Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2017

Διάστημα πριν την συγκομιδή (PHI) & Χρονικό διάστημα επανεισόδου (REI)

Γράφει: η Ομάδα γεωπόνων της Farmacon - Farmacon Team
Διάστημα πριν την συγκομιδή (PHI) &  Χρονικό διάστημα επανεισόδου (REI)

Όλα τα φυτοφάρμακα αναφέρουν ένα χρονικό διάστημα πριν από τη συγκομιδή (PHI) στην ετικέτα. Αυτός είναι ο χρόνος, σε ημέρες, μεταξύ της στιγμής ψεκασμού μιας καλλιέργειας με ένα φυτοφάρμακο και της χρονικής στιγμής που μπορεί να γίνει η συγκομιδή.

Δηλαδή, μετά την εφαρμογή ενός φυτοφαρμάκου σε μια καλλιέργεια, πρέπει να περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι τη συγκομιδή των καρπών.

Ο λόγος που έχουν καθορισθεί τα PHIs είναι για να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα που καταναλώνονται δεν περιέχουν επικίνδυνα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων.

Το πρώτο βήμα για τον προσδιορισμό ενός PHI είναι να προσδιοριστεί ένα ασφαλές υπόλειμμα φυτοφαρμάκων για την ανθρώπινη κατανάλωση.

Αυτό είναι γνωστό ως ανοχή. Δηλαδή, πόσο από το φυτοφάρμακο ή το προϊόν διάσπασης του φυτοφαρμάκου είναι σε ένα ασφαλές επίπεδο στα φρούτα ή τα λαχανικά.

Στη συνέχεια, διεξάγονται μελέτες σχετικά με φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες σε διαφορετικούς χρόνους πριν από τη συγκομιδή, για να προσδιοριστεί πόσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο πριν επιτευχθεί το επίπεδο ανοχής. Για παράδειγμα, ορισμένοι καρποί μπορούν να συλλεχθούν την ίδια ημέρα εφαρμογής των φυτοφαρμάκων. Άλλοι καρποί δεν πρέπει να συλλέγονται για αρκετές ημέρες.

Είναι λοιπόν σημαντικό να τηρούνται τα χρονικά όρια που ορίζει το PHI και να μην τα υπερβαίνουμε διότι με οποιαδήποτε υπέρβασή τους στην ουσία παραβιάζονται και τα όρια που ορίζουν με τη σειρά τους και τα MRLs. Έτσι κατ’επέκταση η υπέρβαση των ορίων τωνMRLs σημαίνει πιθανός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, το συγκομισμένο προϊόν θα μπορούσε να κατασχεθεί, να καταστραφεί ή να απαγορευθεί η εξαγωγή του.


Διαβάστε το σχετικό άρθρό: 

MRLs: Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων


phi4

Χρονικό διάστημα επανεισόδου (REI)

Eίναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται να παρέλθει αφού έχει εφαρμοσθεί το φυτοφάρμακο, για την επανείσοδο των ανθρώπων στον αγρό. Η τήρηση αυτού του ορίου επιτρέπει τη διάσπαση των υπολειμμάτων του φυτοφαρμάκου έτσι ώστε τα όριά του να μη θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

Το REI είναι απαραίτητο όταν η ημερήσια έκθεση σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων αναμένεται να είναι πάνω από τα επίπεδα που θεωρούνται ασφαλή.

Η πιθανή ημερήσια έκθεση υπολογίζεται από την ποσότητα υπολειμμάτων που μπορεί να απομακρυνθεί από το φύλλωμα του φυτού (υπολείμματα φυλλώματος που εκτοξεύονται), την συνολικής επιφάνειας της καλλιέργειας που έρχεται σε επαφή με το δέρμα των εργαζομένων και τη διάρκεια της έκθεσης. Ένα REI μπορεί να κυμαίνεται από μερικές ώρες έως και μερικές ημέρες.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να ενημερώνουν ότι έχει γίνει χρήση φυτοφαρμάκων σε ένα χωράφι ή οπωρώνα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν, εφαρμογή μόνο των εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και μόνο για τις καλλιέργειες που αναγράφονται στην ετικέτα και μόνο βάσει των οδηγιών εφαρμογής (αναγραφόμενο μεσοδιάστημα εφαρμογής, αριθμός εφαρμογών και PHI).

Κάποιες πιθανές ερωτήσεις-απαντήσεις, μάλλον θα μπορούσαν να βοηθήσουν...

phi5

1. Εάν στην ετικέτα του σκευάσματος δεν αναγράφεται το PHI, τί γίνεται;

Εάν στην ετικέτα δεν αναγράφεται το PHI για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, τότε θα πρέπει, αφού γίνει η εφαρμογή του σκευάσματος, να περιμένουμε να στεγνώσει αυτό τελείως πριν γίνει η επανείσοδος στον αγρό καθώς και πριν τη συγκομιδή. Επειδή είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πότε θα έχουν στεγνώσει τα υπολείμματα του φυτοφαρμάκου, ειδικά σε περιόδους υψηλής υγρασίας, συνιστάται αναμονή 12 ωρών πριν την επανείσοδο στον αγρό ή πριν τη συγκομιδή.

2. Τι μπορεί να γίνει εάν είναι αναγκαία η επανείσοδος στον αγρό πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα επανεισόδου;

Η τήρηση των χρονικών ορίων επανεισόδου στο αγρό είναι αυστηρή από τη στιγμή που η έκθεση ενός ατόμου στα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων αναμένεται να είναι υψηλού κινδύνου. Οι συγκεκριμένες οδηγίες υπάρχουν στην ετικέτα του προϊόντος και διαφέρουν ανάλογα με την εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί στον αγρό.

3. Σε περίπτωση βροχής μετά την εφαρμογή του φυτοφαρμάκου, θα μειωθεί το PHI και το REI;

Επίσης, στην περίπτωση που εφαρμοσθούν χαμηλότερες δοσολογίες ή εφαρμογή του σκευάσματος σε ζώνες;

Η μοναδική περίπτωση που μπορούν να μειωθούν τα όρια του PHI ή του REI είναι εάν αυτό αναγράφεται στη ετικέτα του προϊόντος. Για παράδειγμα, η ετικέτα θα σας πει εάν μία χαμηλότερη δοσολογία εφαρμογής μπορεί να υποστηρίξει μια μειωμένη τιμή του PHI. Εάν ένα συγκεκριμένο REI δεν χρειάζεται να ισχύει για όλες τις δραστηριότητες επανεισόδου, η ετικέτα θα προσδιορίσει διαφορετικά REI για διαφορετικές εργασίες. Η μη τήρηση των προβλεπόμενων διαστημάτων στις ετικέτες των φυτοφαρμάκων θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία και επομένως και απαγορεύεται.

4. Στην περίπτωση ταυτόχρονης εφαρμογής παραπάνω του ενός φυτοφαρμάκων με διαφορετικές τιμές PHI, ποιό PHI τελικά εφαρμόζω;

Πρέπει πάντα να επιλέγονται τα μεγαλύτερα PHI και REI που βρίσκονται στις ετικέτες όλων των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν στο μίγμα δεξαμενών.

5. Εάν το προϊόν που θα συλλεχθεί πρόκειται να αποθηκευθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα η προορίζεται για επεξεργασία, ισχύουν ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση τα όρια PHI και REI;

Τα PHI και REI θα πρέπει πάντα να τηρούνται. Όταν ένα φυτοφάρμακο παίρνει έγκριση και είναι έτοιμο για εμπορική διάθεση, πάντα λαμβάνονται υπ’όψιν οι διάφοροι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να μειώσουν τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες με την πάροδο του χρόνου. Αυτοί οι παράγοντες συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη του φυτού, τις καιρικές συνθήκες (βροχή, ακτίνες UV), μικροοργανισμούς κ.α. Όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες είναι απόντες κατά την αποθήκευση ενός προϊόντος ή όταν αυτό πρόκειται να μεταποιηθεί οπότε και η αποικοδόμηση του φυτοφαρμακού μπορεί να επιβραδυνθεί, άρα και να αλλάξουν τα όρια.

Τα MRLs (μέγιστα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων) έχουν ορισθεί τόσο για τα συγκομισθέντα όσο και για μεταποιημένα προϊόντα βάσει βέβαια των ορίων υπολειμμάτων που αναμένονται να ανιχνευθούν στην καλλιέργεια μετά την παρέλευση του PHI.

Άρα, εάν κάποιας καλλιέργειας τα όρια του PHI δεν τηρηθούν, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία καλλιέργεια με αυξημένες τιμές των επιτρεπτών ορίων MRLs το οποίο και θα σήμαινε πιθανό κίνδυνο της υγείας των καταναλωτών καθώς και πιθανή οικονομική απώλεια για τον παραγωγό.

6. Θα μπορούσα να συγκομίσω νωρίτερα εάν πλύνω τους καρπούς πριν τη διάθεσή τους στην αγορά;

Ξανά υπενθυμίζουμε πως η ετικέτα του προϊόντος είναι νόμος και σίγουρα δεν υπάρχει καμία ετικέτα που να υποστηρίζει την παραπάνω άποψη. Ένα προϊόν που είναι διασυστηματικό (τα περισσότερα που εφαρμόζονται είναι), δεν μπορεί να ξεπλυθεί. Ακόμη και εάν εφαρμοστεί ένα προϊόν επαφής το οποίο παραμένει στην επιφάνεια του προϊόντος, οι δοκιμασίες ΡΗΙ δεν διεξήχθησαν με το πλύσιμο ως μεταβλητή. Δεν είναι γνωστό το πόσο μπορούν να μειωθούν τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων εάν αυτά ξεπλυθούν. Επομένως, το πλύσιμο δεν έχει καμία σημασία για το PHI.

Προς γνώση και συμμόρφωση όλων, εφαρμόζουμε τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πάντα βάσει ετικέτας!!!

 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας