Τρίτη, 09 Ιουλίου 2019

H Ελλάδα κάνει στροφή σε δενδρώδεις καλλιέργειες... ενώ αφήνει σιτηρά και καπνό - Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
H Ελλάδα κάνει στροφή σε δενδρώδεις καλλιέργειες... ενώ αφήνει σιτηρά και καπνό  - Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας (ΕΓΕ), έτους 2017. Η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη κατά το έτος αναφοράς, ανήλθε σε 32.209.000 στρέμματα.

Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) κατά το έτος 2017 ανέρχεται σε 32.209,0 χιλιάδες στρέμματα.

Οι βασικές ομάδες καλλιεργειών ανά έτος, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και στο Γράφημα 1, κατανέμονται ως εξής:

 2017

► το 53,3% της καλλιεργούμενης έκτασης (17.201,3 χιλ. στρεμ.) χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση),

► το 2,0% (633,1 χιλ. στρεμ.) για κηπευτικές (καθαρή έκταση),

► το 33,7% (10.826,9 χιλ. στρεμ.) για μόνιμες και το

11,0% (3.547,6 χιλ. στρεμ.) ήταν αγραναπαύσεις,

 2016

► το 53,5% της καλλιεργούμενης έκτασης (17.240,4 χιλ. στρεμ.) χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση),

► το 2,0% (634,3 χιλ. στρεμ.) για κηπευτικές (καθαρή έκταση),

► το 33,6% (10.852,0 χιλ. στρεμ.) για μόνιμες και

► το 10,9% (3.529,6 χιλ. στρεμ.) ήταν αγραναπαύσεις.

Πίνακας 1. Καλλιεργούμενη έκταση, κατά κατηγορία καλλιέργειας (σύνολο Χώρας), 2016 – 2017

*Σε χιλιάδες στρέμματα

Pinakas1

Γράφημα 1. Ποσοστιαία (%) κατανομή καλλιεργούμενης γεωργικής γης, κατά κατηγορίες (σύνολο Χώρας), 2016 – 2017

grafima1

Οι μεταβολές της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης των σημαντικότερων (σε όρους κάλυψης επί του συνόλου της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης) ειδών καλλιεργειών που παρατηρούνται σε σύνολο Χώρας, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, είναι:

► στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με σιτάρι σκληρό, μείωση κατά 13,9% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 καλλιεργήθηκαν 3.365,4 χιλ. στρέμματα, ενώ το 2016 καλλιεργήθηκαν 3.907,5 χιλ. στρέμματα,

► στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με αραβόσιτο, μείωση κατά 5,1% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 καλλιεργήθηκαν 1.260,3 χιλ. στρέμματα, ενώ το 2016 καλλιεργήθηκαν 1.328,3 χιλ. στρέμματα,

► στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με βαμβάκι, αύξηση κατά 5,6% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 καλλιεργήθηκαν 2.601,8 χιλ. στρέμματα, ενώ το 2016 καλλιεργήθηκαν 2.463,8 χιλ. στρέμματα,

► στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με αμπέλια (σύνολο), μείωση κατά 0,9% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 καλλιεργήθηκαν 903,6 χιλ. στρέμματα, ενώ το 2016 καλλιεργήθηκαν 911,4 χιλ. στρέμματα,

► στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με πορτοκαλιές, μείωση κατά 1,0% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 καλλιεργήθηκαν 293,8 χιλ. στρέμματα, ενώ το 2016 καλλιεργήθηκαν 296,9 χιλ. στρέμματα,

► στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με ροδάκινα - νεκταρίνια, αύξηση κατά 0,5% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 καλλιεργήθηκαν 399,2 χιλ. στρέμματα, ενώ το 2016 καλλιεργήθηκαν 397,3 χιλ. στρέμματα,

− στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με ελαιώνες (σύνολο), μείωση κατά 0,6% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 καλλιεργήθηκαν 7.926,4 χιλ. στρέμματα, ενώ το 2016 καλλιεργήθηκαν 7.978,2 χιλ. στρέμματα.

Πίνακας 2. Καλλιεργούμενη έκταση, κατά κατηγορία και είδος καλλιέργειας (σύνολο Χώρας), 2016 – 2017

*Σε χιλιάδες στρέμματα

Pinakas2

Γράφημα 2: Κάλυψη χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης, κατά κατηγορία καλλιέργειας (σύνολο Χώρας), 2016 – 2017

grafima2

Γράφημα 3: Έκταση χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης και ποσοστιαία μεταβολή (%) κατά κατηγορία καλλιέργειας (σύνολο Χώρας), 2016 – 2017

grafima3

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι μεταβολές των σημαντικότερων ως προς τον όγκο παραγωγής γεωργικών προϊόντων, κατά ομάδες και είδη, σε σύνολο Χώρας, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 και στο Γράφημα 4, είναι:

► στην παραγωγή σκληρού σιταριού, μείωση κατά 12,6% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 παρήχθησαν 989,8 χιλ. τόνοι σκληρού σιταριού, ενώ το 2016 παρήχθησαν 1.131,9 χιλ. τόνοι,

► στην παραγωγή αραβοσίτου, μείωση κατά 2,9% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 παρήχθησαν 1.461,7 χιλ. τόνοι αραβοσίτου, ενώ το 2016 παρήχθησαν 1.505,0 χιλ. τόνοι,

► στην παραγωγή βαμβακιού, αύξηση κατά 9,4% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 παρήχθησαν 808,9 χιλ. τόνοι βαμβακιού, ενώ το 2016 παρήχθησαν 739,1 χιλ. τόνοι,

► στην παραγωγή πορτοκαλιών, μείωση κατά 9,7% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 παρήχθησαν 727,5 χιλ. τόνοι πορτοκαλιών, ενώ το 2016 παρήχθησαν 805,9 χιλ. τόνοι,

► στην παραγωγή σταφυλιών (σύνολο), μείωση κατά 0,8% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 παρήχθησαν 827,5 χιλ. τόνοι σταφυλιών, ενώ το 2016 παρήχθησαν 833,8 χιλ. τόνοι,

► στην παραγωγή μούστου, μείωση κατά 1,6% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 παρήχθησαν 297,6 χιλ. τόνοι μούστου, ενώ το 2016 παρήχθησαν 302,5 χιλ. τόνοι,

► στην παραγωγή ελιών (σύνολο), αύξηση κατά 3,0% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 παρήχθησαν 2.837,8 χιλ. τόνοι ελιών, ενώ το 2016 παρήχθησαν 2.755,5 χιλ. τόνοι,

► στην παραγωγή ελαιόλαδου, μείωση κατά 5,0% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 παρήχθησαν 311,7 χιλ. τόνοι ελαιόλαδου, ενώ το 2016 παρήχθησαν 328,0 χιλ. τόνοι.

Πίνακας 3. Παραγωγή βασικών γεωργικών προϊόντων (σύνολο Χώρας), 2016 – 2017

*Σε χιλιάδες τόνους

Pinakas3

Γράφημα 4. Παραγωγή και ποσοστιαία μεταβολή (%) βασικών γεωργικών προϊόντων (σύνολο Χώρας), 2016 – 2017

grafima4

Γ. ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Αριθμός ζώων

Οι μεταβολές του αριθμού των σημαντικότερων ειδών ζώων, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 και στο Γράφημα 5, είναι:

► στον συνολικό αριθμό των βοοειδών, αύξηση κατά 0,3% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 τα βοοειδή ανήλθαν σε 615.273, ενώ το 2016 σε 613.390,

► στον συνολικό αριθμό των χοίρων, αύξηση κατά 2,7% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 οι χοίροι ανήλθαν σε 716.856, ενώ το 2016 σε 697.724,

► στον συνολικό αριθμό των προβάτων, αύξηση κατά 1,7% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 τα πρόβατα ανήλθαν σε 8.827.820, ενώ το 2016 σε 8.680.235,

► στον συνολικό αριθμό των αιγών, αύξηση κατά 0,6% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 οι αίγες ανήλθαν σε 3.998.205, ενώ το 2016 σε 3.975.504,

► στον συνολικό αριθμό των ορνίθων, αύξηση κατά 4,8% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 οι όρνιθες ανήλθαν σε 37.262.320, ενώ το 2016 σε 35.544.837.

Πίνακας 4. Ζωικό κεφάλαιο, κατά είδος ζώου (σύνολο Χώρας), 2016 – 2017

Pinakas4

Γράφημα 5: Ποσοστιαία μεταβολή (%) ζωικού κεφαλαίου, κατά είδος ζώου (σύνολο Χώρας), 2016 – 2017

grafima5

2. Παραγωγή κρέατος

Οι μεταβολές της παραγωγής κρέατος, κατά είδος ζώου, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 και στο Γράφημα 6, είναι:

► στη συνολική παραγωγή κρέατος βοοειδών, αύξηση κατά 6,6% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 παρήχθησαν 41,8 χιλ. τόνοι βόειου κρέατος, ενώ το 2016 παρήχθησαν 39,2 χιλ. τόνοι,

► στη συνολική παραγωγή κρέατος χοίρων χοιριδίων, αύξηση κατά 0,8% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 παρήχθησαν 77,3 χιλ. τόνοι χοιρινού κρέατος, ενώ το 2016 παρήχθησαν 76,7 χιλ. τόνοι,

► στη συνολική παραγωγή κρέατος προβάτων, μείωση κατά 6,2% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 παρήχθησαν 53,9 χιλ. τόνοι πρόβειου κρέατος, ενώ το 2016 παρήχθησαν 57,5 χιλ. τόνοι,

► στη συνολική παραγωγή κρέατος αιγών, μείωση κατά 13,0% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 παρήχθησαν 21,9 χιλ. τόνοι κρέατος, ενώ το 2016 παρήχθησαν 25,2 χιλ. τόνοι,

► στη συνολική παραγωγή κρέατος πουλερικών (εκτός στρουθοκαμήλων), μείωση κατά 4,4% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 παρήχθησαν 243,7 χιλ. τόνοι κρέατος, ενώ το 2016 παρήχθησαν 254,9 χιλ. τόνοι.

Πίνακας 5. Παραγωγή κρέατος, κατά είδος ζώου (σύνολο Χώρας), 2016 – 2017

Pinakas5

Δ. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Οι σημαντικότερες μεταβολές των χρησιμοποιούμενων γεωργικών μηχανημάτων, ως προς τον αριθμό τους, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 7, είναι:

► στους γεωργικούς ελκυστήρες, μείωση κατά 1,0% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 χρησιμοποιήθηκαν 378.196 ελκυστήρες, ενώ το 2016 χρησιμοποιήθηκαν 382.176,

► στα ψεκαστικά μηχανήματα, μείωση κατά 1,3% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 χρησιμοποιήθηκαν 252.688 ψεκαστικά μηχανήματα, ενώ το 2016 χρησιμοποιήθηκαν 256.048,

► στα αρδευτικά συγκροτήματα, αύξηση κατά 0,0% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 χρησιμοποιήθηκαν 371.197 αρδευτικά συγκροτήματα, ενώ το 2016 χρησιμοποιήθηκαν 371.059.

Πίνακας 7. Γεωργικά μηχανήματα (σύνολο Χώρας), 2016 – 2017

Pinakas7


 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΝΑ: Έτος 2017

 

Σχετικά Άρθρα

  • Γιάννουλη Λάρισας
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 2410-669107 & 2410-669108
  • 2410-669109

Όλα τα αγροτικά εφόδια καθηµερινά ενηµερωµένα µ’ ένα κλικ.

Αξιόπιστα κείµενα. Υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης και διαχείρισης προβληµάτων.

To blog διαχειρίζεται και ενημερώνει η Farmacon

Μια πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Δείτε πως μπορούν να σας βοηθήσουν οι καινοτόμες υπηρεσίες μας μέσα από την ιστοσελίδα της Farmacon.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας