Πέμπτη, 07 Ιανουαρίου 2021

Η «Έξυπνη Γεωργία» στην διάθεση του νέου αγρότη

Ζαφειριάδης Σπυρίδων, Καραγιάννη Βασιλική - Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής
Η «Έξυπνη Γεωργία» στην διάθεση του νέου αγρότη

Ένας αναδυόμενος τομέας της επιστήμης υποσχόμενος νέες καινοτομίες και αειφορικά συστήματα στη διαχείριση του αγρού.

Η «έξυπνη γεωργία» σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους αγροτικής παραγωγής, δίνει την δυνατότητα για μια πιο παραγωγική και βιώσιμη γεωργική παραγωγή.

Σήμερα, η εντατικοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών ωθεί το νέο αγροτεχνολογικό κύμα της «έξυπνης γεωργίας», το οποίο ουσιαστικά εφαρμόζει νέες τεχνολογίες στην αγροτική παραγωγή και αγροδιατροφική αλυσίδα (π.χ. αποθήκευση, συντήρηση, μεταποίηση, μεταφορά, διάθεση προϊόντων).

Τεχνολογικές κατηγορίες στη Γεωργία Ακριβείας

1. Παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσεως (GPS)

2. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS)

3. Αισθητήρες

4. Τηλεπισκόπηση

5. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (Drones)

6. Συστήματα ρομποτικής

7. Ζώνες διαχείρισης

 

1. Παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσεως (GPS)

Η λειτουργία του GPS εξαρτάται από είκοσι τέσσερις δορυφόρους οι οποίοι κινούνται γύρω από τη γη και στέλνουν διαρκώς ραδιοσήματα στην επιφάνεια της τα οποία λαμβάνονται από ραδιολήπτες ή πομποδέκτες. Αυτοί με τη σειρά τους επεξεργάζονται τα στοιχεία που έλαβαν και παρέχουν πληροφορίες για τη θέση ενός σημείου, το υψόμετρο του, την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης του. Ειδικότερα, τα συστήματα αυτά καταγράφουν το χωράφι χρησιμοποιώντας γεωγραφικές συντεταγμένες και εντοπίζουν και καθοδηγούν γεωργικά οχήματα μέσα σε ένα χωράφι με ακρίβεια δύο εκατοστών.

2. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS)

Τα συστήματα αυτά διαχειρίζονται χωρικά δεδομένα και συσχετίζουν τις ιδιότητες τους. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγουν δεδομένα για συγκεκριμένες γεωγραφικές θέσεις τα οποία αναλύουν με τη βοήθεια λογισμικού και παρέχουν έναν διαδραστικό χάρτη δεδομένων για τις θέσεις αυτές. Με τη βοήθεια του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών ο γεωργός μπορεί να ελέγχει το επίπεδα 20 εισροών κρατώντας έναν πίνακα καταγραφής των αποτελεσμάτων αυτών σε μια χωρική σειρά. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι το περίγραμμα του αγρού, ο χάρτης εδαφικών τύπων, τα σημεία δειγματοληψίας, ο πληθυσμός των ζιζανίων, ο χάρτης στράγγισης , ο χάρτης παραγωγής. Για τη δημιουργία θεματικών χαρτών χρησιμοποιούνται λογισμικά γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS). Το πιο διαδεδομένο λογισμικό είναι το ArcGIS (ESRI, California, USA).

Τα συστήματα μεταβλητών εφαρμογών (VRA ή VRT)

Αυτά τα συστήματα τοποθετούνται στα αγροτικά μηχανήματα και βασίζονται σε τεχνικές χαρτογράφησης και σε αισθητήρες ώστε να μεταβάλουν την ποσότητα και το είδος των εισροών σύμφωνα με τις ανάγκες του αγρού τη δεδομένη χρονική στιγμή.

 2

Συστήματα παρακολούθησης αποδόσεων (Yield Monitoring System)

Μέσω των συστημάτων αυτών, λαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τη μέτρηση και τη καταγραφή της απόδοσης μίας καλλιέργειας κατά τη συγκομιδή δημιουργώντας ένα χάρτη εφαρμογής.

3
Αυτοματοποιημένα συστήματα πλοήγησης

Τα συστήματα αυτά έχουν την ικανότητα αντίληψης ειδικών οδηγικών καθηκόντων (αυτόματες κινήσεις μηχανημάτων), και έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια στην οδήγηση λόγω του συστήματος GPS.

4

3. Αισθητήρες

Είναι μικρού μεγέθους και ενεργειακά αυτόνομοι, αποτελούμενοι από επιμέρους τμήματα αίσθησης, επεξεργασίας δεδομένων και επικοινωνίας. Επικοινωνούν σχετικά σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους και έχουν τη δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας. Εκτός από τη μειωμένη ενέργεια, τη μνήμη, το εύρος ζώνης επικοινωνίας και την υπολογιστική τους ικανότητα, μπορούν επίσης να αντιδρούν σε μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών.

4. Τηλεπισκόπηση

Τηλεπισκόπηση ορίζεται η επιστήμη που παρατηρεί και μελετά τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας της γης εξ αποστάσεως με τη βοήθεια της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Με τη χρήση της τηλεπισκόπησης ο κάθε αγρότης λαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες από ψηφιακές εικόνες για τις καλλιέργειές του. Στόχος είναι η αποτύπωση της χωρικής παραλλακτικότητας του αγρού, έτσι ώστε οι καλλιεργητικές πρακτικές και εισροές να γίνονται εντοπισμένα. Τα δεδομένα οργανώνονται σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) μαζί με άλλους τύπους δεδομένων για τη λήψη ορθών αποφάσεων όσον αφορά τις γεωργικές καλλιέργειες και τις γεωργικές στρατηγικές.

5. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (Drones)

Με τον όρο U.A.V. (Unmanned Aerial Vehicle) εννοούμε το εναέριο μέσο το όποιο κινείται χωρίς χειριστή στο εσωτερικό του. Η πτήση του ελέγχεται είτε αυτόνομα με φερομένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αισθητήρια όργανα εντός του είτε με τηλεχειρισμό από κάποιον χειριστή που βρίσκεται στο έδαφος ή σε κάποιο άλλο μέσο. Η αξιοποίηση των drones για να παρακολουθούν τους αγρούς, διερευνώντας την υγρασία και την έλλειψη θρεπτικών συστατικών στις καλλιέργειες έχει τεράστιες δυνατότητες για τους αγρότες. Παρέχουν ταχύτητα στην ανίχνευση προβλημάτων καθιστώντας τον αγρότη ικανό να παραβρεθεί στις καλλιέργειες ανά πάσα στιγμή.

5

6. Ρομποτική στην Έξυπνη Γεωργία

Ο στόχος των ρομποτικών μηχανών είναι να διαθέτουν μια τεχνογνωσία ώστε να είναι ικανά να προσδιορίζουν τι θα έκανε ο γεωργός κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη αναλύοντας τις ενέργειες αυτές κάτω από μηχανικό έλεγχο. Τα οχήματα είναι ικανά να δουλέψουν κάτω από ανεξάρτητες καιρικές συνθήκες με αυτόματη ανίχνευση και έλεγχο κάθε εργασίας, αλλά λόγω της αργής τους κίνησης πρέπει να δουλεύουν με τη χρήση επανδρωμένου ελκυστήρα. Ένας ακόμη στόχος στην κατασκευή ρομποτικών μηχανών έξυπνης γεωργίας είναι η μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, με τη δημιουργία μικρότερων οχημάτων, με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας που θα εργάζονται κάτω από διάφορες συνθήκες. Οι μηχανές αυτές χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση της σποράς, τη φροντίδα των φυτών και τη συγκομιδή τους. 

6

7. Δημιουργία ζωνών διαχείρισης

Είναι μία καινούρια μορφή ταξινόμησης δεδομένων, γνωστή ανάλυση συστάδων (cluster analysis κάνει μείωση στη διάσταση των δεδομένων. Δηλαδή ταξινομεί τα σημεία ή τις παρατηρήσεις σε δύο ή περισσότερες κλάσεις (ζώνες διαχείρισης) βασισμένη σε συνδυασμούς των διάφορων μεταβλητών. Στόχος της είναι η ελαχιστοποίηση της παραλλακτικότητας εντός της κλάσης και η μεγιστοποίηση της παραλλακτικότητας μεταξύ των κλάσεων.

 

Βιβλιογραφία

Chen, D., Shams, S., Moreno, C. and Leone, A., 2010.Assessment of open source GIS software for water resources management in developing countries. Journal of Hydroenvironment Research, 4(3), 253-264.

Lei, X., Wang, Y., Liao, W., Jiang, Y., Tian Y. and Wang, H., 2011. Development of efficient and cost-effective distributed hydrological modeling tool MWEasyDHM based on open-source MapWindow GIS. Computers & Geosciences, 37, 1476-1489.

Ortiz, B. V., Balkcom, K. B., Duzy, L., van Santen, E. and Hartzog, D. L. 2013. Evaluation of agronomic and economic benefits of using RTK-GPS-based auto-steer guidance systems for peanut digging operations. Precision Agriculture, 14, 357-375.

Φουντάς, Σ., Γέμτος, Θ., 2015. Γεωργία ακριβείας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

https://blog.farmacon.gr/katigories/texniki-arthrografia/georgia-akriveias/item/1309-i-texnologia-tis-georgias-akriveias

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας