα. Η παρουσία του εντόµου στον αµπελώνα αποτελεί ένδειξη ύπαρξης της ασθένειας.

Για την προστασία των σταφυλιών που ωριµάζουν από την ασθένεια, συνιστάται η λήψη µέτρων για την αποτροπή δηµιουργίας πληγών στις ράγες όπως:

1) έγκαιρη και αποτελεσµατική καταπολέµηση του ωιδίου,

2) αποτελεσµατική καταπολέµηση της ευδεµίδας καθώς και άλλων εντόµων που προκαλούν φαγώµατα στις ράγες,

3) ορθολογικό πρόγραµµα άρδευσης,

4) αποφυγή υπερβολικής λίπανσης,

5) ορθολογική χρήση ορµονικών σκευασµάτων σε πυκνόραγες ποικιλίες, προκειµένου τα σταφύλια να γίνουν λιγότερο συµπαγή και

6) εφαρµογή χαλκούχων σκευασµάτων, τα οποία προκαλούν σκλήρυνση της επιδερµίδας των ραγών.

Η καταπολέµηση της δροσόφιλας παρουσιάζει δυσκολία, αφενός διότι δεν υπάρχει εγκεκριµένο εντοµοκτόνο και αφετέρου η καταπολέµηση τοποθετείται χρονικά πολύ κοντά στον τρύγο.

Ξ Η Ρ Α Ν Σ Η   Ρ Α Χ Η Σ

Πρόκειται για τη σοβαρότερη φυσιολογική (µη παρασιτική) ασθένεια του αµπελιού.

Οφείλεται στη διαταραχή της σχέσης καλίου - ασβεστίου - µαγνησίου και εµφανίζεται την περίοδο της ωρίµανσης των βοτρύων.

Σε περίπτωση µεγάλης προσβολής, η απώλεια της παραγωγής µπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Για την προληπτική αντιµετώπιση της πάθησης συνιστώνται:

1) προσθήκη καλά χωνεµένης κοπριάς για τη βελτίωση της δοµής και της γονιµότητας του εδάφους,

2) ορθολογική εφαρµογή χειµερινού και θερινών κλαδεµάτων για τη σωστή ρύθµιση της ζωηρότητας των πρέµνων,

3) αποφυγή πλούσιας λίπανσης και ειδικότερα περιορισµός των καλιούχων λιπασµάτων και

4) αποφυγή υπερβολικής και ακανόνιστης άρδευσης.

Στις ευαίσθητες στην πάθηση ποικιλίες και στους αµπελώνες που συχνά εµφανίζεται η πάθηση, συστήνονται δύο ως τρεις ψεκασµοί µε άλατα του µαγνησίου ή µε διαφυλλικά λιπάσµατα υψηλής περιεκτικότητας σε µαγνήσιο.

Η εφαρµογή των επεµβάσεων τοποθετείται:

1) πριν από την έναρξη ωρίµανσης των σταφυλιών,

2) στην αρχή της ωρίµανσης και

3) 7-10 ηµέρες αργότερα.

Είναι σηµαντικό να γίνεται πλήρης διαβροχή των σταφυλιών µε το ψεκαστικό υγρό.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Ξήρανση Ράχης στο Αμπέλι πατήστε ΕΔΩ

 

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.


Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων


 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας