Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Θρέψη – Λίπανση της Πατάτας με λιπάσματα EUROCHEM

EUROCHEM | ® = Κατοχυρωμένα σήματα Eurochem Agro GmbH
Θρέψη – Λίπανση της Πατάτας με λιπάσματα EUROCHEM
Η πατάτα είναι μια από τις πλέον απαιτητικές σε θρεπτικά στοιχεία καλλιέργειες, αφού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αναπτύσσει πλούσια βλάστηση και δίνει μεγάλες στρεμματικές αποδόσεις σε σύγκριση με άλλες καλλιέργειες.

Γενικά στοιχεία για την καλλιέργεια

Η πατάτα είναι καλλιέργεια πολύ απαιτητική ως προς τις εδαφικές συνθήκες ανάπτυξης. Ευδοκιμεί σε εδάφη βαθιά, γόνιμα, μέσης και ελαφριάς μηχανικής σύστασης που χαρακτηρίζονται από καλή στράγγιση και ικανοποιητικό αερισμό.

Άριστα θεωρούνται τα αμμοπηλώδη έως ιλυοπηλώδη εδάφη με άφθονη οργανική ουσία και μικρή κλίση.

Τα αμμώδη εδάφη είναι φτωχά και δεν συγκρατούν υγρασία. Με αυξημένη όμως λιπαντική αγωγή είναι κατάλληλα για πρώιμες καλλιέργειες.

Τα φυτά αναπτύσσονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα σε ένα εύρος pH από 4,5 έως 7,5. Επιτυγχάνουν όμως τις υψηλότερες και ποιοτικότερες αποδόσεις σε εύρος pH μεταξύ 5,5 και 6,5.

Η πατάτα είναι μια από τις πλέον απαιτητικές σε θρεπτικά στοιχεία καλλιέργειες, αφού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αναπτύσσει πλούσια βλάστηση και δίνει μεγάλες στρεμματικές αποδόσεις σε σύγκριση με άλλες καλλιέργειες.

Για την παραγωγή 4–6 τόνων πατάτας απαιτείται η προσθήκη 25–30 κιλών αζώτου, 10–15 κιλών φωσφόρου, 30–40 κιλών καλίου και 2–3 κιλών μαγνησίου ανά στρέμμα.

Σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία

Το άζωτο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία για την καλλιέργεια.

► Προωθεί τη βλάστηση και την ανάπτυξη των φυτών.

► Αυξάνει την παραγωγή.

► Βελτιώνει την περιεκτικότητα των κονδύλων σε πρωτείνη

Το κάλιο είναι αναντικατάστατο στοιχείο για την πατάτα καθώς αυξάνει την παραγωγή και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειας

► Συμμετέχει στο σχηματισμό υδατανθράκων και ευνοεί τη μετακίνησή τους από τα φύλλα στον κόνδυλο

► Αυξάνει το βάρος των κονδύλων και βελτιώνει τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

► Ευνοεί τη μηχανική ενίσχυση του σκελετού του φυτού

► Μειώνει τη διαπνοή και αυξάνει την αντοχή στην ξηρασία

Ο φώσφορος

► Βοηθά στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος

► Πρωιμίζει τη βλαστική φάση

► Αυξάνει τον αριθμό και το μέγεθος των κονδύλων

► Αυξάνει το πάχος της φλούδας

► Επιμηκύνει το χρόνο διατήρησης μετά τη συγκομιδή

► Αυξάνει την αντοχή στο κρύο και στην ξηρασία

Το μαγνήσιο

► Αυξάνει τη φωτοσύνθεση του φυτού, παράγοντας αποθησαυριστικές ουσίες για τους κονδύλους

► Συμβάλλει στη μεταφορά των σακχάρων από τα φύλλα στους κονδύλους

Εδαφική υγρασία

► Η πατάτα σαν φυτό έχει μεγάλες απαιτήσεις σε νερό. Κατά τη φύτεψη απαιτείται ικανοποιητική εδαφική υγρασία ενώ μετά το φύτρωμα οι υδατικές απαιτήσεις της καλλιέργειας αυξάνονται, παραμένουν όμως σε χαμηλά επίπεδα έως την έναρξη της κονδυλοποίησης, αντιπροσωπεύοντας τη μισή ποσότητα νερού από αυτή που χρειάζεται μια πλήρως ανεπτυγμένη φυτεία διότι τα φυτά είναι μικρά.

► Υπερβολικές αρδεύσεις στα πρώτα στάδια οδηγούν σε προσβολές του ριζικού συστήματος, στη δημιουργία επιφανειακών ριζών και στη μειωμένη κονδυλοποίηση.

► Κατά την έναρξη της κονδυλοποίησης η επάρκεια σε εδαφική υγρασία είναι απαραίτητη ενώ αυξάνει τον αριθμό των εμπορεύσιμων κονδύλων και προστατεύει από την ακτινομύκωση.

► Οι μεγαλύτερες ανάγκες παρουσιάζονται κατά τη φάση διόγκωσης των κονδύλων, όπου τακτικές αρδεύσεις με κανονικές ποσότητες νερού ομοιόμορφα κατανεμημένες, επηρεάζουν καθοριστικά το σχήμα των κονδύλων και την τελική παραγωγή.

Λίπανση της πατάτας

PINAKAS1

ΣΗΜ. Οι συνιστώμενες ποσότητες διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και εξαρτώνται από τις κλιματολογικές συνθήκες, τις ελλείψεις και τη μηχανική σύσταση του εδάφους. Επειδή η λίπανση των καλλιεργειών είναι περίπλοκη διαδικασία η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων είναι απαραίτητη.

2

Βασική λίπανση

Κατά την προετοιμασία του χωραφιού ενσωματώνονται στο έδαφος όλη η ποσότητα του καλίου καθώς και το 50% της συνολικής ποσότητας του αζώτου. Συνιστάται η χρήση υψηλής ποιότητας σύνθετων NPK λιπασμάτων.

Επιφανειακή λίπανση

Γίνεται αμέσως μετά το φύτρωμα της καλλιέργειας και όταν τα φυτά έχουν ύψος από 10–15 cm. Εάν στην καλλιέργεια εφαρμόζεται η καλλιεργητική τεχνική του σκαλίσματος, τότε η επιφανειακή λίπανση γίνεται ταυτόχρονα με το σκάλισμα. Στην επιφανειακή λίπανση, χορηγείται στην καλλιέργεια το υπόλοιπο 50% του απαιτούμενου αζώτου με τη χρήση αζωτούχων (Ν) λιπασμάτων

► Σε εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο ή με μεγάλη ικανότητα δέσμευσής του, είναι καλό η επιφανειακή λίπανση να γίνεται με αζωτοφωσφορούχα (NP) λιπάσματα, ώστε να παρέχεται μια επιπλέον ποσότητα φωσφόρου στην καλλιέργεια.

► Σε ποικιλίες/υβρίδια μεγάλου βιολογικού κύκλου και σε πολύ ελαφριά αμμώδη εδάφη με ισχυρή έκπλυση, συνιστάται να γίνεται και δεύτερη επιφανειακή λίπανση αμέσως μετά την κονδυλοποίηση, ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες της αύξησης του μεγέθους και του βάρους των κονδύλων. Ενδείκνυται η χρήση λιπασμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο (Ν) και κάλιο (Κ).

 PINAKAS2

BBCH

Λιπάσματα για την καλλιέργεια της πατάτας

ENTEC® balance 15-15-15 (+5S)

Nitrophoska® 15-15-15 (+5S)

ENTEC® special 12-12-17 (+2ΜgO +8S) +TE

Nitrophoska® special 12-12-17 (+2ΜgO +8S) +TE

ENTEC® perfect 14-7-17 (+2MgO +8S) +TE

Nitrophoska® perfect 15-5-20 (+2ΜgO +8S) +TE

ENTEC® base 20-20-0 (+2S)

ENTEC® duplo 25-15-0

ENTEC® solub 21-0-0 (+24S)

ENTEC® 26 26-0-0 (+13S)

ENTEC® 46 46-0-0

UTEC® 46 46-0-0

1


entec logo

Η χρήση των ENTEC® στη λίπανση της πατάταςENTEC SAKIA

Τα λιπάσματα ENTEC® είναι λιπάσματα με μακράς διάρκειας άζωτο με αναστολέα νιτροποίησης για άριστη αξιοποίηση του αζώτου

► αποτρέπει την έκπλυση και επιμηκύνει το χρόνο παραμονής του αζώτου στο έδαφος

► μεγιστοποιεί την εκμετάλευση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά

► εξασφαλίζει καλύτερη εγκατάσταση και ισορροπημένη θρέψη της καλλιέργειας στα αρχικά στάδια ανάπτυξης

► εναρμονίζει την παροχή του αζώτου στις εκάστοτε απαιτήσεις των φυτών εξασφαλίζοντας την ιδανική θρέψη της καλλιέργειας

► επιτυγχάνει υψηλές στρεμματικές αποδόσεις και βελτιώνει την ποιότητα της παραγωγής, αυξάνοντας τον αριθμό, το βάρος και την ομοιoμορφία των κονδύλων.

Δράση του ENTEC® στη νιτροποίηση

ENTEC NITROPOIHSH


 

utec logo

Πλεονεκτήματα στη λίπανση της καλλιέργειας της πατάτας με UTEC® 46UTEC SAKIA

Κατά την εφαρμογή Ουρίας στο έδαφος, ένα ποσοστό μεταξύ 30% και 50% του αζώτου, μπορεί να χαθεί. Τα λιπάσματα UTEC® περιέχουν το νέο εξεληγμένο αναστολέα Ουρεάσης UTEC® Liquid Plus, με την βοήθεια του οποιού οι απώλειες αυτές ελαχιστοποιούνται.

Τέλος η εξάλειψη των απωλειών έκπλυσης και εξάχνωση, αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα στις ξηροθερμικές περιοχές. Επίσης σε περιόδους ξηρασίας επιτρέπουν στον παραγωγό την πρωιμότερη εφαρμογή των λιπάνσεων για καλύτερη αξιοποίηση των λιγοστών βροχοπτώσεων και της εδαφικής υγρασίας.

UTEC NITROPOIHSH


 

nitrophoska logo

Η χρήση των Nitrophoska® στη λίπανση της πατάτας NITROPHOSKA SAKIA

Τα λιπάσματα Nitrophoska® είναι σύνθετα κοκκώδη λιπάσματα με σταθερή χημική σύνθεση κάθε κόκκου και υψηλή διαλυτότητα

► Παρέχουν άμεσα όλα τα μακροθρεπτικά καθώς και τα σπουδαιότερα μικροθρεπτικά στοιχεία

► Είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ειδικές απαιτήσεις της καλλιέργειας εξασφαλίζοντας την ομαλή τροφοδοσία των φυτών σε όλα τα κρίσιμα στάδια της ανάπτυξης

► Λόγω της ειδικής τους σύνθεσης , της ισορροπημένης αναλογίας και της υψηλής ποιότητας των θρεπτικών στοιχείων που περιέχουν, μεγιστοποιούν την απόδοτικότητα της λίπνασης, αυξάνουν την απόδοση της καλλιέργειας και την ποιότητα της παραγωγής

Σχήμα που απεικονίζει την κίνηση του φωσφόρου στο έδαφος από ένα κόκκο Nitrophoska®

NITROPHOSKA KOKKOS


 LINE BLOG LOGO

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας