Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019

Θρέψη - Λίπανση των Σιτηρών με λιπάσματα ΕNTEC® και UTEC®, από τη EUROCHEM

EUROCHEM
Θρέψη - Λίπανση των Σιτηρών με λιπάσματα ΕNTEC® και UTEC®, από τη EUROCHEM

Η αύξηση των αποδόσεων και η ποιότητα της παραγωγής στα σιτηρά εξαρτάται από την αρµονική και προσαρµοσµένη στις ανάγκες των φυτών θρέψη.

Γενικά στοιχεία για τη λίπανση

Μια ορθολογική λίπανση, πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλών στρεµµατικών αποδόσεων και παράλληλα να λαµβάνει υπόψη της τη διατήρηση της γονιµότητας του εδάφους. Οι συνολικές θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας για την παραγωγή 450kg/στρ. (ανάλογα και την ποικιλία) ανέρχονται σε 15-18 µονάδες Αζώτου, σε 6 µονάδες Φωσφόρου και µέχρι 8 μονάδες Καλίου όταν είναι διαπιστωμένη η έλλειψη του.

Ο τρόπος χορήγησης των θρεπτικών στοιχείων και ειδικότερα του Αζώτου, επηρεάζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα λίπανσης και ασκεί καθοριστική επίδραση στο ύψος των αποδόσεων και στα χαρακτηριστικά της καλλιέργειας.

Συνίσταται η χορήγηση του Αζώτου να γίνεται σε δύο δόσεις, µία κατά τη βασική λίπανση και µία κατά την επιφανειακή.

1

Άζωτο, ένα σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για τα σιτηρά

Το Άζωτο επηρεάζει περισσότερο από κάθε άλλο θρεπτικό στοιχείο τις στρεμματικές αποδόσεις και την ποιότητα της παραγωγής στην καλλιέργεια σιτηρών.

► Από τη σπορά έως την έναρξη του αδελφώματος, η παρουσία Αζώτου στο έδαφος είναι απολύτως απαραίτητη για το σχηματισμό των βλαστικών οργάνων των φυτών, και την καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας.

Την περίοδο αυτή, λόγω του αργού ρυθμού απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων, η χρήση σταθεροποιημένου Αζώτου στη βασική λίπανση ελαχιστοποιεί τις απώλειες έκπλυσης, αυξάνει τη διαθεσιμότητα του Φωσφόρου, συμβάλλει στη δημιουργία πλουσιότερου ριζικού συστήματος και πλεονεκτεί έναντι άλλων λιπασμάτων.

► Στο στάδιο αδελφώματος, η ακριβής και με βάση τις ανάγκες των φυτών προσφορά του Αζώτου προάγει την ανάπτυξη παραγωγικών αδερφιών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων.

► Την εποχή του καλαμώματος η επάρκεια του Αζώτου αυξάνει τον αριθμό των επιζώντων αδερφιών, συμβάλλει στο σχηματισμό περισσότερων και μεγαλύτερων στάχεων ανά στρέμμα και ευνοεί τη δημιουργία περισσότερων και μεγαλύτερων κόκκων ανά στάχυ.

► Την περίοδο του ξεσταχυάσματος, ικανοποιητική θρέψη της καλλιέργειας με Άζωτο παρατείνει την παραγωγική δραστηριότητα των φύλλων, προωθεί το γέμισμα των κόκκων, αυξάνει την περιεκτικότητα τους σε πρωτεΐνη και βελτιώνει την παραγωγή και την ποιότητα του καρπού.

Η επιφανειακή εφαρμογή σταθεροποιημένου Αζώτου την περίοδο του αδελφώματος, επιτυγχάνει την άριστη τροφοδοσία των φυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα, προσφέρει πλήρως αξιοποιήσιμο Άζωτο στην καλλιέργεια σε όλα τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης, αυξάνει τις στρεμματικές αποδόσεις και την ποιότητα της παραγωγής.

2

Τρόπος εφαρμογής της λίπανσης

Η μισή της συνολικής ποσότητας του Αζώτου και όλη η ποσότητα του Φωσφόρου, πρέπει να χορηγούνται κατά τη σπορά με τη βασική λίπανση, ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες για το σχηματισμό ενός πλούσιου και υγιούς ριζικού συστήματος και να εξασφαλίζεται η εύρωστη ανάπτυξη των φυτών κατά τη χειμερινή περίοδο.

Το υπόλοιπο μισό του Αζώτου χορηγείται επιφανειακά σε μια ή δυο δόσεις ανάλογα με την ποικιλία και το είδος της καλλιέργειας. Σε καλλιέργεια μαλακού σιταριού συνιστάται η εφάπαξ εφαρμογή της επιφανειακής λίπανσης στο στάδιο σχηματισμού των αδερφιών, ενώ στο σκληρό σιτάρι, η χορήγηση του Αζώτου σε δυο δόσεις, κατά την περίοδο του αδερφώματος και λίγο πριν την έναρξη του ξεσταχυάσματος, αυξάνει την παραγωγή και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπόρου.

Η διπλή εφαρμογή μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση των λιπασμάτων ΕNTEC®. Λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών τους τα λιπάσματά ENTEC® προσφέρουν με ομαλή ροή και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τις απαιτούμενες ποσότητες Αζώτου στα φυτά.

Η εφαρμογή Καλίου δεν κρίνεται απαραίτητη παρά μόνο στα ελαφρά αμμώδη εδάφη και στην περίπτωση απομάκρυνσης ή καύσης της καλαμιάς, καθώς το στοιχείο αυτό συσσωρεύεται στο άχυρο και επιστρέφει μετά το θερισμό στο χωράφι.

utec logo

Χαρακτηριστικά

Τα λιπάσματα UTEC® αποτελούν λιπάσματα νέας γενιάς με παρεμποδιστή Ουρεάσης. Κατά την εφαρμογή της Ουρίας στο έδαφος ένα ποσοστό μεταξύ 30% και 50% του Αζώτου μπορεί να χαθεί. Με τη χρήση UTEC® αποφεύγονται αυτές οι απώλειες.

Δράση

Κατά την εφαρμογή της Ουρίας στο έδαφος, ένα πσοσοστό μετατρέπεται σε Αμμωνία και ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Υδρόλυση της Ουρίας και καταλύεται από το ένζυμο Ουρεάση. Το UTEC® εμποδίζει προσωρινά τη δράση της Ουρεάσης, επιδρά θετικά στην επιβράδυνση διάσπασης της Ουρίας και συνεπώς στις απώλειες του Αζώτου λόγω διαφυγής σε αέρια μορφή.

Πλεονεκτήματα στα σιτηρά

Η επιφανειακή λίπανση με UTEC 46® και UTEC 40® καθυστερεί την υδρόλυση της Ουρίας μέχρι και 14 ημέρες. Το διάστημα αυτό η Ουρία μετατρέπεται σταδιακά στην απαραίτητη μορφή Αζώτου για τα φυτά χωρίς να υπάρχουν απώλειες λόγω εξαέρωσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του Αζώτου από τα φυτά που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής.

Τέλος, η εξάλειψη των απωλειών έκπλυσης και εξαέρωσης σε συνδυασμό με την παρατεταμένη παρουσία του Αζώτου στο έδαφος, αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα στις ξηροθερμικές περιοχές και σε περιόδους ξηρασίας, καθώς επιτρέπουν στον παραγωγό την πρωιμότερη εφαρμογή των λιπάνσεων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των λιγοστών βροχοπτώσεων και της εδαφικής υγρασίας μιας ξηροθερμικής χρονιάς.

entec logo

Χαρακτηριστικά

Τα λιπάσματα ENTEC® είναι προϊόντα μακροχρόνιας εργαστηριακής και εφαρμοσμένης έρευνας, ενσωματώνοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα της θρέψης των καλλιέργειών.

Περιέχουν το 30%-40% του Αζώτου υπό τη μορφή Νιτρικού άλατος για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των φυτών, ενώ το υπόλοιπο 60-70% του Αζώτου βρίσκεται σε «σταθεροποιημένη» Αμμωνιακή μορφή.

Η Αμμωνιακή μορφή του αζώτου, σε συνδυασμό με τη δράση του αναστολέα νιτροποίησης DMPP που περιέχουν, επιμηκύνουν το χρόνο παραμονής του αζώτου στο έδαφος, εναρμονίζοντας την παροχή του στις εκάστοτε απαιτήσεις των φυτών ενώ η διάθεση του γίνεται κλιμακωτά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δράση

Η λίπανση με ENTEC® δίνει στα φυτά τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται για περισσότερο από 10 εβδομάδες τόσο τη Νιτρική όσο και την Αμμωνιακή μορφή του Αζώτου, γεγονός καθοριστικής σημασίας για την ισορροπημένη θρέψη και την επιτυχία της καλλιέργειας.

Η ομαλή και με βάση τις ανάγκες των φυτών προσφορά του Αζώτου, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και αυξάνει σημαντικά τις στρεμματικές αποδόσεις και την ποιότητά της παραγωγής.

Πλεονεκτήματα στα σιτηρά

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά λιπάσματα, το μακράς διάρκειας σταθεροποιημένο Άζωτο των ENTEC® λιπασμάτων, δημιουργεί σταθερούς δεσμούς με τα εδαφικά κολλοειδή αποτρέποντας τις απώλειες κατά τη χειμερινή περίοδο, που τα φυτά αδυνατούν λόγω ψύχους και τη χειμερινή περίοδο, που τα φυτά αδυνατούν λόγω ψύχους και περιορισμένης ανάπτυξης να το αξιοποιήσουν. Με τη μακρόχρονη παραμονή στη ζώνη του ριζικού συστήματος και την αποφυγή της έκπλυσης σε βαθύτερα στρώματα, η βασική λίπανση με λιπάσματα ENTEC® μεγιστοποιεί την εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων εξασφαλίζοντας καλύτερη εγκατάσταση και πλουσιότερο αδέλφωμα της καλλιέργειας στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της.

Στην επιφανειακή λίπανση, η χρήση των ENTEC® λιπασμάτων προσφέρει επαρκή τροφή στα φυτά, ακόμη και στα τελευταία κρίσιμα στάδια του ξεσταχυάσματος και του γεμίσματος των κόκκων, αυξάνοντας καθοριστικά την παραγωγή.

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΜΕ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΕNTEC® KΑΙ UTEC® ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ:

 4.3

► Άριστη αξιοποίηση των μονάδων του λιπάσματος

► Ομαλή και συνεχή παροχή Αζώτου στα φυτά με βάση τις απαιτήσεις τους

► Μείωση των απωλειών Αζώτου από έκπλυση ή εξαέρωση (όλο το Άζωτο στα φυτά)

► Αυξημένη πρόσληψη του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων του εδάφους

► Ισόρροπη και παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της

► Αύξηση των αποδόσεων σε σχέση με τα παραδοσιακά λιπάσματα

► Υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή (αυξημένη στρεμματική απόδοση, περισσότερη πρωτεΐνη και μειωμένα Νιτρικά)

► Πρωιμότερη εφαρμογή των λιπάνσεων σε ξηρικές περιοχές

► Προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων από τα Νιτρικά

► Εφάπαξ εφαρμογή του λιπάσματος σε προγράμματα απονιτροποίησης

► Μείωση του αριθμού εφαρμογών καθώς και της ποσότητας του λιπάσματος ανά στρέμμα

► Μείωση του κόστους παραγωγής που προέρχεται από την αυξημένη στρεμματική απόδοση, τη μικρότερη εφαρμοζόμενη ποσότητα λιπάσματος και τη μείωση του αριθμού των εφαρμογών.

5

6

 

 LINE BLOG LOGO

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας