Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Φυτοπροστασία Τομάτας Υπαίθριας & Θερμοκηπίου

ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ | Πληροφορίες: Φωτοπούλου Αννέτα
Φυτοπροστασία Τομάτας Υπαίθριας & Θερμοκηπίου

Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη εντόµων και προσβολών ασθενειών και μυκήτων, σε επιτραπέζια Τομάτα Υπαίθρια & Θερμοκηπίου.

ΥΠΑΙΘΡΙΑ-ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ TOMATA

 ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΟ (Cladosporium fulvum, fulvia fulva)

KLADOSPORIO tomata

Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη εντόµων και προσβολών ασθενειών και μυκήτων.

Διαπιστώσεις: Την είσοδό του έκανε το κλαδοσπόριο στις υπαίθριες καλλιέργειες µε τοµάτες. Οι καιρικές συνθήκες πού επικρατούν είναι ευνοϊκές για τη ανάπτυξη του µύκητα και την µετάδοσή του.

Συνθήκες ανάπτυξης: Η ασθένεια προσβάλλει τα φυτά στα θερµοκήπια όταν επικρατούν υψηλή υγρασία 70%-95% και θερµοκρασίες από 4-320C, µε άριστη θερµοκρασία 22-240C.

Συµπτώµατα: Εµφανίζονται πρώτα στα κατώτερα φύλλα κιτρινοπράσινες ή κίτρινες κηλίδες, σε προχωρηµένο στάδιο οι κηλίδες γίνονται κιτρινοκαστανές και νεκρωτικές. Στην κάτω επιφάνεια η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται από την εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει χρώµα ανοικτό καστανό ή γκριζοκαστανό και υφή βελούδου.

Συστάσεις: Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (propineb, thriophanate-methyl, difenoconazol tribasic copper sulfate, copper hydroxide).

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ (Tetranychus urticae)

tetranyxos tomata all

Διαπιστώσεις: Την εµφάνισή του έκανε ο τετράνυχος στις πρώιµες (µε 5-7σταυρούς) και µεσοπρώιµες (µε 3- 5σταυρούς) καλλιέργειες υπαίθριας τοµάτας στούς νοµούς Μαγνησίας, Λάρισας και αναµένετε στους άλλους νοµούς. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων. Απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς λόγω του ότι η προσβολή από τους εχθρούς αυτούς εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.

Συστάσεις: Για την επιτυχία της χηµικής καταπολέµησης σηµασία έχει η έγκαιρη διάγνωση της προσβολής και ή άµεση καταπολέµηση µε ένα από τα εγκεκριµένα ακαρεοκτόνα πριν τα ακάρεα να αναπτυχθούν σε µεγάλους πληθυσµούς

Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, µε κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα (µε δραστικές ουσίες όπως: Abamectin ,avermectin, spiromesifen, sulphur, κ .α.

TUTA ABSOLUTA

tuta absoluta all

Διαπιστώσεις: H πτήση του εντόµου στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων συνεχίζεται. Οι πληθυσµοί του εντόµου στις πρώιµες καλλιέργειες Ανέρχονται σε 20-30 ατοµα/3ηµέρες/παγίδα Έχουν παρατηρηθεί οι πρώτες προσβολές στα φύλλα των φυτών στις πρώιµες καλλιέργειες τοµάτας (5-7 σταυρούς) και αναµένονται στις µεσοπρώιµες.(3-5 σταυρούς)) Το έντοµο έχει πολλές γενεές και σύντοµο βιολογικό κύκλο.

Φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα: baccilus thuringensis, abamectin κ.α. εγκεκριµένα σκευάσµατα.

Οι ψεκασµοί να γίνονται κατά προτίµηση µετά τη δύση του ήλίου και µε ένα µόνο εκλεκτικό εντοµοκτόνο (για tuta absoluta). Επανάληψη µετά από δεκαπέντε ηµέρες.

ΘΡΙΠΑΣ (Thrips tabaci-Frankiniella accidentalis)

THRIPAS

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του εντόµου.

Ο θρίπας προκαλεί ζηµιά στα φυτά µε το να διαρρηγνύει και να αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων και το κυριότερο είναι φορέας ιώσεων.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασµός για την καταπολέµηση του εντόµου µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα όπως: abamectin, beauveria bassiana strain gha, formetanate cypermethrin,κ.α.

ΑΦΙΔΕΣ (Aphis gossypii, Mysus persicae, Mysus nicotianae κ.α.)

AFIDES

Συνεχίζεται η παρουσία των αφίδων στις πρώιµες µεσοπρώιµες και όψιµες καλλιέργειες της τοµάτας.

Oι αφίδες προκαλούν πολλές ζηµιές στις καλλιέργειες αν δεν γίνει γρήγορη επισήµανση. Έχουν µεγάλη ικανότητα πολλαπλασιασµού, δυνατότητα µετάδοσης ιώσεων και δηµιουργία µελιτωµάτων. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους καλλιεργητές για τον έγκαιρο εντοπισµό των πρώτων αφίδων.

Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του εντόµου.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασµός στις καλλιέργειες όπου εντοπίζεται το έντοµο µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως thiamethrin, fatty acid potassium salt cypermethrin,deltamethrin, κ.α

 ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ(B. tabaci-Trialeurodes vaporarariorum)

aleurwdis tomata ypaithria

Διαπιστώσεις: Οι πληθυσµοί του εντόµου είναι µέτριοι στις πρώιµες καλλιέργειες τοµάτας στους νοµούς Καρδίτσας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.. Είναι φορέας ιώσεων και η προσβολή από τον αλευρώδη προκαλεί µείωση της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.

Συστασεις: Να γίνει ψεκασµός σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση των αφίδων και θριπών.


ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΩΙΔΙΟ (Leveillula taurica)

ypaithria widio

Διαπιστώσεις: Στις περιοχές όπου καλλιεργείται η τοµάτα θερµοκηπίου διαπιστώθηκε έναρξη προσβολής από το ωίδιο στις πρώιµες και µεσοπρώιµες καλλιέργειες τοµάτας και αναµένεται στις όψιµες.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του µύκητα και την µετάδοσή του.

Συµπτώµατα: Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εµφανίζονται κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες διαµέτρου 10-15 mm και στην κάτω επιφάνεια εµφανίζεται λεπτή λευκή µέχρι ανοιχτή καστανή εξανθηση. Τα κονίδια του µύκητα είναι αεροµεταφερόµενα και προκαλούν την διασπορά της ασθένειας.

Συστάσεις: Να γίνει καταπολέµηση του παθογόνου µύκητα (µόνο όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του), µε εκλεκτικά ωϊδιοκτόνα σκευάσµατα (µε δραστικές ουσίες όπως bupirimate, laminarin, triadimenol, pyraclostrobin, boscalid, azoxystrobin, trifloxystrobin, myclobutanil. κ.α.) και επανάληψη του ψεκασµού σε 8 ηµέρες.

ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΟ (Cladosporium fulvum, fulvia fulva)

ypaitria kladosporio

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του κλαδοσπόριου στις πρώιµες και µεσοπρώιµες καλλιέργειες µε τοµάτες θερµοκηπίου, αναµένεται στις όψιµες

Οι καιρικές συνθήκες πού επικρατούν είναι ευνοϊκές για τη ανάπτυξη του µύκητα και την µετάδοσή του.

Συνθήκες ανάπτυξης: Η ασθένεια προσβάλλει τα φυτά στα θερµοκήπια όταν επικρατούν υψηλή υγρασία 70%-95% και θερµοκρασίες από 4-32oC, µε άριστη θερµοκρασία 22-24 oC.

Συµπτώµατα: Εµφανίζονται πρώτα στα κατώτερα φύλλα κιτρινοπράσινες ή κίτρινες κηλίδες, σε προχωρηµένο στάδιο οι κηλίδες γίνονται κιτρινοκαστανές και νεκρωτικές. Στην κάτω επιφάνεια η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται από την εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει χρώµα ανοικτό καστανό ή γκριζοκαστανό και υφή βελούδου

Συστάσεις: Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (propineb, thriophanate-methyl, difenoconazol tribasic copper sulfate, copper hydroxide).

BOΤΡΥΤΗΣ (Botrytis cinerea)

botrytis tomata thermokhpiou

Διαπιστώσεις: Σε εξέλιξη. βρίσκεται η ασθένεια στις πρώιµες (7-10 σταυρούς) και µεσοπρώιµες (5-7σταυρούς) καλλιέργειες τοµάτας θερµοκηπίου, στους νοµούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας.

Συµπτώµατα: Προσβάλλει όλα τα µέρη των φυτών τοµάτας ( στελέχη. φύλλα, άνθη και καρπούς). Στα στελέχη σχηµατίζει καστανού χρώµατος έλκη, τα οποία καλύπτονται από τεφρά εξανθηση. Τα προσβεβληµένα άνθη αποκτούν καστανό χρώµα και πέφτουν, ενώ στους καρπούς η προσβολή αρχίζει από τον ποδίσκο ή την κορυφή.

Συνθήκες ανάπτυξης: Απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη του είναι η υψηλή υγρασία περιβάλλοντος (βροχοπτώσεις, οµίχλες, έλλειψη αερισµού, κ.λ.π.). αναπτύσσεται σε θερµοκρασίες 1-300C, µε άριστη θερµοκρασία τους18-230C. Την είσοδο του παθογόνου διευκολύνει η παρουσία πληγών, νεκρών φυτικών ιστών και ανθέων .

Καταπολέµηση:

α) Μείωση της υγρασίας στο χώρο των θερµοκηπίων µε καλό αερισµό, τα φυτά να είναι αραιά φυτεµένα και το πότισµα να γίνεται τις πρωινές ώρες.

β) Τήρηση καλής υγιεινής στις φυτείες µε αφαίρεση - καταστροφή των προσβεβληµένων φυτών ή φυτικών οργάνων και αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης.

γ) Χηµική καταπολέµηση µε άµεσο ψεκασµό στις καλλιέργειες όπου παρατηρείται ο βοτρύτης, µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια και εκλεκτικά για τον βοτρύτη φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα (όπως boscalid, pyraclostrobin, cyprodinil, fludioxonil, iprodione, κ.α.) και επανάληψη του ψεκασµού σε 8 ηµέρες, όπου υπάρχει πρόβληµα.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ (Tetranychus urticae)

ypaitria tetranyxos

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του τετρανύχου στις πρώιµες µεσοπρώιµες καλλιέργειες τοµάτας θερµοκηπίου, στους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας και αναµένεται στις όψιµες καλλιέργειες

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς λόγω του ότι η προσβολή από τους εχθρούς αυτούς εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.

Συστάσεις: Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, µε κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα (µε δραστικές ουσίες όπως: etoxazole, bifenazate, abamectin, κ .α.

ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ (Τrialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)

aleyrwdhs

Διαπιστώσεις: Μέτριοι έως υψηλοί είναι οι πληθυσµοί του Αλευρώδη στα θερµοκήπια µε τοµάτες.Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν τη ανάπτυξη του εντόµου.

Συστάσεις: Για τους βιοκαλλιεργητές συστήνεται η τοποθέτηση της παρασιτικής σφήκας του Αλευρώδη των θερµοκηπίων Encarcia formosa κ.α. αρπακτικά.

Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συστήνονται κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα: Acetamiprid, Pyriproxyfen, thiacloprid, pyrethrins, Lambda cyhalothrin, Beauveria bassiana stain GHAΚ. κα.

Παρατήρηση:

Για την καλύτερη καταπολέµηση του Αλευρώδη οι ψεκασµοί να γίνονται πολύ πρωί ή µετά την δύση του ηλίου διότι ο µεγαλύτερος πληθυσµός του εντόµου αυτές τις ώρες είναι συγκεντρωµένος στην κάτω επιφάνεια των φύλλων.

ΘΡΙΠΑΣ

thripas tomata thermokhpiou

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη του εντόµου.

Ο θρίπας είναι φορέας ιώσεων και προκαλεί ζηµιά στα φυτά µε το να διαρρηγνύει και να αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων..

Συστάσεις: Για τους βιοκαλλιεργητές συστήνεται η τοποθέτηση των αρπακτικών εντόµων των θριπών όπως: Phytoseiulus persimilis, Amblyseius barker, Amblyseius cucumeris, καθώς και µέλη της οικογένειας Anthocoridae, τα οποία είναι πολυφάγα αρπακτικά έντοµα των θριπών, αλευρωδών και αφίδων, όπως το Orius insidiosus, κ.ά.

Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συστήνονται κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα (abamectin, formetanate, methiocarb, beauveria bassiana strain gha, κ.α.)

TUTA ABSOLUTΑ

tuta absoluta tomata ypaithria

Προσβολές από Tuta Absoluta

Διαπιστώσεις: Οι συλλήψεις των ακµαίων του εντόµου στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων συνεχίζονται και εµφανίζονται 30-35 άκµαία/3ηµέρες/παγίδα στις πρώιµες καλλιέργειες και 15-25 ακµαία/3ηµερες/παγίδα στις όψιµες.

Από παρατηρήσεις στα θερµοκήπια διαπιστώθηκαν προσβολές στα φύλλα και αναµένονται στους καρπούς.

Συστάσεις: Να γίνουν επεµβάσεις µε κατάλληλα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Bacillus thuringiensis var. Kustaki (pb-54), Bacillus thuringiensis var. kurstaki (pb-54), emamectin, indoxacarb και spinosad κ.α..

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.


 Δελτία Γεωργικών Προειδοποίησεων

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας