Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022

Μέθοδοι διαχείρισης και φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια της ροδακινιάς

Μέθοδοι διαχείρισης και φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια της ροδακινιάς

Η καλλιέργεια της ροδακινιάς έχει μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον και δεν απαιτεί μόνο γνώσεις τεχνικής, όπως γενικά πιστεύεται, αλλά και επιστημονική κατάρτιση.

Αποτελεί μια από της κυριότερες καλλιέργειες στην Ελλάδα. Κατά την καλλιέργεια  εμφανίζονται σημαντικές απώλειες που οφείλονται στις ασθένειες και στους εχθρούς της ροδακινιάς. Οι απώλειες αυτές, που προκαλούνται από την μείωση της ποσότητας και την υποβάθμιση της ποιότητας έχουν ως συνέπεια την μείωση του εισοδήματος. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη για τους παραγωγούς η προστασία των καλλιεργειών έτσι ώστε να περιοριστούν οι απώλειες στο ελάχιστο.

Επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας για την εγκατάσταση ενός οπωρώνα ροδακινιάς.

Α. Να μην έχει βεβαρημένο ιστορικό σε παγετούς.

Οι ανοιξιάτικοι παγετοί συνήθως προκαλούν ζημιές στα δένδρα. Μερικοί μέθοδοι προστασίας από τον παγετό είναι:

1) Επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας του οπωρώνα (π.χ. κλίση εδάφους 1-3%, κοντά σε υδάτινους όγκους).

2) Επιλογή ανθεκτικής ποικιλίας. Συγκριτικά μεγαλύτερη αντοχή σε ανοιξιάτικους παγετούς έχει βρεθεί στις κονσερβοποιήσημες ποικιλίες ροδακινιάς Romea (έχει μεγάλο βαθμό ανθοφορίας και μικρό ποσοστό καρπόπτωσης) και Katherina (είναι οψιμανθής) στην επιτραπέζια ποικιλία ροδακινιάς Fayette και στις ποικιλίες νεκταρινιάς Andrianna, Red Gold, Rita Star και S. Sun Glo.

3) Να περιορίζονται οι αζωτούχες λιπάνσεις τον Φθινόπωρο. Τα δένδρα να είναι εύρωστα και υγιή.

4) Να κόβονται τα ζιζάνια γιατί εμποδίζουν την συσσώρευση θερμοκρασίας από το έδαφος την ημέρα και την αντανάκλαση της θερμότητας στα δένδρα την νύχτα.

5) Συνιστάται το ασβέστωμα του κορμού γιατί να μειώνεται η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ακραίων θερμοκρασιών την ημέρα και νύχτα.

Προστασία καλλιέργειας

Η επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας για την εγκατάσταση του οπωρώνα ροδακινιάς συνεισφέρει στην ευρωστία των δένδρων και στην αποφυγή προσβολών με πολλούς τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρονται:

α. Μείωση δευτερογενών προσβολών από πληγές η καταπόνηση εξαιτίας περιβαλλοντικών συνθηκών όπως παγετός και χαλάζι.

β. Μείωση προσβολών εξαιτίας της χρονικής ασυμβατότητας των βλαστικών σταδίων των δένδρων με τις περιόδους ανάπτυξης των εχθρών και ασθενειών.

γ. Αποφυγή εγκατάστασης οπωρώνα σε περιοχές που έχουν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη συγκεκριμένων εχθρών και ασθενειών (π.χ. μονίλια σε υγρές περιοχές) ή (ωίδιο) τα μολύσματα βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα (π.χ. αδρομυκώσεις σε περιοχές όπου επί σειρά ετών καλλιεργούνται κηπευτικά).

Οι χειρισμοί που πρέπει να γίνονται σε παγετόπληκτα δένδρα είναι :

► Τα τμήματα του δένδρου όπου υπάρχουν σχασίματα του φλοιού πρέπει να καλύπτονται με κόλλα εμβολιασμού για να αποφευχθεί η είσοδος παθογόνων.

► Μετά από έναν παγετό τα δένδρα πρέπει να ψεκάζονται με κατάλληλα μυκητοκτόνα και δεν πρέπει να κλαδεύονται.

Β. Οι προσβολές από ασθένειες στους καρπούς είναι μεγαλύτερες όταν ωριμάζουν με υψηλή σχετική υγρασία (φθινόπωρο) και οι προσβολές από έντομα συνήθως είναι μεγαλύτερες όταν ωριμάζουν τον Αύγουστο.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τα γενικά προληπτικά και καλλιεργητικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των κυριότερων εχθρών και ασθενειών της ροδακινιάς αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

► Επιλογή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού από επίσημα αναγνωρισμένα φυτώρια που λειτουργούν με την άδεια του Υπουργείου Γεωργίας.

► Επιλογή ποικιλιών και υποκειμένων που παρουσιάζουν άριστη προσαρμοστικότητα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής μας, καθώς και κάποια σχετικά ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες.

► Η ζιζανιοκτονία επί των γραμμών γίνεται με χημικά μέσα και μεταξύ των γραμμών με καλλιεργητικά για την αποφυγή αφενός συγκέντρωσης υγρασίας στον λαιμό των δένδρων που ευνοεί την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών και αφετέρου για την αποφυγή ανταγωνισμού και για την αποφυγή δημιουργίας επιπλέον ξενιστών για τα διάφορα παθογόνα.

► Γίνεται χειμερινό και θερινό κλάδεμα. Το κλάδεμα εκτός από τις θετικές επιδράσεις που έχει στην καρποφορία και στην ποιότητα των καρπών έχει και σχέση με την αφαίρεση των προσβεβλημένων κλάδων και με την βελτίωση του αερισμού των δένδρων, έτσι ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες προσβολής των δένδρων από διάφορα παθογόνα.

► Ορθολογική χρήση των λιπασμάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής θρέψη των φυτών γεγονός που τα καθιστά εύρωστα έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος προσβολής από διάφορα παθογόνα.

► Ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος προσβολών από εχθρούς και ασθένειες.

Κυριότερες ασθένειες

Μονίλια

Η μονίλια αποτελεί σοβαρή μυκητολογική ασθένεια της ροδακινιάς που εάν δεν αντιμετωπιστεί είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρή υποβάθμιση τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας της παραγωγής. Η ασθένεια αρχικά προσβάλει τα άνθη και για τον λόγο αυτό απαιτείται πλήρης κάλυψη κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας, με τους συνήθεις ψεκασμούς που πραγματοποιούνται τη συγκεκριμένη περίοδο. Θεωρείται ότι οι παραγωγοί πρέπει να παρακολουθούν την ασθένεια και να τηρούν αρχείο με τις παρατηρήσεις τους έτσι ώστε

α) να δημιουργούν ιστορικό εμφάνισης της ασθένειας στα αγροτεμάχια τους και

β) να αξιολογούν κάθε έτος τα μέτρα φυτοπροστασίας τα οποία έλαβαν.

Επίσης, καθώς η ασθένεια διαχειμάζει σε προσβεβλημένους καρπούς που έχουν μουμοποιηθεί όλες οι μεταχειρίσεις που τους καταστρέφουν μειώνουν την πιθανότητα εκδήλωσης της ασθένειας.

Συνοψίζοντας τα μέτρα προστασίας από την μονίλια περιλαμβάνουν:

1. Τον χημικό έλεγχο με τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται κατά την ανθοφορία

2. Την δειγματοληψία και καταγραφή της ασθένειας κατά την άνθηση και την καρποφορία τόσο στο στάδιο αλλαγής του χρώματος όσο και πριν την συλλογή

3. Την καταστροφή όλων των προσβεβλημένων καρπών που είτε έχουν παραμείνει πάνω στο δένδρο είτε έχουν πέσει στο έδαφος.

Ωίδιο (Spaerotheca pannosa)

Η ανάπτυξη της ασθένειας ευνοείται από δροσερές, υγρές νύχτες και θερμές ημέρες. Η καταπολέμηση της ασθένειας γίνεται συνήθως με ψεκασμό που πραγματοποιείται στα στάδια Η -Ι (περίπου δύο εβδομάδες μετά την πτώση πετάλων). Η ευπάθεια του καρπού στο ωίδιο είναι αυξημένη μέχρι το στάδιο της σκλήρυνσης του πυρήνα.

Η εναλλαγή δραστικής ουσίας με διαφορετικό τρόπο δράσης για να μην αποκτήσει ο μύκητας ανθεκτικότητα και το σωστό «timing» της εφαρμογής είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Να μην ξεχνάμε πάντοτε ότι οι δραστικές ουσίες που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και να τηρούμε τις ημέρες πριν την τελευταία επέμβαση (PHI).

 

ΠΗΓΕΣ

Παπαδοπούλου, Ε. (2017). Εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια ροδακινιάς στο συνεταιρισμό Μέσης Ημαθίας (Bachelor's thesis).

Νικολούσης, Β. (2009). Τεχνικοοικονομική ανάλυση ολοκληρωμένης καλλιέργειας οπωρώνων ροδακινιάς (Doctoral dissertation, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική. Τομέας Αγροτικής Οικονομίας).

http://www.opengov.gr/ypaat/wp-content/uploads/downloads/2013/02/rodakinia_nektarinia2.pdf

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας